Спечелете 46 500 награди - настолни игри и мемори карти от Linex


Краен срок - 30 септември 2020

Участващи продукти:

    Линекс Форте 14 капсули
    Линекс Гастро 16 капсули
    Линекс Комплекс 14 капсули
    Линекс Бебе 10 сашета;
    Линекс Бебе 20 сашета;
    Линекс За Деца 20 сашета;
    Линекс Бебе 8 мл. капки

Условие за участие в Промоцията е закупуването на опаковка от който и да е от горните продукти с марка Линекс (наричани по-долу "Линекс"), по избор на участника.

Участниците в Промоциятаще имат възможност да спечелят на случаен принцип и съгласно условията на Промоцията награда  - настолна игра „Специален отряд“ и „Мемори игра“ ,  наричани по-долу за краткост "Наградата". Организаторът ще осигури за целите на Промоцията общо 46 500 (четиридесет и шест хиляди и пет стотин) броя Награди – 12 000 бр настолна игра „Специален отряд“ и 34 500 бр. „Мемори игра“

Организаторът ще разпространи в Обектите, участващи в Промоцията, общо до  150 000  сто и петдесет хиляди) броя скреч карти. Печелившите карти  ще съдържат означение за спечелването на съответната Награда. Скреч картите ще бъдат разпределени между Обектите, участващи в Промоцията, на случаен принцип.

Потребителите ще имат възможност да участват в Промоцията и да получат Награда, ако през  периода, посочен в т. 4.1 по-долу и преди изчерпване на Наградите са закупили опаковка от който и да е от продуктите с марка Линекс, посочени в т. 2.1 по-горе, получили са печеливша скреч карта и в деня на покупката са поискали Наградата в Обекта, участващ в Промоцията, в който е извършена покупката на съответния продукт Линекс.

Срокът на Промоцията ще бъде от 18.05.2020 г. до изчерпване на количествата от  осигурените скреч карти и Награди, но не по-късно от до 30.09.2020 г.

Промоцията може да бъде прекратена предсрочно при условията на Раздел 9 от настоящите Официални правила.

Промоцията ще бъде проведена в търговски обекти (аптеки, дрогерии), в които се продават  продукти с марка Линекс, и които са приели да участват в Промоцията и да спазват настоящите Официални правила ("Обекти, участващи в Промоцията").

С цел избягване на съмнения, Организаторът изрично уведомява потребителите, че не всички търговски обекти на територията на България, в които се продават продукти Линекс, ще бъдат бъдат включени в Промоцията. Ако желае да участва в Промоцията, потребителят следва да се увери преди закупуването на Продуктите дали съответният търговски обект е включен в Промоцията. Организаторът ще положи усилия в Обектите, включени в Промоцията, да бъдат поставени промоционални плакати или други материали, които указват, че съответният обект участва в Промоцията. Информация за Обектите, участващи в Промоцията, може да бъде получена на телефон 02/970 47 47.

Потребителите имат право на повече от едно участие в Промоцията, при последващи покупки Линекс през срока на Промоцията и съгласно настоящите Официални правила.

Участникът, закупил опаковка от някой от продуктите Линекс, посочени в т. 2.1 по-горе, в Обект, участващ в Промоцията и съгласно описаните по-горе условия, следва да поиска от лицето, което му е продало продукта, да му бъде предоставена скреч карта за участие в Промоцията. С поискването на скреч картата Участникът потвърждава, че отговаря на изискванията по т. 6.1 по-горе и по отношение на него/нея не са приложими ограниченията по  т. 6.2 по-горе.

Участникът следва да получи по една скреч карта за всеки закупен продукт Линекс. Участникът следва да запази касовата бележка за покупката, както и скреч картата, за да може да получи евентуално спечелена Награда.

Участникът следва да изтрие указаната зона в скреч картата, за да разбере дали печели Награда или не.

В случай че върху скреч картата е посочено, че Участникът печели Награда Участникът има право да получи съответната Награда в търговския обект, в който е получил скреч картата, веднага след покупката или в рамките на същия работен ден, през работното време на съответния обект. Преди получаването на Наградата, Участникът следва да представи съответната скреч карта и касовата бележка за закупения продукт Линекс на служител на Обекта, участващ в Промоцията, като служителят ще вземе печелившата скреч карта с цел отчитане на раздадените Награди и ще върне касовата бележка на Участника.

В случай на неполучаване на Наградата или в случай на въпроси или спор относно изпълнението на условията за получаване на Наградата, Участникът има право да уведоми Организатора, който ще извърши преценка дали приложимите условия са спазени, дали Участникът има право да получи Наградата и ще положи разумни усилия за разрешаване на спора и уведомяването на Участника.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара