Спечелете тротинетки, каски за колело, раници и звънци от Danonino


Краен срок - 14 септември 2020

Участието в Играта е обвързано със задължително закупуване на най-малко 3 (три)
броя продукти DANONINO Пауч - 70гр. или 90 гр., изрично посочени по-долу и наричани
за краткост „продукти DANONINO пауч“ или „промоционални продукти“ (DANONINO пауч
Ягода 70гр. ; DANONINO пауч Ягода/Банан 70гр. ; DANONINO пауч Ванилия 70гр. ;
DANONINO пауч БИО Трио Ягода 90гр. ; DANONINO пауч БИО Трио Малина 90гр. ;
DANONINO пауч БИО Трио Портокал 90гр.). Покупката следва да бъде извършена с един
фискален бон (наведнъж) през периода на провеждане на Играта (03.8.2020-
14.09.2020г.) и да бъде последвана от регистрация на кода на фискалния бон в
специалната регистрационна форма, публикувана на уебсайта www.danoninopromo.bg,
по начина указан по-долу в настоящите правила.

За целите на провеждане на Играта ще бъдат раздадени общо следните награди:
- 6 (шест) броя детски тротинетки
- 18 (осемнадесет) броя каски за колело
- 42 (четиридесет и два) броя звънци за колело
- 54 (петдесет и четири) броя раници

Един участник може да спечели ЕДНА по една награда от всеки вид само веднъж. Един участник може да регистрира неограничен брой фискални бонове, доколкото всяка от
покупките, удостоверени с тях, отговаря на условията на Играта.

 По отношение на всички регистрации на фискални бонове с цел участие в Играта, се прилагат едни и същи условия:
 Всеки регистриран бон следва да удостоверява покупка на най-малко 3 (три) броя ANONINO пауч 70гр. или 90гр. покупката следва да е извършена наведнъж и да е отразена в един
фискален бон;
 покупката следва да е извършена през периода на провеждане на промоцията (03.08. 2020г. - 14.9.2020г.) от търговски обект на територията на България.

 Потребител, закупил 6 (шест), 9 (девет), 12 (дванадесет) или повече броя продукти DANONINO пауч 70гр. или 90гр., може да участва с 2 (две), 3 (три), 4 (четири) или повече регистрации за участие в Играта, доколкото покупката е отразена в отделни фискални бонове, всеки от които удостоверява покупка най-малко 3 (три) или повече броя промоционални продукти и е регистриран в системата поотделно.

Във връзка с горното:
(а) всеки участник, който е регистрирал фискален бон, съобразно условията на грата, участва в тегленията до края на периода на нейното провеждане.
Респективно – ако е регистрирал повече от един фискален бон това увеличава шанса му за печалба в Играта. В случай на печалба, печелившия получава наградата си и правото му да участва в следващи тегления за същата награда се прекратява.
(б) всеки участник, може да регистрира неорганичен брой фискални бонове за покупки, но може да спечели по една награда от всеки вид само веднъж.
(в) Един и същ фискален бон може да бъде регистриран САМО ВЕДНЪЖ.

За да участвате в Играта и да получите възможност да спечелите награди/награди трябва да изпълните следните задължителни стъпки през периода на провеждане на Играта (03.08.2020г. -14.09.2020г.) :
Стъпка 1: Купете най-малко 3 (три) броя продукти DANONINO пауч 70гр. или 90гр.“ наведнъж (с един фискален бон) от търговски обект в страната (националната търговска мрежа);
ЗАПАЗЕТЕ ФИСКАЛНИЯ БОН! Същия трябва да бъде представен преди получаване на наградата, в случай на печалба.
Стъпка 2: Създайте свой личен профил (акаунт) за участие в Играта на сайта www.danoninopromo.bg.
 Създаването на персонален акаунт е обвързано с предоставяне на име и мобилен телефонен номер за връзка с участника.
Създаването на акаунт за целите на Играта и по-конкретно – предоставянето на мобилен телефонен номер, представлява изрично и недвусмислено съгласие на участника да получава търговски съобщения за целите на Играта, по смисъла на Закона за електронната търговия, Закона за електронните съобщения.
За да извърши първоначалната регистрация, потребителят следва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите правила и е съгласен личните му данни да бъдат обработени за целите на Играта. За повече информация относно обработката на лични данни във връзка с Играта – виж Раздел 3 от настоящите правила.
Стъпка 3: Регистрирайте фискалния бон от покупката чрез личния си акаунт в сайта www.danoninopromo.bg, като следвате указанията на уебсайта:
 Първо - изберете директорията регистрация;
 Попълнете задължителните полета – име, фамилия, телефонен номер, номер и час на издаване на фискален бон (Пример: 12345 15.08);
 Уверете се, че сте прочели правилата на Играта и Декларацията за защита наличните данни и сте съгласни с тях, и декларирайте запознаването и съгласието си по указания начин;
 Регистрирайте участието си със съответния фискален бон, като натиснете бутона за потвърждение на регистрацията.
След регистриране на фискален бон, ще получите Съобщение в регистрационната
форма с информация дали регистрацията е била успешна. С изпълнението на горните
стъпки, Вие декларирате изричното си съгласие да получите SMS-и на посочения от вас
номер във връзка с провеждането на Играта, по смисъла на Закона за електронните
съобщения и Закона за електронната търговия
Обърнете внимание: за регистрация на фискален бон се използва само Латиница.
Достъп до регистрационната форма за фискални бонове се получава единствено след
първоначална регистрация на участника в сайта www.danoninopromo.bg чрез създаване
на личен (персонален) профил (акаунт).

Печелившите участници ще бъдат определени на случаен принцип, чрез специален софтуер и в присъствието на нотариус или комисия, съставена от представители на Организатора и/или Изпълнителя на Играта. Печелившите участници ще бъдат обявени на уебсайта www.danoninopromo.bg чрез техния уникален идентификатор в срок от 24часа от тегленето, по време на което са били определени за победители и ще бъдат информирани с SMS на посочения в тяхната регистрация телефонен номер в рамките на 48 часа от тегленето.

Уникалният идентификатор на всеки участник е комбинация от код на касовата
бележка и част от телефонния номер, с който участникът се е регистрирал на сайта
www.danoninopromo.bg. С този идентификатор, победителите ще бъдат обявени на
сайта www.danoninopromo.bg след печалба.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин
изкуствено увеличават възможността за печалба, като регистрация на недействителни
данни, регистриране на недействителни фискални бонове и т.н. Всеки участник, който
се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде дисквалифициран от
Организатора. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора и е
окончателно.

През всяка седмица (от общо шест), следващата първата седмицата от началото
на Играта, ще бъдат определяни победителите на различните по вид награди, както
следва:
 10.8.2020г. – 1бр. тротинетка; 7бр. звънци за колело; 3бр. каски ; 9бр. раници.
 17.8.2020г. – 1бр. тротинетка; 7бр. звънци за колело; 3бр. каски ; 9бр. раници.
 24.8.2020г. – 1 (един) брой тротинетка; 7 (седем) броя звънци за колело; 3 (три)
броя каски ; 9 (девет) броя раници.
 31.8.2020г. – 1 (един) брой тротинетка; 7 (седем) броя звънци за колело; 3 (три)
броя каски ; 9 (девет) броя раници.
 8.9.2020г. – 1 (един) брой тротинетка; 7 (седем) броя звънци за колело; 3 (три)
броя каски ; 9 (девет) броя раници.
 14.9.2020г. – 1 (един) брой тротинетка; 7 (седем) броя звънци за колело; 3 (три)
броя каски ; 9 (девет) броя раници.

По време на последното теглене на 14.9.2020г. ще бъдат определени резервни
печеливши участници, на които ще бъдат разпределени непотърсените и/или поради
друга (независеща от организатора и/или изпълнителя причина) неразпределени
награди, ако има такива.

Моля, обърнете внимание, че последното теглене се извършва след края на
периода на провеждане на Играта, за да се осигурят равни възможности за натрупване
на шансове за печалба на всички участници в Играта, без значение дали са извършили и
регистрирали покупките за участие в началото или в края на периода на провеждане.
Периодът на провеждане на Играта е 03.08.2020г.-14.09.2020г. и право на участие в
тегленията имат единствено участници, които са извършили и регистрирали покупки,
отговарящи на условията на Играта, през този период. Покупки и регистрации,
извършени извън този период не се считат за валидни и не се вземат предвид при
разпределение на наградите.

Печелившите участници, ще бъдат известени чрез SMS на мобилния телефонен
номер, с който са се регистрирали за участие в Играта. За да получи наградата си,
печелившият трябва да се свърже с Организатора на Играта в рамките на 5 работни дни,
от получаването на SMS-a, като се обади на телефон 02 419 12 05 и 0898 150 505 между
9:00 до 20:00ч през работен ден. Печелившият следва да предостави данни,
необходими за доставката на наградата - адрес на територията на Република България,
телефон за връзка, като адресът може да бъде офис на куриер. Участниците спечелили
награда тротинетка, следва да предоставят три имена, ЕГН и постоянен адрес, който може да
бъде различен от адреса за доставка, доколкото е уточнено кой адрес за какво се отнася. Трите
имена, ЕГН и постоянен адрес са необходими на Организатора с оглед съставянето на
задължителна счетоводна документация и предоставяне тази документация на държавните
контролни органи за целите на данъчния контрол във връзка с награди от Игри ( за повече
информация – виж Раздел 3 от настоящите Правила ). Предоставянето на горните данни е
задължително условие.

Печелившите, които не предоставят данните за доставка в срок, губят правото
си да получат наградата и на последващо участие в Играта, по отношение на награда от
същия вид. В този случай, Организаторът ще разпредели непотърсените вече награди
по списък на изтеглените резервни печеливши участници. Ако нито един от обявените за
резервни печеливши не потвърди и не предостави данни за получаване на наградата по
посочения в тази точка ред, съответната награда остава неразпределена.

Наградите ще бъдат доставяни до печелившите участници на посочен от тях адрес
за доставка, чрез куриер, не по-късно от 40 работни дни от получаването на данните за
доставка. Преди доставка, куриерът ще се обади на мобилния номер, предоставен от
получателя. В случай, че е заявен личен адрес за доставка, при отсъствие на
печелившите участници, наградата ще бъде оставена в най-близкия клон на куриерската
служба, за което получателят ще бъде уведомен. В тези случай, получателят трябва да
потърси наградата си от куриера в срока за получаване, определен от съответната
куриерската фирма. Непотърсените награди ще се разпределят на резервните
печеливши по реда на изтеглянето им.

Наградата следва да бъде получена от печелившия участник. Допуска се наградата
да бъде получена на посочения адрес за доставка от лице, различно от печелившия
участник, ако печелившият изрично е заявил това при потвърждаването на данните за
доставка, като е посочил името на реалния получател. В този случай Организаторът не
носи отговорност за получаване на наградата от спечелилия участник.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличностфискалния бон, с който е спечелена наградата.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара