Спечелете 10 телевизора LG 43'' и 1000 ваучера по 50 лв. от Queen's


Краен срок - 27 декември 2020

Промоцията е обвързана с покупка и включва закупуване на следните продукти с регистриране на касова бележка с натрупваща се сума:
        Queen’s – 1 L - /всички вкусове/
        Queen’s 2 L PET - /всички вкусове/, наричани по-долу Продуктите.

Продажбите на продуктите, свързани с промоцията, започват на 16.11.2020г. и продължават до 27.12.2020г. Продукти могат да бъдат налични и продавани извън горепосочения период, но закупуването им извън този период не дава право на участие в промоцията, с изключение на продукти закупени в обекти, в които обозначаването на промоцията с рекламни материали е стартирало по- рано, а именно 09.11.2020 – 16.11.2020 г.

В промоцията има право да участва всяко физическо лице, отговарящо на условията, посочени в раздел II, т.2, наричано по-долу Участник, което следва да изпълни следните изисквания:

а/ да създаде свой потребителски профил на уеб сайта на Играта: http://promo.queens.bg/ в периода от 00:00:00 часа на 16.11.2020г. до 23:59:59 часа на 27.12.2020г., след като потвърди, че е съгласен/а с настоящите правила и попълни задължителните полета с личните си данни: име и фамилия, и-мейл адрес, мобилен телефонен номер и да регистрира своето участие в периода от 00:00:00 часа на 16.11.2020г. до 23:59:59 часа на 27.12.2020г. на следния сайт: http://promo.queens.bg/

б/ да регистрира номер на касова бележка и стойност, която доказва закупуването на продукти посочени в раздел III, т.1, 2 като въведе точна сума до два знака след десетичната запетая.

в/ да качи ясна и видима снимка на касовата бележка на сайта на Играта http://promo.queens.bg/, ясно и недвусмислено да се вижда, че продуктите на касовата бележка са Queen’s, тяхната стойност, обектът, от който е закупен, номерът на касовата бележка.

г/ потребителят може да се включи в седмично теглене за ваучер от Содексо на стойност 50лв., ако е закупил продукти за минимална стойност 3лв. Потребителите акумулирали по-голяма сума и участвали повече пъти, имат по-голям шанс да спечелят ваучер.

д/ ако потребителят не се включи в нито една томбола, седмична или за голямата награда, то той не може да предявява претенции за пропуснати ползи.

е/ ако потребителят се е включил в седмично теглене, но не е спечелил, то той няма право отново да участва в играта със същия касов бон, стойността на касовата бележка (използвана вече за участие) се изважда от акумулираната до момента сума в профила на потребителя.

Потребители, които не са качили ясна снимка на касова бележка, посочената стойност е невярна или включват различни продукти от посочените в раздел III, т.1 се смятат за невалидни и Организаторът си запазва правото да не ги включи в седмичното теглене на играта. Една и съща касова бележка не може да се използва при повече от един потребител и не може да се регистрира повече от веднъж.

Един потребител може да спечели максимално 1 брой ваучер и 1 брой телевизор.

Със завършване на регистрацията физическото лице дава съгласието си за обработване на собствените си и на представлявания лични данни за целите на настоящата промоция.

Участникът трябва да направи своята регистрация за участие в промоцията еднократно. При регистрацията участникът вписва e-mail адрес и той става неговото потребителско име и създава своя парола. В случай на закупуване на следващ продукт участникът регистрира номера на касовата бележка от закупения продукт и сумата на закупените Queen’s продукти, като влиза на сайта http://promo.queens.bg/ , използвайки потребителското си име и паролата си.

Всеки участник трябва да запази до края на промоцията касовите бележки, регистрирани на сайта на Играта http://promo.queens.bg/ . При предоставяне на награда на участник, Организаторът или негов представител ще изиска всички касови бележки, вписани от участника на сайта http://promo.queens.bg/ . В тези случаи предоставянето на касови бележки се счита за съществено условие за получаване на наградите във връзка с промоцията.

Всеки участник има право да регистрира неограничен брой касови бележки, като регистрацията на всяка бележка се свързва със закупуването на продукт, посочен в раздел III, т.1 от настоящите правила. Касовите бележки и стойността на закупените Queen’s продукти се регистрира еднократно на http://promo.queens.bg/ и след натрупване на определена сума, може да се участва в томболата за една от посочените награди в раздел VI.

Един и същ номер на касова бележка може да бъде регистриран само веднъж.

Всеки участник трябва да пази регистрираните касови бележки, за да докаже участието си в Играта и за да получи наградата си, ако е изтеглен като спечелил.

Един участник, може да участва повече от веднъж, като регистрира данните от касовите бележки, които отговарят на условията на Играта.

За участие в томбола се изискват покупки за следните суми:

    а/ ваучер Sodexo на стойност 50 лв. – 3 лв.;
    б/ телевизор с марка LG 43”– 6 лв.;

НАГРАДЕН ФОНД

Два вида награди, общо 1010 награди:

а/ ваучер Sodexo на стойност 50 лв. – 1000 бр., за целия период, 166 за 5 седмици и 170 за една седмица.

б/ Телевизор с марка LG 43''; 108 см – 10 бр. – ще може да се участва в периода 16.11-27.12.2020г., като печелившите ще бъдат изтеглени на шестото теглене: 29.12.2020г.

    Всички награди се предоставят в съответствие с разпоредбите на действащото в страната данъчно законодателство.
    Допуска се отклонение във вида на наградите, представен на сайта, опаковките на промоционалните продукти и рекламните материали.
    Максималният брой награди, които всеки регистриран участник може да спечели в седмично теглене е 1 бр. ваучер Sodexo.
    Максималният брой награди, които всеки регистриран участник може да спечели за целия период на играта е 1 бр. ваучер Sodexo и 1 бр. телевизор.

Наградите в Играта се присъждат на случаен принцип чрез томбола, в която участват всички регистрирани. Ако броят регистрирани е по-малък от броя седмични награди, съответните се прехвърлят за следващото теглене.

Тегленето на наградите ще се организира на датите описани по долу:

            а/ първо теглене: 23.11.2020г., за периода 16.11. – 22.11.2020г.

            б/ второ теглене: 30.11.2020г., за периода 23.11. – 29.11.2020г.

            в/ трето теглене: 07.12.2020г., за периода 30.11. – 06.12.2020г.

            г/ четвърто теглене: 14.12.2020г., за периода 07.12. – 13.12.2020г.

            д/ пето теглене: 21.12.2020г., за периода 14.12. – 20.12.2020г.

            е/ шесто теглене: 29.12.2020г., за периода 21.12. – 27.12.2020г., като в шестото теглене се тегли голямата награда - 10 телевизора, дата на теглене: 29.12.2020г., обхващащо периода от 16.11.2020г. до 27.12.2020г.

            ж/ За всяка една категория награди, ще бъдат изтеглени следните печеливши на седмична база: 166 печеливши за ваучер Sodexo 10 резерви през първите пет седмици и 170 печеливши през последната - шеста седмица и 10 резерви. При последното 6 теглене на Играта ще бъдат изтеглени и 10-те /десетте/ телевизора плюс 3 /трима/ резерви.

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица облагаеми с окончателен данък в размер на 10% са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от Организатора.

- В настоящата игра, Организаторът ще начисли за своя сметка, декларира и внесе дължимия данък.

- За тази цел всеки печеливш получава от Организатора декларация. Като необходимо условие за получаване на наградата, печелившият трябва да попълни пълното си име, ЕГН/ ЛНЧ и адрес, да подпише и да върне на Организатора декларацията.

- Организаторът включва информацията за получателя и стойността на получената предметна награда в справка, която подава към Националната агенция по приходите.

- Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на участника

Обявяване на резултатите от играта

    Печелившите участници ще бъдат публикувани на сайта на Играта http://promo.queens.bg/ и информирани чрез телефонно обаждане в рамките на 7 календарни дни с информация за спечелената от тях награда. За да бъде валидиран, участникът следва да потвърди, че може да предостави регистрираните за участие касови бележки на закупените продукти посочени в раздел III, т.1 на тези правила.

Доставка на наградите

    Ако участникът не предостави необходимите данни за доставка на наградата: три имена, точен адрес и мобилен телефон, или не може да бъде намерен в срок до 1 (един) месец след края на седмичното теглене или се окаже, че не отговаря на условията за участие в Играта, има липса на касови бележки, въпреки опитите си Организаторът не може да се свърже с него в продължение на 3 /три/ поредни дни; спечелил участник, не е предоставил валиден и пълен адрес на територията на Република България; или спечелилият откаже наградата си може да бъде ограничен от Организаторът, като не получи спечелената награда.
    Доставките ще бъдат осъществявани в работни дни от 9 до 18 часа. Куриерските разходи са за сметка на Организатора.
    Ако участник не може да бъде открит при посещението на куриера или не потърси наградата в определения от куриера срок, наградата се връща от куриера на Организатора.
    Награда, която се е върнала при Организатора съгласно т. 4, може да бъде потърсена от спечелилия участник в срок от 1 (един) месец след края на седмичното теглене, като разходите за доставката на наградата се поемат от участника. След изтичането на този срок, се приема, че участникът се отказва и губи правото да получи наградата си.
    На адреса, посочен от печеливш участник, наградата се получава лично от него или от друго лице, писмено упълномощено за това от печелившия участник. Наградите не могат да се получават от трети неупълномощени лица. Куриерът има право да провери самоличността и възрастта на участника, като изиска да види личната карта на получателя на наградата.
    Организаторът не носи отговорност и не е задължен да достави награда в случай на подаден непълен, грешен адрес или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъде открит на адреса и на телефонния номер за връзка при два опита за доставка.
    Участникът трябва да запази регистрираните касовите бележки на закупените от него продукти и да ги предостави на куриера, като доказателство, че участието му в Играта е според правилата.
    Наградите не могат да се разменят за други награди или за стойността им в парични средства. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара