Спечелете iPhone 12, Huawei Watch GT 2 Pro или слушалки Samsung Galaxy Buds Live

Краен срок - 6 декември 2020

Играй за iPhone 12, Huawei Watch GT Pro Night Black или слушалки Samsung Galaxy Buds Live Black като пуснеш пост със снимка или видео с нещо, което винаги си искал да постигнеш. 

Танци, рисуване, готвене, свирене на кларинет или спорт - сега е моментът да им се посветиш.
Пусни пост със снимка или видео с нещото, в което си добър, тагни @preyah_yeah и @telenorbg и подпиши поста с #подоброаз. Подробности - в нашите highlights #подоброаз. 

Участието в Кампанията не е обвързано със закупуване на стоки и/или услуги от Теленор.

Участници в Кампанията могат да бъдат всички физически лица, навършили 16 (шестнадесет) години, с валидна регистрация в Instagram, които са:
· последвали страницата на Организатора в Instagram – telenorbg на адрес: https://www.instagram.com/telenorbg/
· разрешили техния Instagram профил да бъде публичен* за целия период на Кампанията, посочен в т. II и
· публикували личен авторски Instagrаm пост, който показва как участникът става по-добър в избрано от него/нея занимание. Постът следва да бъде публикуван с хаштаг #подоброаз и да бъде тагнат с @telenorbg от съответния публичен Instagram профил на участника в Кампанията в периода от 23.11.2020 г. до 23:59 ч. на 06.12.2020 г. Публикуваното съдържание следва да отговаря на настоящите условия на Кампанията включително и на добрите нрави.

Служители на Теленор България, както и членове на техните семейства (съпруг/ съпруга, родители, брат, сестра, деца), нямат право да участват в Кампанията, публикувайки авторски снимки, както и в класирането на финалистите.

* Изискването за публичен Instagram профил е с цел създаденото съдържание от страна на участника в Кампанията да бъде публично достъпно и за да могат Организаторите да се свържат със съответния участник на лични съобщения в Instagram, в случай че той/ тя е избран за финалист, победител или резерва в настоящата кампания.

За да участва в Кампанията, всяко лице, което съответства на условията по т.III, следва да публикува личен авторски пост в Instagram от публичен Instagram профил в периода 23.11.2020 г. до 06.12.2020 г. вкл.

Публикуваният пост трябва да показва как участникът бележи подобрение в избрана от него сфера. Задължително към Instagram поста трябва да присъства хаштаг #подоброаз и да е тагнат профила на Теленор България с @telenorbg – изписани точно по този начин.

Публикуваният Instagram пост следва да бъде авторски, автентично възпроизведен или обработен допълнително. Изображенията в Instagram поста следва да отговарят на добрите нрави, да не са от еротичен и/или порнографски характер, да не внушават насилие, национална, политическа, етническа, религиозна и/или расова нетърпимост, да не са възхваляващи или оневиняващи жестокост, насилие, или такива, които са в противоречие с българското законодателство, обществения ред и добрите нрави. Публикуван Instagram пост, който противоречи на горните изисквания, се дисквалифицира и не участва в по-нататъшно класиране.

Организаторът не носи отговорност за изображението и/ или съдържанието на снимките, както и в случаи че има нарушени авторски права от участник в Кампанията, използвал и публикувал чужда/ неавторска снимка в Instagram, както и в случаи, в които изображението съдържа лични данни, като имена, изображение, телефонен номер и други на участника или други лица.

В случай че в публикуваното съдържание присъства лице, различно от автора, последният отговаря за полученото съгласие на изобразеното лице, респ. негов родител или настойник, в случай че лицето е малолетно или непълнолетно. Организаторът не носи отговорност за публикуването в Кампанията на изображенията на лица, чието съгласие не е било надлежно предоставено, в т.ч. публикуването на снимки на малолетни или непълнолетни лица.

Всеки участник в настоящата Игра носи отговорност при публикуване на своя Instagram пост за спазването и ненарушаване на авторските права, в т.ч. получаване на съгласие от изобразеното лице при портретна фотография, респ. негов родител или настойник, в случай че лицето е малолетно или непълнолетно.

С публикуването на Instagram пост за участие в Кампанията всеки потребител декларира и гарантира, че същият е личен авторски и се съгласява той да бъде използван за целите на настоящата Игра, в това число да бъде копиран, допълнително редактиран и публикуван на официалния Instagram/ Facebook профил на Теленор България (telenorbg), в случаи че неговият автор бъде избран като победител (респективно резерва) в Кампанията.

Участник в Кампанията може да участва само с един Instagram пост. В случай че участникът качи няколко различни Instagram поста от един и същи Instagram профил, в Кампанията може да продължи само един негов Instagram пост, който отговаря на настоящите условия.

Наградите в Кампанията се определят чрез жребий и представляват 3 (три) броя устройства – смартфон iPhone 12 128GB Blue, смартчасовник HUAWEI WATCH GT 2 Pro Night Black и слушалки SAMSUNG Galaxy Buds Live Black, които ще бъдат разпределени по една за 3-мата избрани финалисти.

Тегленето и разпределението на наградите между победителите в Кампанията, които са изпълнили условията за участие, посочени по-горе, ще се извърши след 06.12.202- г. (но не по-късно от две седмици след тази дата) на адреса на управление на Организатора в гр. София, район Младост, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6 в присъствието на представители на Организатора.

В жребия ще бъдат изтеглени 3 (три) печеливши и 6 (шест) резерви.

Организаторът ще се свърже с печелившите с лично съобщение, изпратено от профила на Теленор България в Instagram (telenorbg) към Instagram профила, с който лицата са участвали в Кампанията.

Печелившите следва да отговорят на личното съобщение на Организатора в Instagram в срок до 24 часа, като:
• Потвърдят, че отговарят на всички условия за участие, посочени в т.III;
• Предоставят на Организатора актуален телефонен номер за връзка, имена по документ за самоличност и посочат адрес на територията на България, където да получат спечелената награда. Доставката на наградата ще бъде за сметка на Организатора.

Ако в срок от 24 (двайсет и четири) часа печелившият за съответната награда не отговори на личното съобщение, с което е уведомен от Организатора за спечелването на наградата и не потвърди получаването ѝ, същият губи правото си на награда. В тези случаи Организаторът пристъпва към информиране на съответните резерви по реда на тяхното изтегляне.

При получаване на наградата, печелившият трябва да представи документ за самоличност, единствено с цел удостоверяване на самоличността му. Документът за удостоверяване на самоличността не се копира и/или сканира. Освен лично, наградата може да бъде получена и от трето лице с нотариално заверено пълномощно. В случай че непълнолетен участник спечели награда от Кампанията, то за получаването на наградата се изисква разрешението от негов родител или настойник.

Печеливш участник, който не е бил намерен при посещение от куриер на адреса, който е посочил за получаване на наградата си или представител на „Теленор България“ ЕАД не е успял да се свърже с него съгласно посоченото в тези правила, губи правото си да получи награда.
Печеливш губи правата си върху наградата и ако се установи, че не отговаря на някое от изискванията, посочени в настоящите Правила и условия за провеждане на Кампанията. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара