Спечелете телевизори, телефони, безплатени кредити и парти кутии


Краен срок - 30 септември 2020

Кампанията се реализира в търговската мрежа на ОРГАНИЗАТОРА. Комуникацията се извършва и на официалниясайт на ОРГАНИЗАТОРА -www.cashcredit.bg, в търговската мрежа на Кеш Кредит, както и в социалните мрежи -Facebook.com.Кампанията се организира и провежда на цялата територия на Република България.

ОРГАНИЗАТОРЪТ осигурява награди на 38свои клиенти, кандидатствали и усвоили кредит през уебсайта или във офисите на компанията и изтеглили печеливши скреч карти, по време на Кампанията:

* 6 бр.– Телевизори
* 6 бр. – Мобилни телефони Samsung Galaxy10Lite
* 12 бр. – Подарък целият кредит
* 16 бр. – Парти кутии (блуутут колонка –Sony,комплект чаши за шотове, карти за игра,стек бира, чипс, крекери, ядки)

Награда целият кредит може да се спечели независимо от продукта, който е избрал клиент в офисите на компанията или през уебсайта www.cashcredit.bg

Награда от тип целият кредит се изплаща в максимален размер до2000 лв. В случай, че клиент направи отказ от кредит, следва да върне спечелената от него материална награда.

В Кампаниятаимат право да участват всички физически лица, навършили 18 години, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на професионално заетите с Кампанията лица, както и членове насемействата на всички тях.

За участие в Kампанията е необходимо усвояване на кредитотКеш Кредит през уебсайта или в офисите на компанията.

Всеки клиент, усвоил кредит през уебсайта или в офисите на компанията в периода на Кампанията, автоматично получава право на участие в нея.

В периода на Кампанията, всеки кандидатствал и усвоил кредит през уебсайта или в офисите на компанията и изтеглил печеливша скреч карта (за някои от посочените награди  в  т.  4) може  да  спечели  1  от  наградите или възможност  за участие  в допълнително теглене на случаен принцип за една от трите награди –два телефона.

Зау частие в допълнително теглене на случаен принцип за една от трите награди - два телефона, клиена следва да препоръча или да бъде препоръчан по програмата „Доведи  приятел“на  Кеш  Кредит  с  личен  код  за  препоръка,  като  и  двамата (препоръчващия  и  препоръчания) следва  да  са  изтеглили  кредит  в  рамките  на кампанията.

Код за препоръка, получава всеки клиент на Кеш Кредит изтеглил кредит в офис на Кеш кредит или през уебсайта на компанията www.cashcredit.bg Такъв може да се получи на телефон 0800200886

Кандидатстване с код за препоръка може да бъде направено в офис на Кеш Кредит, както и през уебсайта на компанията www.cashcredit.bg

Печелившите участници се определят на случаен принцип. Всеки клиент, усвоил кредит през уебсайта или в офисите на компанията, получава скреч карта, която може да бъде печеливша или непечеливша.

Печелившите    участници  в  Кампанията  „Лятото  е  за  приятели”  ще  бъдат определяни чрез скреч карта, предоставена на място в офисите или представена на уебсайта на ОРГАНИЗАТОРА на всеки клиент, кандидатствал и усвоил кредит през уебсайта или в офисите на компанията.

Печелившите могат да получат наградите в офис на ОРГАНИЗАТОРА.

За получаване на парична награда от тип целият кредит, която е спечелена през уебсайта на компанията, не е необходимо посещението на офис.

Предметна награда от тип два телефона описана вт. 6.3.1., се тегли на случаен принцип на края на кампанията.

ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност спрямо участник, обявен за победител, който е предоставил  невалиден  имейл  или  телефон  за  контакт,  грешни  имена  или  няма навършени 18 години. В който и да е от тези случаи, ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да лиши такива лица от получаване на награда, тъй като те не отговарят на ПРАВИЛАТА за участие.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара