Спечелете смартфон One Plus 8T, смарт часовници и безжични слушалки Honor

Краен срок - 31 януари 2021

Продукти, участващи в Промоцията

1. алкохолна напитка – водка „Absolut“,“Absolut”кутия с 2 чаши,“Absolut Grapefruit”, “Absolut Citron”, “Absolut Kurant”, “Absolut Raspberri”, “Absolut Vanilia”и“Absolut Elyx”1L(един литър)

2. алкохолна напитка – водка „Absolut“,“Absolut”кутия с 2 чаши,“Absolut Grapefruit”, “Absolut Citron”, “Absolut Kurant”, “Absolut Raspberri”, “Absolut Vanilia”и“Absolut Elyx”0,7 L(седемстотин милилитра)

В Промоцията може да участва всяко пълнолетно физическо лице към датата на стартиране на Промоцията, с местожителство в България и отговарящо на останалите условия, посочени в настоящите правила.

В Промоцията нямат право да участват служители на Организатора и Агенцията, както и членове на техните семейства (по права и съребрена линия).

Всяко лице, желаещо да участва в Промоцията, трябва да закупи най-малко 1 (един) брой алкохолна напитка по избор в съответствие с т. 4, в рамките на периода на Промоцията.

След покупката, участникът следва да заяви участие в Промоцията на www.abslt.bg, където следва да регистрира:

    номера на касовата си бележка;
    своите лични данни: име и фамилия, град, телефонен номер за връзка, e-mail адрес;
    да потвърди,че епрочел правилата наПромоцията иесъгласен стях;
    да потвърди, че е съгласен предоставените от него лични данни да се обработват за целите на участие в Промоцията;
    да натисне бутон „Изпрати”.

След регистрация, на екрана следва да се появи съобщение дали регистрацията е успешна, или не, респективно къде има допусната грешка или пропуск в процеса на регистрация

Едно лице може да се регистрира за участие до 5 (пет) пъти в рамките на периода на Промоцията (т.е. един участник може да регистрира до 5 бр. касови бележки). Важно: Данните (име, фамилия, град, телефон,e-mail) трябва да са едни и същи при регистрация на различни кодове от един и същи участник. В базата данни за тегленето на наградите се записва участник, който на свое име,фамилия, телефон и имейл адрес има регистрирани не повече от 5 (пет) броя касови бележки.

Участникът е длъжен да запази касовата бележка от покупката на промоционалния продукт (алкохолна напитка по т.4) до 31.03.2021 г. Касовата бележка/и ще бъдат изискани от служителя на куриерската фирма при предаване на наградата на всеки спечелил участник. Награда не може да бъде връчена/предадена на участник, който не представи касовата бележка/и. В случай, че печеливш участник не пази и не предостави касовата бележка от покупката, на негово място ще бъде определен друг участник за същата награда.

Датата на касовата бележка трябва да съвпада с датата, регистрирана от печелившия участник по реда на т.7.2.

Всеки участник играе от свое име и следва да получи наградата лично, ако бъде избран.

Всеки участник в Промоцията може да бъде избран за победител само веднъж в рамките на периода на Промоцията.

В Промоцията ще бъдат раздадени общо 26 (двадесет и шест) награди.

Наградите – общо 26 (двадесет и шест) броя, са както следва:

    1 (един) брой смартфон „One Plus 8T“
    5 (пет) броя смарт часовник „Honor Watch ES“
    20 (двадесет) броя безжични слушалки „Honor True Wireless Earbuds“.

Наградите не могат да бъдат разменяни срещу паричната им равностойност.

След предаване на наградите на печелившите участници, Организаторът и Агенцията не носят отговорност за начина на използването им от печелившите, нито за възможни технически повреди или дефекти на технологичните награди.

Печелившите участници ще бъдат изтеглени на 01.02.2021 г. в реално време на случаен принцип чрез специализиран софтуеър, осигуряващ шанс за печалба на всички участници, регистрирали се в периода на промоцията, до 23.59 часа на 31.01.2021г. Наградите ще бъдат теглени по категории, като във всяка категория ще бъдат включени имената на всички участници, които са се регистрирали за съответния вид (категория) награда.

Ще бъдат изтеглени 26 (двадесет и шест) регистрирани касови бележки на участници и от 2 (две) до 10 (десет) резерви за всяка категория награди.

Имената на печелившите 26 (двадесет и шест) участници ще бъдат публикувани на уеб страницата на Промоцията –www.abslut.bg –в срок до 03.02.2021 г.

Организаторите ще се свържат по телефон с всички26 (двадесет и шест)печеливши участника в рамките на 3 (три) работни дни след датата на теглене на наградите по т.9.1., на предоставените от тях телефони за връзка в регистрационната форма

В случай, че Организаторът и/или Агeнцията не могат да се свържат с един или повече от печелившите в срока по т.9.4. поради несъответстващ или неотговарящ телефонен номер, и печеливш Участник не е потърсил наградата си в период от 5 (пет) дни след датата на обявяването на печелившите на www.abslt.bg по т.9.3, този/тези печеливш/и се дисквалифицира/т и за победител се счита първият изтеглен резервен печеливш.

В случай, че награденият не предостави касовата бележка от покупката на куриера, който ще му занесе награда, или при верификация на възрастта се окаже, че няма навършени 18 години, този печеливш също се дисквалифицира и за такъв на негово място се смята следващия в списъка с резерви.

Наградите се получават чрез куриерска фирма в срок до 30 (тридесет) работни дни след обаждането до печелившия. В случай, че на адреса, посочен от печелившия, няма никой, куриерът оставя бележка с посочени координати на най-близък офис на куриерската фирма, на който до петия ден от датата на оставеното съобщение, спечелилият участник може да си получи наградата по гореописания ред. Непотърсените до петия ден пратки се връщат от куриерската фирма на Организатора/Агенцията на Промоцията.

При получаване на наградата, участникът следва да представи:

    касовата бележка от направената покупка през периода на промоцията – от 04.11.2020 г. (18.00 часа) до 31.01.2021 г. (23.59 часа);
    лична карта, или друг документ за самоличност, с който да удостовери, че има навършени 18 години.

С участието си в тази Промоция печелившите участници се съгласяват имената им да бъдат публикувани наwww.abslt.bg, за целите на публичното обявяване на победителите в Промоцията.

Разходите за доставка на наградите са за сметка на Организатора. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара