Спечелете 400 фитнес гривни Lenovo G02 от Savex


Краен срок - 30 септември 2020


1. КУПИ SAVEX ЗА МИНИМУМ 4,50 лв.
2. РЕГИСТРИРАЙ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА ПО-ДОЛУ
3. МОЖЕ ДА СПЕЧЕЛИШ ЕДНА ОT 400 ФИТНЕС ГРИВНИ LENOVO

Играта се провежда в търговските обекти в цялата страна. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

В Играта участват следните продукти: всички продукти с търговска марка “SAVEX“.

Участващите в Играта продукти не са изрично обособени в отделни промоционални зони и върху тях няма изрично обозначение, че участват в Играта.

За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1: Да закупи продукт/и с търговска марка „SAVEX“ на стойност минимум 4,50 лв. (четири лева и 50 стотинки) от търговски обект в страната;

Стъпка 2: Да влезе на сайта на Играта - www.savexbgpromo.com, да се регистрира като попълни всички задължителни полета, а именно: а) телефонен номер; б) номер на касовата бележка (може да се регистрира само касова бележка, издадена в периода на Играта); в) да качи снимка на касовата бележка (в някой от следните формати: png, jpeg, pdf, в размер до 5MB) Важно! - на касовата бележка следва да е изписано името на закупения продукт с търговска марка „SAVEX“), както и да се вижда, че закупеният/те продукт/и е/са на обща стойност минимум 4.50 лв. (четири лева и 50 стотинки); г) потвърждение (чрез чек-бокс), че приема Официалните правила на Играта, съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и потвърждение, че ако спечели, двете му имена (първото име само с инициали, пример: И. Димитров) и телефонният му номер (със заличаване на няколко символа, пример: +359887 123***), ще бъдат публикувани на www.savexbgpromo.com.

Важно! - на регистрираната касова бележка следва да е видно, че е закупен продукт с търговска марка „SAVEX“. Регистрирана касова бележка, от която не става ясно, че е закупен именно продукт с търговска марка „SAVEX” (например касовата бележка посочва, че е бил закупен „артикул“, „битова химия“ или друго общо обозначение на закупената стока), ще се счита за невалиден.

За целите на Играта могат да бъдат регистрирани и фактури, издадени от търговската верига на „МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, при условие че са спазени изискванията на настоящите Правила.

Регистрираните касови бележки подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия съответната касова бележка се счита за невалидна.

Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

Наградите в Играта са: Фитнес гривна Lenovo G02 Fitness PTM7C00001 - PTM7C00001 – общо 400 /четиристотин/ броя.

Един участник има право да спечели една награда с един коректно регистрирана касова бележка за периода на Играта. Всеки последващ опит за участие в Играта с вече регистрирана касова бележка се счита за невалиден.

Една касова бележка, без значение за колко броя закупени продукта търговска марка „SAVEX“ e, може да бъде регистрирана само един път и чрез само една регистрация. В случаите, когато на касовата бележка не е изписано името на продукта, касовата бележка се счита за невалиден. Не се допуска до участие и касова бележка, която е издаден от търговски обект извън страната.

Тегленето на печелившите ще се извърши на седмичен принцип, на следните дати: 10.09.2020 г., 17.09.2020 г., 24.09.2020 г. и 01.10.2020 г. На всяка от тези дати ще бъдат изтеглени по 100 /сто/ печеливши измежду всички регистрирани участници, отговарящи на условията на настоящите Правила, на случаен принцип, чрез софтуер, до изчерпване на наградите по т. 6.1.1.

В тегленето на печелившите участват всички регистрирани до момента касови бележки, които отговарят на условията на Играта. Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS съобщение на телефонния номер, предоставен от тях при регистрацията за участие. В SMS съобщението, ще се съдържа линк към контактна форма на Изпълнителя, в която печелившите участници, в срок от 5 работни дни, ще трябва да посочат: имена, адрес и телефон за доставка на спечелената награда.

Освен печелившите участници, на всяка от посочените в т. 6.2.3. от настоящите Правила дати ще бъдат изтеглени и по 10 /десет/ резерви. В случай че спечелил участник е направил невалидна регистрация; или Изпълнителят не е получил данните на печелившия участник в посочения в т. 6.2.4. петдневен срок; или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или участникът не е намерен на предоставения адрес; или спечелилият откаже наградата, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Играта бъде прекратено, Изпълнителят ще се свърже по посочения в предходната точка начин, с първия по ред резервен печеливш, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила. Изтегленият резервен печеливш, в срок от 5 дни, считано от уведомяването му по посочения в т. 6.2.4. начин, трябва да изпрати на Изпълнителя необходимите данни за доставка на спечелената награда: имена, адрес и телефон за връзка.

Печелившите участници се обявяват на интернет страницата на Играта: www.savexbgpromo.com. Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши телефонни номера на участниците и две имена. Телефонните номера се публикуват със заличаване на няколко символа от тях с цел сигурност (пример:+359887 123***), а първите имена на печелившите се публикуват само с инициали (пример: И. Димитров). Обявяването на участниците, изпратили необходимите данни за доставка по т. 6.2.3., ще се извърши до 30 дни, считано от датата на последното теглене. В случай че до тази дата техният брой е по-малък от обявения общ брой награди по т. 6.1, то Изпълнителят ще се свърже допълнително с необходимия брой резерви, така че всички обявени награди да бъдат раздадени. Допълнително изтеглените по настоящата точка резерви, които са изпратили необходимите данни за доставка в срока по т. 6.2.4., също ще бъдат обявени интернет страницата на Играта: www.savexbgpromo.com

В периода на Играта Изпълнителят / Организаторът може да се свърже с един или повече печеливши от първото и/или второто теглене с цел отправяне на запитване дали съответните лица биха желали да участват в заснемането на фотографски изображения (снимки), които да бъдат публикувани на официалните страници в социалните мрежи на Организатора, като Facebook, Instagram и други, и/или на интернет страницата на Играта: www.savexbgpromo.com. При изразяване на такова желание, съответните печеливши следва  да попълнят Декларация – съгласие за обработване на личните им данни съобразно Политиката за поверителност. Настоящата точка не следва да се тълкува в смисъл, че вменява задължение на Изпълнителят / Организатора да се свърже с всеки един печеливш през периода на провеждане на Играта за описаните в настоящата точка цели.

Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Организатора, до всеки печеливш участник, в срок до 10 работни дни след попълване на контактната форма с имена, адрес и телефон за доставка. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. За да получи своята награда, печелившият участник е необходимо да попълни и подпише приемо-предавателен протокол и да представи заедно с него на служителя на куриерската фирма касовата бележка, с която е спечелил наградата. В случай че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да си вземе наградата, същият губи право да получи наградата.

Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш. Не се допуска получаването на наградата от друго лице.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара