Спечелете 13 награди по 1000 лв. и много минути и MB от A1


Краен срок - 31 януари 2021

Участвай за страхотната седмична награда от 1000 лв!

Плати сметка онлайн през Моят А1 с Mastercard®, запази данните на картата и участвай в теглене на наградата от 1000 лв. всяка седмица.

Завърти колелото и вземи своя гарантиран бонус в Моят А1

Наградите са:
Ежедневни награди - Бонус пакети
100 MB на максимална скорост
500 MB на максимална скорост
1000 MB на максимална скорост
3000 MB на максимална скорост
100 национални минути
200 национални минути
500 национални минути

Голяма награда - Парична награда в размер на 1000 лв.

Бонус пакетът представлява еднократен допълнителен пакет с включен определен обем потребление на електронни съобщителни услуги, който може да бъде активиран към тарифния план на абонат по договор за услуги с А1 в съответствие с Условията на Кампанията. Срокът на валидност тече от датата на активация. Максималният брой на Бонус пакетите, които могат да бъдат активирани едновременно на един номер е10 (десет) от вид за период от 30 дни, след активацията. Сумата на Голямата награда е посочена без удръжки (дължими данъци и такси). 

Преди предоставяне на наградата сумата ще бъде намалена с дължимия данък върху придобитите парични и предметни награди (по чл.38, ал.14 от ЗДДФЛ), който е в размер на 10 % и нетната сума за получаване ще е в размер на 900 лв.

Общият брой на големите награди, които могат да бъдат спечелени в рамките на кампанията е 13 (тринадесет), като един Участник има право на една Голяма награда.
 

Условия на Бонус пакетите:

Бонус пакети с включени MB на максимална скорост – всеки пакет включва мобилен интернет на максимална скорост и може да бъде използван в рамките на 30 дни от датата на активиране, след което се деактивира автоматично. Ако включеното в даден Бонус пакет потребление, не бъде използвано в рамките на срока на валидност, правото за ползването му се погасява, като неизразходваната част не се прехвърля за следващ период. Потреблението, което е включено в Бонус пакета се сумира със съответното потребление, включено в тарифния план и общото потребление се ползва едновременно в мобилната мрежа на А1. Методът на отчитане на трафика на данни за мобилен интернет е според тарифния план на абоната. След изразходване на включения в Бонус пакета мобилен интернет на максимална скорост, скоростта на връзката се намалява до 64 Kbps. А1 има право да въведе допълнително ограничение по отношение на скоростта, в случай, че бъде надвишено разумното потребление, като за такова се приема потребление превишаващо с 30 или повече % включените МB на максимално достижима скорост. Бонус пакетът може да се ползва само на територията на България и не валиден в роуминг. Бонус пакетът не може да се ползва от абонати, които ползват 100% отстъпка от включените в тарифния им план MB на максимална скорост;

Бонус пакети с включени национални минути – всеки пакет включва минути за изходящи разговори към всички мобилни и фиксирани мрежи в страната и може да бъде използван в рамките на 30 дни от датата на активиране, след което се деактивира автоматично. Потреблението от Бонус пакета се изразходва с приоритет пред потреблението на национални минути, включеното в тарифния план, ако има такова. Ако Бонус пакет се активира към номер с тарифен план с неограничени национални минути, с приоритет се изразходва потреблението от Бонус пакета и след него започват да се използват неограничените минути за национални разговори от тарифния план. Ако включеното в Бонус пакета потребление, не бъде използвано в рамките на срока на валидност, правото за ползването му се погасява, като неизразходваната част не се прехвърля за следващ период. Бонус пакетът не включва минути за изходящи разговори към кратки номера, номера за услуги с добавена стойност и/или други специализирани услуги (включително към 131, *88 и други номера от типа "звезда", Musicall, A1+, STUDIO 88, мобилния портал за забавления), към номера от диапазон 0700, номера за предплатената услуга A1 4Kids, към номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания. Бонус пакетът е валиден за използване в Роуминг. След изчерпването на минутите, включени в него, таксуването е спрямо тарифния план на абоната.

Участници в Кампанията, които имат право да получат допълнителен Бонус пакет, могат да бъдат дееспособни физически лица, които:

* към началната дата на Кампанията са абонати по договор с А1, сключен преди началната дата на Кампанията; и
* са свалили или актуализирали Приложението и/или имат регистрация в Уеб портала; и
* в Периода за участие са платили през потребителския си профил в Приложението или Уеб портала дължима сума по издадена от А1 поне една фактура или сметка за ползвани услуги (без фактури за устройства и сметки за неустойки), като са използвали която и да е от наличните опции за плащане, включително с QR код през A1 Wallet. Независимо от обстоятелството кой извършва фактически плащането за Участник, който може да спечели Бонус пакет, се счита абонатът по платената съгласно тези Условия фактура/сметка, а за Участник, който може да спечели Голяма награда се счита, лицето, което е абонат по платената съгласно тези Условия фактура/сметка.
* в периода на Кампанията и към дата на получаване на Бонус пакет от Кампанията нямат непогасени просрочени задължения към А1, достъпът до услугите, които ползват, не е спрян, в това число и достъпът до ползвания от тях мобилен номер или номера, на който се предоставят Бонуса, и този номер е активен.

Участници в Кампанията, които имат право да получат еднократно Голяма награда , могат да бъдат дееспособни физически лица, които отговарят на условията за получаване на Бонус пакет, както и на следните допълнителни изисквания:
* абонати по договор с А1, сключен преди началната дата на Кампанията, които заплатят своята фактура или сметка с платежна карта Mastercard и я запазят за следващо плащане или за автоматично плащане;
* абонати по договор с А1, сключен след началната дата на Кампанията, които са заплатили фактура или сметка с минимална стойност 10 (десет) лв. с платежна карта Mastercard и я запазят за следващо плащане или за автоматично плащане.

В случай, че титуляр на платежната карта, с която е извършено плащане е лице, което не съвпада абоната по договор за услуги с А1, за който е издадена платената фактура или сметка, за 

Организаторът има право да изключи от участие в Кампанията Участник, за който се установи, че е предоставил неверни, неточни или непълни данни, или е направил опит да манипулира по какъвто и да е начин системите на Организатора, участието в Кампанията и/или да получи Бонус пакет по измамен или друг незаконен начин.

Механизъм за разпределение и активиране на Бонус пакет:

При влизане в Приложението или Уеб портала през регистрирания си профил, на начален екран или при посещение на секция „Фактури“, съответният потребител получава информационно pop-up съобщение за възможността да участва в Кампанията и да получи Бонус пакет или Голяма награда при извършване на плащане съгласно настоящите Условия. С pop-up съобщението потребителят получава линк за запознаване на настоящите Условия .

След като в рамките на Периода на участие извърши плащане чрез Приложението или Уеб портала съгласно настоящите Условия на една или няколко фактури/сметки, издадени от А1, на екрана на устройството на съответния Участник се визуализира виртуално колело с награди („Колело на наградите“). Участникът трябва да активира бутона, който стартира завъртането на Колелото на наградите, което съдържа всички Бонус пакети. Колелото се завърта няколко пъти и спира на случаен принцип. Участникът печели Бонус пакета, който се визуализира в наградния сектор, намиращ се срещу стрелката на колелото.

Завъртането на колелото не може да се отлага и трябва да бъде извършено веднага след плащане и визуализирането му.

Активирането на определения от Колелото на наградите Бонус пакет се извършва както следва:
* Въвежда се номер на абонат по действащ договор за мобилна услуга с А1 (с изключение на номера на тарифни планове bob и Loop Up2you, както и номера на предплатени услуги) в специално поле, което се визуализира след завъртането на Колелото на наградите. Страна по договора за този мобилен номер може да бъде както на Участник, който е платил фактура или сметка съгласно настоящите Условия, така и на друг абонат по действащ договор за мобилна услуга с А1, на когото Участникът е желае да активира на съответния Бонус пакет („Ползвател“).
* След въвеждане на мобилен номер, на този номер се получа потвърдителен SMS за активацията на съответния Бонус пакет.
* Бонусът се активира до 24 часа след въвеждане на мобилен номер.

Към датата на получаване и активиране на Бонус пакет, абонатите на съответната услуга следва да нямат непогасени изискуеми задължения към А1, достъпът до услугите, които ползват не трябва да е спрян, в това число и достъпът до ползвания от тях мобилен номер или номера, на който се предоставят Бонус пакетите следва да е активен.

Активирането на Бонус пакета по посочения ред може да се извърши в рамките на 10 (десет) дни от датата на спечелването му или до края на Периода на участие, което от двете събития настъпи първо. При всяко следващо влизане в Приложението или Уеб портала, в рамките на 10 дни от плащането или до изтичане на Периода за участие, съответният Участник ще бъде известяван за полагащия му се Бонус пакет, който е изтеглен след завъртане на Колелото на наградите.

Всяко плащане в Периода за участие в Кампанията на една или няколко месечни фактури или сметки (с изключение на тези, в които са начислени суми за устройство или неустойки) дава право на един Бонус пакет. Независимо от броя на платените фактури в Периода на Кампанията, за едно плащане се предоставя един Бонус пакет.

Максималният брой Бонус пакети, които могат да се активират на един мобилен номер, включително на Ползвател, е 10 (десет) от вид за период от 30 дни, след активацията.
Механизъм за разпределение и получаване на Голяма награда:

При влизане в Приложението или Уеб портала през регистрирания си профил, на начален екран или при посещение на секция „Фактури“, съответният потребител получава посоченото по-горе информационно pop-up съобщение относно Кампанията.

След като в рамките на Периода на участие извърши плащане чрез Приложението или Уеб портала съгласно настоящите Условия на една или няколко фактури/сметки, издадени от А1, съответният Участник се включва в седмично теглене на Голяма награда.
* Всяко седмично теглене се извършва в понеделник, на случаен принцип с помощта на специализиран софтуер, като резултатите от тегленето се удостоверяват от комисия, назначена от Организатора.

* Първото седмично телене се извършва на 9.11.2020 г. и в него се включват Участниците, които са извършили плащане съгласно настоящите Условия в периода от 00:00:00 часа на 01.11.2020 г., неделя до 23:59:59 часа на 08.11.2020 г., неделя.
* Следващите седмични тегления се извършват в понеделника, следващ всеки седмичен период от 00:00:00 часа, понеделник до 23:59:59 часа, неделя от Периода за участие, като само тегленето, което трябва да се проведе на 28.12.2020 г. ще се проведе на 29.12.2020 г.

При всяко теглене се определя един печеливш Участник и петима резервни печеливши Участници. Всеки от резервните печеливши Участници може да замести предходния, при условие, че предходният не може да бъде открит и/или да получи наградата.

За Участник и респективно печеливш Участник се счита винаги лицето, което е абонат по договора за услуги с А1, за който е издадена и платена фактура или сметка в Периода за участие в Кампанията.

Участник, който вече веднъж е спечелил Голяма награда, не може да участва в последващи тегления за Голямата награда.

Участник, който е спечелил Бонус пакет, има право да участва и за спечелване на Голяма награда.

Служител на А1 България се свързва с печелившия Участник чрез обаждане от номер 123 до един работен ден от определянето на този печеливш Участник, уведомява го за наградата и реда на получаването ѝ. В случай, че в рамките на срок от 2 (два) работни дни печелившият Участник не бъде открит на предоставения при сключване на договор за услуги с А1 телефон за контакт, той губи право да получи наградата, за печеливш се счита следващият по ред резервен печеливш Участник и Организаторът се свързва с него.

Сумата на Голямата награда се превежда от Организатора по банкова сметка на печелившия Участник, като за целта последният следва да изпрати на имейл адрес: customerservice@a1.bg
* Попълнена бланка със следните данни във връзка със своята банкова сметка, по която желае да получи наградата: IBAN, три имена на титуляря; ЕГН и адрес. Бланката се получава на имейл адрес на Участника, посочен от него в рамките на комуникацията с Организатора във връзка със спечелената награда. Титуляр на банковата сметка трябва да е абонатът по договора, по който е издадена платената при Условията на Кампанията фактура/сметка.
* Сканирано копие от Удостоверение от банката за банковата сметка.

* След получаването и проверка на данните, посочени в двата документа от страна на А1, сумата на Голямата награда се превежда по посочената от печелившия Участник сметка в срок до 10 (десет) работни дни. 

В случай, че до 10 (десет) работни дни от уведомяването на печелившия Участник по реда на тези Условия, той не предостави съответните данни и документи, този Участник губи правото да получи награда и за печеливш се счита следващия по ред резервен печеливш Участник.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара