Спечелете 10 електрически скутера, 100 часовника и 200 топки Raider


Играта е приключила! Печеливши: https://mr-bricolage.bg/news/raider-game

Настоящата рекламна активност се организира в съответствие на настоящите общи условия и е валидна при покупка от клиенти на компанията на всички артикули с марка RAIDER.

Всеки клиент, който закупи един или повече продукти RAIDER, на обща стойност минимум 40 (четиридесет) лева, в периода на рекламната активност 11.06.2020г. – 10.09.2020г., може да участва в томбола с награди (Електрически скутер Raider, 549648 – 10 (десет) броя, Часовник Raider, 549918 – 100 (сто) броя и Топка Raider, 549973 – 200 (двеста) броя).

Участието в рекламната активност “СПЕЧЕЛИ С РАЙДЕР“ става, след като клиентът попълни талон за участие (отпечатан от нас и предоставен на място в обекта на закупуване на продукта/тите), и посочи в него данни за контакт и номер на касова бележка. Талона за участие се пуска в предназначените кутии на изхода на всеки магазин. Тегленето на наградите ще бъде на 11.09.2020г.

Организаторът ще предостави на разположение общо 310 Награди, които ще се раздават както следва:

Електрически скутер Raider, 549648 - 10бр.
Часовник Raider, 549918 - 100 бр.
Топка Raider, 549973 - 200бр.

Периодът на настоящата рекламна активност е от 11.06.2020г. – 10.09.2020г. и се провежда на територията на всички обекти на „ДОВЕРИЕ БРИКО" АД – магазини Mr. Bricolage. Право за участие в активността имат всички клиенти на „ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ ЕКСПОРТ” ООД и магазини Mr. Bricolage, изявили желание чрез предоставянето на личните си данни и осъществяването на покупка на един или повече от всички продукти с марка RAIDER, в рамките на периода на рекламната активност, а именно: от 11.06.2020г.– 10.09.2020г.

Организаторът си запазва право по своя преценка да прекрати активността във всеки един момент. При прекратяване на рекламната активност, преди изтичане посочения, в настоящата точка срок, „ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ - ЕКСПОРТ” ООД се задължава да удовлетвори правата и спази задълженията си, произлизащи от настоящите Общи условия – т.е. да предостави възможност на клиентите, получили талон за участие да участват в томболата, която ще се организира на посочената в т.2 дата.

Настоящата рекламна активност е обвързана с покупка на един или повече от посочените в т. 2 продукти. Право на участие има всяко пълнолетно физическо лице (участник), закупило продукти с марка RAIDER, съгласно настоящите правила, в някой от обектите на „ДОВЕРИЕ БРИКО" АД. В активността нямат право да участват лица, ненавършили пълнолетие и служители на Организатора и членове на техните семейства.

Необходимо условие за участие в активността е закупуването на поне 1 брой артикул с марка RAIDER на стойност минимум 40 (четиридесет) лева, и /или арикули от посочената марка на обща стойност минимум 40 (четиридесет) лева, в периода на рекламната активност и получаването на талон за участие. Покупка на продукт в предходен или последващ период, не участва в рекламната активност. Участието в активността е изцяло доброволно и няма задължаващ характер. Покупките във връзка с настоящата рекламна активност, се осъществяват съгласно актуалната цена на артикулите в магазини Mr. Bricolage. Покупката на продукт се извършва съгласно разпоредбите на Търговския Закон. За целите на администриране на рекламна активност, клиентите, които изявят желание за участие в нея, при покупката на артикул с марка RAIDER, доброволно предоставят личните си данни (три имена, телефон и електронна поща за връзка с тях). Печелившите от томболата участници в активността получават един от наградните продукти, на място в обекта, от който са закупили съответния продукт, с изключение на магазин Пловдив 2, който е обединен с Пловдив 1 и участват като един търговски обект с общ награден фонд.

Печелившите участници за предоставените награди ще се изтеглят в присъствието на двучленна комисия: по един представител от „ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ - ЕКСПОРТ” ООД и „ДОВЕРИЕ БРИКО" АД – магазини Mr. Bricolageна 11.09.2020г. За да се осигури прозрачност и популяризиране на рекламната игра, участниците, спечелили наградата, се обявяват в страницата https://mr-bricolage.bg/news

За да получи наградата си, с всеки печеливш ще се свърже представител на магазин Mr. Bricolage. Наградите ще бъдат получени на място в съответния магазин на Mr. Bricolage и предадени на печелившия след удостоверяване на самоличността му.
При получаването на наградата се подписва приемо – предавателен протокол. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност, облаги, друга предметна награда или стоки. „Евромастер Импорт - Експорт“ООД не носи отговорност и не отговаря за невъзможност от страна на печелившия участник да получи наградата по независещи от Организатора причини. Всеки печеливш на голямата награда в Играта с получаването й се съгласява да бъде фотографски заснет, като Организаторът има право да използва фотографските му изображения по начини и за цели, каквито намери за добре, включително за промоционални и рекламни цели. При получаване на голямата награда - Електрически скутер Raider, печелившия участник следва да попълни в 2 екземпляра, издаден от „Евромастер Импорт - Експорт“ ООД документ за обработка на неговите лични данни, с цел подаване на декларация и изплащане от страна на „Евромастер Импорт - Експорт“ ООД на дължимия данък по чл. 38, ал. 14 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) върху стойността на наградата. Разноските за всички изискуеми от закона регистрации, застраховки и други документи от съответните държавни институции за голямата награда са за сметка на участника, който я спечели.

Краен срок - 10 септември 2020

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара