Спечелете 203 награди от Johnson's за вашето дете


Краен срок - 20 декември 2020

Участието в промоционалната игра е възможно след качване на снимка на вашето дете преди и след баня на сайта https://maikomila.bg/johnsons-landing-page/ и попълване на всички необходими полета за успешно участие в играта.

При правилно качена снимка в WEB сайта на Промоцията, участникът получава уведомително съобщение на екрана, потвърждаващо успешната му регистрация (pop-up).
В рамките на 24 часа от участието му, снимката ще бъде одобрена от администратор и публикувана в меню „Галерия“

Всеки участник може да качи максимум 1 (една) снимка от един мобилен номер и един имейл адрес за периода на Играта. Всяка една снимка ще бъде одобрявана от администратор преди нейното публикуване, за да отговаря на правните и етични норми. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Играта, ако не отговаря на изискванията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Играта.

Всеки участник има право да спечели само една награда в периода на промоцията.

Наградите, осигурени от ОРГАНИЗАТОРА във фотоконкурса, са както следва:

1. Малки награди - 200 бр. Johnson's CottonTouch 2в1 500 ml и плюшена играчка

2. Големи награди - 2 бр. Календара на Johnsons 2021 със снимка на вашето дете, Плюшена играчка и Козметичен сет (Johnson's shampoo 500ml., Johnson's oil 300 ml., CottonTouch 2 in 1 500 ml., CottonTouch lotion 300ml.)

Печелившите участници ще бъдат определени след края на играта по следния начин:

1 Тричленно жури ще избере 3 (трима) участника, които ще спечелят по една голяма награда и които успешно са изпълнили условието в т.2.3., отговарят на изискванията на конкурса, притежават авторското право, като създатели на съдържанието и могат да го докажат, в случай на допълнителна проверка от страна на Организатора. Останалите 9 (девет) печеливши ще бъдат определени спрямо броя гласувания от останлите участници и са натрупали най-много харесвания на снимката с която участват в играта.

2. Първите 200 участика включили се в играта ще получат по 1 (една) награда, която включва плюшена иаграчка и Johnson's CottonTouch 2в1 500 ml

Обявяването на печелившите ще се реализира до една календарна седмица след края на играта, като първо ще се публикуват печелившите участници с големи награда описани в точка 2.5.2., а след това и останалите 200 броя печеливши с малки награди описани в 2.5.1.

Организатора си запазва правото при определяна не печелившите с награда Календар на Johnsons 2021 със снимка на твоето дете, да избере и по 3 (три) участника за всяка награда, които ще бъде резерва за изтеглен печеливш участник, който не е спазил изискванията за предоставяне на обратна информация нужна за получаване на награда, като резервата ще бъде уведомена допълнително в подходящ срок за спечелената награда.

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, опаковките, както и върху всички промоционални материали са с илюстративен характер.

В периода на промоцията ежедневно ще бъде публикувана информация на https://maikomila.bg/johnsons-landing-page/ със снимки на участниците които успешно са публикували снимка на своето дете.

С включването си в промоционалната игра печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните 3 цифри, да бъдат публикувани на https://maikomila.bg/johnsons-landing-page/

Участниците в промоционалната игра, спечелили награда, ще бъдат уведомени за своята награда чрез мейл или на посочения от тях мобилен номер в рамките на 24 часа от изтеглянето им. Спечелилите ще трябва да заявят актуален адрес за получаване на наградата в рамките на 7 (седем) работни дни.

Участници, които са спечелили награди и не са спазили срока за потвърждаване по тази точка нямат право да получат награда. Неразпределените по този ред награди се разпределят по реда на точка 2.7.

Наградите от промоционалната игра ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки спечелил, в срок от 30 работни дни след получаването на потвърждение на адреса за доставка.

Спечелилият участник следва да в срок от 7 (седем) работни дни от получаване на уведомителнието по т. 2.11. да изпрати обратен мейл с трите си имена, телефон за връзка, точен пощенски адрес или да потвърди същите данни при телефонното обаждане, с което участникът е уведомен за спечелената от него награда. Спечелилите голямата награда, следва да изпратят снимка до Организатора в оригинал, която ще бъде предвидена при изработата на календарите. В случай, че спечелилият участник не извърши в срок посочените действия в предходното изречение, то губи правото да получи награда и Организатора ще се свърже с изтеглената резерва по т.2.7., за която ще бъдат приложими същите правила като за печелившите.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриерски служител. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от спечелилия участник, ако същото е съгласно да го приеме от името на спечелилия и удостовери това писмено на документа, с който куриерът доставя наградата.

Получаването на големите награди описани в 2.5.2., се удостоверява чрез попълване и подписване от печелившия участник на приемно-предавателен протокол в 2 екземпляра, един от които трябва да бъде предаден на служителя на куриерската фирма.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара