Спечелете гифт карти, грил тигани, престилки и 20 000 моментни награди от Picantina


Краен срок - 30 ноември 2020

За да участва в Кампанията и да получи възможност да спечели награда, клиентът следва да изпълни следните стъпки: 

Стъпка 1: Клиентът закупува по свой избор продукти и/или комбинация от продукти с търговска марка Picantina от търговски обект, участващ в Кампанията, на обща стойност минимум 5 лв. /пет лева/ с ДДС, отбелязани в една касов бон. 

Стъпка 2: За извършено плащане и срещу всеки един касов/фискален бон клиентът получава скреч карта на касата в търговските обекти участващи в Кампанията. Срещу една покупка, клиентът има право да изтегли само една скреч карта. Изтеглянето на скреч карта е възможно само непосредствено след покупката. Ако картата е печеливша, клиентът има право да получи своята момента награда веднага, която e 1 бр. продукт с марка PICANTINA от изброенити по-долу: - Picantina подправка за Пиле 20g - Picantina подправка за Барбекю 20g - Picantina Grillhouse Chicken 45g - Picantina Grillhouse Steack 40g 

Стъпка 3: Всеки желаещ да участва за спечелване на голямата награда описана в раздел IV т.1 може да продължи своето участие в Кампанията като регистрира кода от скреч картата на интернет страницата promo.picantina.bg., без значение дали с изтеглената скреч карта е получил момента награда. 

Стъпка 4: При регистрацията на кода от скреч карта на интернет страницата promo.picantina.bg. Клиентът трябва да попълни в обозначените полета следната информация: 1.1 да въведе име, фамилия с български или с латински букви 1.2 да въведе мобилен номер 1.3 да въведе имейл адрес 1.4 населено място 1.5 да регистрира кода от скреч картата и стойността на закупените продукти, участващи в Кампанията /за улеснение на Клиента е посочен пример/ 1.6 да потвърди (чрез чекбос), че ще съхранява касовия бон и представи, в случай на получаване на награда 1.7 да потвърди (чрез чекбокс), че е е прочелел и е съгласен с Официалните правила на кампанията (линк към официалните правила) 1.8 да даде съгласие за обработване на личните му данни за целите на Кампанията

Една скреч карта, без значение от броя закупени продукти с търговска марка PICANTINA, може да бъде регистриран само един път. 

За участие в Кампанията се допускат регистрации на кодове от скреч карти, издадени само от участващите в Кампанията търговски обекти. 

Клиентът е длъжен и се съгласява да запази скрач картата, която при спечелване на голямата награда ще бъде поискана за доказване на валидна регистрация за участие в Кампанията. 5. При спазване на условията за регистриране за участие, Клиентът се включва за участие в Кампанията и в тегленията на наградите. 

В Кампанията се раздават следните награди: 

50 000 /петдесет хиляди/ броя моментни награди Picantina подправка за пиле 20g и 50 000 /петдесет хиляди/ броя моментни награди Picantina подправка за барбекю 20g 

5 000 /пет хиляди/ броя моментни награди Picantina Grillhouse Chicken 45g и 5 000 /пет хиляди/ броя моментни награди Picantina Grillhouse Steack 40g 

10 броя Gift card /Гифт карта/ на стойност 250 /двеста и петдесет/ лева с вкл. ДДС общо за Кампанията, според механизма описан в р. III, т.1 

50 /петдесет/ броя Грил тиган Tefal Simple общо за периода на Кампанията, според механизма описан в р. III, т.1 

500 /петстотин/ броя кухненска престилка брандирана с логото на Picantina Grillhouse общо за периода на Кампанията, според механизма описан в р. III, т.1 

Визиите на наградите, участващи в Кампанията, са изобразени в Приложение 1, което е неразделна част от Общите условия.

Всяка гифт карти е на стойност 250 лева, представлява платежна карта под формата на пластика и е с логото на „Айкарт“ АД и на една от Картовите организации, издаден от „Айкарт“ АД. Чрез гифт картата Клиентът получава възможност, получавайки наградата си, да извършва онлайн покупки или да се разплаща на POS терминал без дневен лимит на сумата, приемащ Mastercard, без ограничение на територията за ползване по цял свят. Картата е непрезареждаема, персонализирана с персонални защитни характерситки, като PAN, дата на валидност, CVV, CVC, ПИН или други подобни характеристики, неперсонифицирана с име.

Гифт картата е с валидност 5 години или до изчерпване на наличността от 250 лева и не позволява да бъде презареждана. За транзакциите по картата не се начисляват комисионни. Месечна такса от 6 /шест/лева на месец се прилага само в случай на остатъчен баланс след шестия месец. Картата се получава с опаковка и инструкции за активиране. Картата може да бъде преотстъпвана за ползване на трети лица. Получателят няма право да изисква левовата равностойност от Организатора срещу представяне на Картата.

Гифт картата на стойност 250 лева с ДДС е платежна карта с логото на „Айкарт“ АД и на една от Картовите организации, издаден от „Айкарт“ АД, чрез която Клиентът получава възможност получавайки наградата си да извършва онлайн покупки или да тегли сум на POS терминал с дневен лимит от ..... лева, без ограничение на територията за ползване по цял свят. Картата е непрезареждаема, персонализирана с персонални защитни характерситки, като PAN, дата на валидност, CVV, CVC, ПИН или други подобни характеристики, неперсонифицирана с име.

Картата е с валидност до изчерпване на наличността от 250 лева с ДДС и не позволява да бъде презареждана. За транзакциите по картата не се начисляват комисионни. Месечна такса от 6 /шест/лева на месец се прилага само в случай на остатъчен баланс след шестия месец. Картата се получава с опаковка и инструкции за активиране. Картата може да бъде преотстъпвана за ползване на трети лица. Получателят няма право да изисква левоват равностойност от Организатора срещу представяне на Картата.

Организаторът не поема никаква отговорност при изгубване, унищожаване, повреждане или кражба на гифт картата е не я подменя.

На 03.12.2020 ще бъде извършено едно теглене измежду всички регистрирани участници, регистрирали сe с минимум едно участие в периода на Кампанията от 00:00 ч. на 15.10.2020 г. до 23:59 ч. на 30.11.2020 г. В тегленето участват само Клиенти, отговарящи на изискванията на Кампанията, посочени в раздел II. 

Печелившите клиенти ще бъдат определени чрез специализиран софтуер от тричленна комисия чрез теглене на случаен принцип, в централния офис на Организатора. Печелившите клиенти ще бъдат обявени до 48 часа след проведеното теглене на интернет страницата promo.picantina.bg. Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши телефонни номера на клиентите и двете имена. Телефонните номера се публикуват със заличаване последните 3 символа посочен при регистрацията на клиента (напр. 0887101***) , а първите имена на печелившите се публикуват само с инициали (напр. И.Борисова) 

Всяка награда ще се определя според заложената ротация и ред на изтеглените имена, както следва: - 1 брой уред Gift card /Гифт карта/ на стойност 250 лева с ДДС - 10 Грил тиган Tefal Simple /тридесет лева/ с ДДС - 50 броя Престилка брандирана с логото на Picantina Grillhouse

Извършват се 10 /десет/ тегления в посочената ротация до изтегляне на всички награди и печеливши имена. Извършва се и допълнително теглене общо на 3 /три/ участника като резервни печеливши за всеки вид награда. 4. Всеки Клиент в Кампанията има възможност да следи информацията на интернет страницата на Кампанията promo.picantina.bg. 

Спечелилите Gift card /Гифт карта/ на стойност 250 лева с ДДС ще бъдат информирани посредством обявяване на promo.picantina.bg до 48 часа, чрез изписване на първо име и фамилия и мобилен номер без последните 3 цифри, които са посочили при регистрация на promo.picantina.bg. Печелившите ще бъдат информирани и по електронна поща на предоставените от тях електронен адрес при регистрация. От страна на Клиента се изисква да следи информацията в секцията печеливши, както и получените електронни съобщения за получена награда. Необходимо е Клиентът да отговори на полученето електронно съобщение в 10 /десет/ дневен срок, че приема наградата и е съгласен да изпрати точен адрес /населено място, пощенски код, квартал, улица, блок, вход, апартамент, етаж/ за доставка на наградата.

Спечелилите Грил тиган Tefal Simple ще бъдат информирани посредством обявяване на promo.picantina.bg до 48 часа, чрез изписване на първо име и фамилия и мобилен номер без последните 3 цифри, които са посочили при регистрация на promo.picantina.bg. Печелившите ще бъдат информирани и по електронна поща на предоставените от тях адреси при регистрация. От страна на Клиента се изисква да следи информацията в секцията печеливши, както и получените електронни съобщения за получена награда. Необходимо е Клиентът да отговори на полученото електронно съобщение в 10 /десет/ дневен срок, че приема наградата и е съгласен да изпрати точен адрес /населено място, пощенски код, квартал, улица, блок, вход, апартамент, етаж/ за доставка на наградата.

Спечелилите Престилка брандирана с логото на Picantina Grillhouse ще бъдат информирани посредством обявяване на promo.picantina.bg до 48 часа, чрез изписване на първо име и фамилия и мобилен номер без последните 3 цифри, които са посочили при регистрация на promo.picantina.bg. Печелившите ще бъдат информирани и по електронна поща на предоставените от тях адреси при регистрация. От страна на Клиента се изисква да следи информацията в секцията печеливши, както и получените електронни съобщения за получена награда. Необходимо е Клиентът да отговори на полученото електронно съобщение в 10 /десет/ дневен срок, че приема наградата и е съгласен да изпрати точен адрес /населено място, пощенски код, квартал, улица, блок, вход, апартамент, етаж/ за доставка на наградата.

При информиране на редовните и резервните печеливши по електронна поща, Организаторът не носи отговорност в случаи грешен/невалиден адрес /чрез на получаване на служебно съобщение/. 

Списъкът с печелившите и резервни участници ще се съхранява в централния офис на Организатора на адрес гр. Банкя, ул. София 101. 

Доставката на наградите ще се извършва в 45-дневен срок след предоставянето на пълния адрес от печелевшия Клиент чрез куриер или търговски представител на Организатора за негова сметка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера или търговския представител на Организатора. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият Клиент губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на Организатора. 

Печелившите участници получават наградите си след легитимация с документ за самоличност на място, попълнен приемно-предавателен протокол за получаване на наградата и представяне на печелившата/те касова/и бележка/и за закупените PICANTINA продукти на търговския представител на Организатора или куриера. 

Наградите могат да се получават чрез куриерска компания за сметка на Организатора при изрично поискване от страна на печелившия Клиент, като Организаторът не носи отговорност за дефекти или забавяне при предоставянето и/или получаването на наградите по вина на съответната куриерска компания. 

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Печелившите се считат уведомени, че наградите подлежат на облагане с окончателен данък по смисъла и реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. По повод задължението на Организатора за заплащане на дължимите данъци, както и подаване на всички и всякакви необходими документи към компетентните държавни органи, включително деклариране на обстоятелства в тази връзка, печелившите се задължават, като необходимо условие за получаване на награда, да предоставят необходимата информация съгласно действащото законодателство (това би могло да са пълни имена, ЕГН и т.н.), които ще бъдат третирани и обработени като лични данни по реда на настоящите Официални правила.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара