Спечелете самолетни билети до избрана дестинация и 6000 възглавнички за път


Краен срок - 1 юни 2020

В Промоцията имат право да участват всички физически лица на възраст над 18 години вкл., които имат обичайно местопребиваване на територията на Република България („Участници“). Служители на Организатора и на Western Union, както и съпрузите, роднините по права линия без ограничения и други членове на техните семейства, нямат право да участват в Промоцията.

Клиент, отговарящ на посочените в т. 4 критерии, който нареди Western Union паричен превод за България или за чужбина, за сума над 100 /сто/ лева или над 50 /петдесет/ евро, в офис на Банката или в офис на под-агент на Western Union от агентската мрежа на Банката, в Периода на провеждане на Промоцията, получава от служител на Банката или на съответния под-агент скреч карта.

Скреч картата по т.5.1. може да съдържа един от следните надписи:
а/„Опитай пак“
или
б/„Честито. Печелиш рекламна възглавничка за път.“

Участникът следва да отвори на място получената по т.5.1. скреч карта, за да узнае дали печели наградата по т.6.1.1. или не.

Всяка скреч-карта, независимо от надписа по т. 5.2, съдържа уникален 10-символен код. Всеки участник, който е извършил превод по т.5.1. и е регистрирал успешно 10-символния код, има право да участва в тегленето на наградите по т.6.1.2.

Регистрирането на 10-символния код по т.5.4 става на следния интернет адрес: http://westernunionnagradi.bg/ („Сайта“), като Участникът въведе следните данни:

    Име и фамилия;
    Телефон;
    Уникален код;

Всеки Участник има право да регистрира неограничен брой кодове.

Тегленето на наградите по т.6.1.2. ще се проведе на 02.06.2020 г., в Централата на банката, в присъствието на нотариус.

Победителите по т.5.7. ще бъдат изтеглени на случаен принцип.

При тегленето на наградите по т.5.7, , ще бъдат изтеглени и по 3 /трима/ бр. резервни участници, които ще имат правото да получат съответната награда при условията на т.7.4.

В срок до 24 часа след теглененето на наградите по т.5.7., на Сайта на промоцията, както и на сайта на банката, посочени в т.9.1., ще бъдат обявени имената на изтеглените участници, които печелят награда от Промоцията. Допълнително данните ще бъдат публикувани и на страницата на Банката във Фейсбук.

Информация относно наградите и победителите по т.5.7 ще бъдат достъпни за един месец след приключване на Промоцията на съответните интернет сайтове, посочени в т.5.10, като изрично се посочи името и датата на Промоцията.

Участниците, които не отговарят изцяло на условията за участие в Промоцията ще бъдат отстранени от участие.

В настоящата Промоция ще се раздават следните награди:

    6 000 бр. рекламни възглавнички за път
    3 /три/ бр. награди, които представляват двупосочни самолетни билети за двама, до дестинация по избор на печелившия. Всяка една от наградите е на обща стойност до левовата равностойност на 250 EUR (488.95 лева);

Наградите не могат да се променят или заменят с друга награда, не могат да бъдат заменени с паричните им еквиваленти, наградите не се възстановяват и не могат да се прехвърлят. Организаторът си запазва правото да замени наградите (или част от тях) с награда (или награди) с еквивалентна или по-висока парична стойност, ако това е необходимо поради причини извън неговия контрол, като предварително уведоми за това участниците, чрез публикуване на промяна в настоящите правила, на Сайта.

Организаторът декларира и внася дължимия данък във връзка с облагаемите предметни награди по т.6.1.2, по реда и в сроковете, предвидени в ЗДДФЛ.

Участник, който е получил скреч карта с надписа по т.5.2.б, получава наградата си по т.6.1.1.(съответната рекламна възглавничка за път) лично, на място от служител на Банката или под-агента на Western Union от агентската мрежа на Банката.

Победителите от проведените тегления по т. 5.6. относно наградите по т.6.1.2. (съответните самолетни билети) ще бъдат информирани чрез SMS (на посочения от тях мобилен телефон) или чрез телефонно обаждане, ако са посочили фиксиран телефон.

В срок от 1 /един/ месец от уведомяването по т.7.2. съответният победител следва да се свърже с организатора, като му предостави информация за избрана от него дестинация за пътуване, индикативни дати, както и с данни на лицата, които ще пътуват заедно с него. В този срок съответният победител, заедно с посочените от него лица, следва да предоставят на организатора и подписани от тях декларации (по образец на организатора) за обработване на лични данни за целите на осигуряване на самолетните билети.

Организаторът осигурява самолетни билети, за избраната от участника дестинация, съобразно максималната стойност на билетите по т.6.1.2., а при невъзможност да осигури билети за съответната дестинация допълнително съгласува с победителят евентуална промяна на локацията. Не се допуска доплащане от страна на победителя на билети на стойност по-голяма от максимално определената.

Самолетни билети ще се предоставят на печелившия Участник на имейл адрес, посочен от лицето в попълнената от него декларация по т.7.3.1.

Ако победител не може, поради някаква причина, не по вина на Огранизатора, да приеме наградата по т.6.1.2, в т.ч. не може да бъде открит на посочения от него телефон за контакти или се откаже от наградата или в срок не се свърже с Организатора, за да предостави информацията по т.7.3., участникът губи правото да получи наградата. В посочените случаи наградата се предоставя на резервния участник по т.5.9, който ще бъде уведомен съгласно реда по т.7.2.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара