Спечелете лаптоп, таблети и фитнес гривна от Oral-B


Краен срок - 6 декември 2020

Кампанията се организира и провежда във всички търговски обекти от веригата Kaufland на територията на България.

Продуктите, които участват в Кампанията са всички електрически четки за зъби с марка Oral-B, дистрибуирани от „Проктър и Гембъл България” ЕООД и предлагани в търговските обекти на Kaufland България, независимо от вида и стойността им.

За да участва в Кампанията е необходимо участникът да закупи електрическa четкa за зъби с марка Oral-B в периода на осъществяване на Кампанията и да регистрира покупката си с изпращане на SMS на номер 108009 с текст “XXXXXXXXXX“, където “XXXXXXXXXX” обозначава номера на касовата бележка /фискалния бон от покупката. SMS съобщението до 108009 е безплатно за участника.

Участниците трябва да пазят касовата бележка без повреди по нея, за да удостоверят покупката в случай на спечелване. В случай че участник спечели, когато касовата бележка бъде поискана от него, той трябва да предостави снимка и оригинал на касовата бележка, чийто номер е изпратил по време на SMS регистрацията. На касовата бележка трябва да са видими: нейният номер, който трябва да съвпада с регистрирания чрез SMS, дата на покупката, която трябва да е в периода на промоцията, както и името на закупената електрическа четка с марка Oral-B.

Ако изпращането на съобщението е успешно, участникът ще получи SMS за потвърждение за своето участие. В случай че изпращането на съобщението е неуспешно, участникът ще получи обратно SMS съобщение, че номерът на касовата бележка вече е бил използван или че е изпратен в неправилен формат, последван от номер на центъра за контакти на Организатора 0892 252 102, където участниците ще могат да получат информация за Кампанията всеки работен ден от 09:00 до 18:00 ч. освен в празнинични и неработни дни. Точният номер на касовата бележка, който е изпратен успешно чрез SMS участва, освен ако преди това не е бил използван в Кампанията.

В случай на спечелване на награда участникът трябва да предостави лични данни с цел получаване на награда.

Един участник може да спечели само една от наградите посочени в член 6 (1), независимо от броя успешно регистрирани касови бележки.

Участник, който не спазва настоящиятите Официални правила или не отговаря на условията на Кампанията, ще бъде дисквалифициран без допълнително уведомяване, като губи правото на спечелената награда, в случай че е имал право на такава. Всякакви действия, с които се цели вероятността за спечелване на награда от Кампанията да бъде повишена посредством използването на методи, различни от и/или в противоречие на тези, предвидени в настоящите Официални правила, са забранени. При установяване на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Възложителят и Организаторът си запазват правото да дисквалифицират съответния участник/ съответните участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат наградата.

Наградите, които ще бъдат раздадени, са общо:

1 (един) брой MacBook Air 13” 1,8GHz/8GB/128GB/Intel HD Graphics 6000 на стойност от 1849 лв.

5 (пет) броя SAMSUNG TAB A LTE T295 8.0 " 32 GB, RAM 2 GB, 4G на стойност от 319 лв.

20 (двадесет) броя SAMSUNG GALAXY FIT E R375 WHITE 0.74 " на стойност от 69 лв.

Наградите се доставят само на територията на Република България.
Наградите са ограничено количество и не се планира да бъде осигурено допълнително количество от описаното по-горе.
Не се допуска замяна на предметните награди с тяхната парична равностойност или друг предмет.
Наградите са лични и не може да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.
Наградите ще бъдат предоставени само ако участникът и участието му/ѝ отговарят на условията на настоящите Официални правила. 

Тегленето на печелившите ще бъде под контрол на SMS доставчика: ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” АД, ЕИК 131384920, с адрес на управление: гр. София 1407, бул. „Черни връх“ № 103.

Всички награди посочени в член 6. ще бъдат изтеглени на случаен принцип чрез специализиран софтуер в присъствието на тричленна комисия на 14.12.2020. в седалище на SMS доставчика посочен в член 8 ал. 1. При същото теглене ще бъдат изтеглени и 5+10+20 резервни участника по вид награда, в случай че не може да се установи контакт с някой от печелившите участници за доставка на наградите или някой от спечелилите откаже да получи наградата си.

Имената на всички печеливши участници ще бъдат обявени до три дни след тегленето чрез публикуване на Интернет адрес: https://ro.pg.com/regulamente-bulgaria/ след свързване с тях и само при изрично потвърждение от страна на печелившите участници за тяхното съгласие с това обявяване.

Същия ден след тегленето печелившите ще получат уведомителен (поздравителен) SMS за спечелване на награда на номера, от който са се регистрирали в Кампанията, като ще бъдат информирани за потенциалната награда и че контактният център ще се свърже с тях по телефона за всички подробности относно проверката и получаването на наградата. От момента на тегленето те стават потенциални печеливши на наградата и ще трябва да подадат необходимите данни и касовата бележка в рамките на 48 часа след получаване на SMS съобщението, за да могат да бъдат верифицирани и обявени за официални победители.

Всеки участник е дължен да проверява редовно телефонните обаждания / SMS съобщения на мобилния си телефон, както и да бъде на разположение за получаване на информация по време на Кампанията. Ако участникът не е на разположение или не представи заявените данни в рамките на 48 часа от момента на изпращане на съобщението, по някаква причина, за която Организаторът не е и няма да носи отговорност, той/ тя губи правото на награда и същата се прехвърля към първата изтеглена резерва. Организаторът няма да носи допълнителна отговорност към участника.

Печелившият ще трябва да представи документ за самоличност, както и снимка от касовата бележка, изпратена за участие в Кампанията, в която се посочва закупуването на продукти с марка Oral-B. Приемането на наградата може да бъде осъществено от друго лице, но само със законно разрешение от печелившия, заверено от нотариус. При предаване на наградата печелившият е длъжен да подпише разписка за получаване на наградата и да представи оригиналната касова бележка.

Наградите ще бъдат доставени в рамките на 30 дни от обявяването на печелившите по директна поща, до адрес, посочен от участника и за сметка на Организатора.  

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара