Спечелете фотоапарати, спортни сакове и продукти Avene


 

Краен срок - 1 ноември 2020

Всички продукти от серията Avene Cleanance следва да се считат, че участват в Промоцията.

За да участва за спечелването на една от малките и средни награди, както и на голяма награда, участникът трябва да изпълни всяко едно от следните условия: 7.1.1. Да закупи продукт(и) от серията на Avene Cleanance; 

Да влезе на http://www.avene-promo.com и да регистрира своята покупка като посочи своите имена, телефон за контакт, имейл адрес и номера на касовия бон/фактура за закупените Avene Cleanance продукти;

Да регистрира своята покупка в Периода на Промоцията, посочен по-горе в т. 4.

Участието в Промоцията е доброволно и не изисква никакви допълнителни разходи от страна на участниците, освен за закупуване на продукт/и от серията Avene Cleanance и евентуални допълнителни разходи за мобилен интернет на участник в Промоцията, натрупани вследствие на действия, свързани с Промоцията. 8. Всеки участник може да се регистрира в Промоцията, с повече от една касова бележка/фактура за продукти Avene Cleanance, при условие, че всяка от тях (касова бележка/фактура) доказва покупка на продукти Avene Cleanance. Една касова бележка/фактура дава право само на една регистрация.

Регистрация на направената покупка през уебстраницата на Промоцията ще се счита за невалидна и участникът няма да бъде включен в разпределението за наградите в следните случаи:
1. Ако регистрацията съдържа грешен уникален номер на касова бележка/фактура;
2. Ако регистрацията не съдържа уникалния номер на касовата бележка/фактура;
3. Ако регистрацията съдържа уникален номер на касова бележка/фактура, който вече е бил регистриран;
4. Ако регистрацията е направена след изтичане срока на Промоцията, а именно след 23:59:59 ч. на 1-ви ноември 2020 г. или преди нейното начало, а именно преди 00:00:00 ч. на 18-ти септември 2020 г.
5. Ако с регистрираната касова бележка/фактура не се удостоверява закупуването на продукти от серията Avene Cleanance.
6. Ако регистрирал се участник поиска заличаването на личните му данни, преди да е бил обявен за Печеливш; 10. Всеки валидно регистриран номер на касова бележка/фактура дава равноправно право за участие при разпределението на наградите в Промоцията – малки, средни и големи.

В Промоцията могат да бъдат спечелени следните награди:
1. Големи награди: 3 бр. – Фотоапарати Fujifilm Instax 11 mini на обща стойност 540 лв., с вкл. ДДС;
2. Средни награди: 10 бр. – Брандирани спортни сака;
3. Малки награди: 50 бр. – Cleanance Почистващ гел 100 мл. (мини продукт).

За избягване на каквото и да било съмнение, всички награди (големи, средни и малки) могат да бъдат предоставени само на участници, валидирани от Организатора като победители в съответствие с всяко и всички от изискванията и условията съгласно настоящите Официални правила. 

Печелившите на малките, средните и големите награди ще се теглят на случаен (лотариен) принцип чрез специализиран софтуер измежду всички лица, които са направили валидна регистрация в Периода на Промоцията. 12.1. Тегленето ще се извърши след края на периода на промоцията, а именно от 02.11.2020 г. до 04.11.2020 г. 12.2. Печелившите участници ще бъдат уведомени на посочения от тях e-mail адрес и/или с обаждане на предоставения при регистрацията телефонен номер не по-късно от 06.11.2020 г. 12.3. Потвърждаването на наградата от печеливш участник става чрез изпращане на снимка на регистрирания касов бон/фактура в отговор на получения e-mail за обявяването му като Печеливш, не по-късно от 10.11.2020 г. 12.4. При потвърждаване на наградата чрез изпращане на снимка на регистрирания касов бон/фактура от страна на спечелилия участник, Организаторът ще предостави информация относно начина на получаване на спечелената награда. Начинът за получаване на наградата може да включва вземането й от специално указано място, в който случай съответните разходи по получаване на наградата ще бъдат за сметка на съответния печеливш участник.

Касова бележка/фактура може да бъде регистрирана за участие в разпределението на наградите само веднъж.

В периода 02-04.11.2020 г. ще бъдат изтеглени и 5 резерви, съответно с 64-то, 65-то, 66-то, 67-мо и 68-мо тегления. Редът за свързване с резервите е уточнен в точка 17 по-долу от настоящите правила.

Победителите в Промоцията, потвърдили спечелената от тях награда и в случай че желаят получаването ѝ, следва да предоставят:
* регистрираната касова бележка/фактура като доказателство за покупката, както и да докажат, че са с постоянно местожителство в България (съгласно изискванията на член 18 по-долу) при получаване на наградата.
* техни лични данни: три имена, дата на раждане, както и номер на ЛК, които биха се изисквали за процедурата по получаване на наградата от куриер, след като бъдат уведомени, че са сред печелившите.

Малките, средните и големите награди ще бъдат изпратени за сметка на Организатора не по-късно от 13.11.2020, освен в случаите, посочени ч т. 12.4 по-горе. Наградите се потвърждават от спечелилите участници до 10.11.2020 г., а Организаторът няма задължение за предоставяне на награда, потвърдена от печеливш участник след тази дата.

В случай че победителят не потвърди наградата си до 10.11.2020 г., на 11.11.2020 г. Организаторът се свързва първо с предварително изтеглена резерва от 64-то теглене, съгласно точка 14, за победител за съответната непотвърдена награда. Организаторът няма задължение за предоставяне на награда, предявена след този период.

Резервният победител трябва да потвърди наградата си до 5 календарни дни от деня, в който е уведомен. В случай че съответната резерва не потвърди спечелената награда, Организаторът се свързва с резервата от следващото теглене до изчерпване на резервите или до получаване на потвърждение за наградата. В случай че нито победителят, нито резервата не потвърди наградата си, последната няма да бъде предоставена.

Промоцията е отворена за участие на всички физически лица, навършили 18 години с местоживеене в Република България („Участник“), с изключение на служителите на „Пиер Фабр Дермо-Козметик България“ ЕООД и всички други рекламни агенции, свързани с Промоцията, както и членовете на техните семейства /деца и съпрузи/съпруги. За целите на настоящите правила, трябва да се представи документ на куриера доставящ наградата, който удостоверява, че Участникът е с местожителство в Република България.

Регистрации за участие в Промоцията на Участници под посочената възраст ще се считат за невалидни. В случай че участник, който е спечелил награда е на възраст под 18 години, неговото/нейното участие ще бъде счетено за невалидно и наградата няма да ѝ/му бъде предоставена, като участникът не може да има претенции за получаване на такава награда.

Всички награди са персонални за участниците физически лица, не могат да бъдат преотстъпвани и да се разменят срещу други заместващи услуги, стоки или паричния им еквивалент. Продажбата на наградите на трети лица е забранена. Когато участникът е юридическо лице, наградата може да бъде ползвана само от физическо лице, член на негов управителен и/или контролен орган или от служител на юридическото лице.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара