Спечелете 100 ваучера по 1000 лв. и 100 ваучера по 250 лв. за пътуване от Lidl


Краен срок - 31 март 2020

Право да участват в Играта имат всички физически лица над 18 години с постоянен адрес в България, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства (родители, деца, съпрузи и лица във фактическо съжителство), както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта („Участник/ци“). Юридически лица нямат право да участват в Играта. 

За да участва в Играта, Участникът трябва в рамките на Периода на провеждане на Играта (02.03.2020 до 31.03.2020 г. вкл.) да:

1. пазарува в магазин на Лидл България за не по-малко от 20 (двадесет) лева и да запази касовата бележка; и

2. да посети страницата www.lidl.bg/pochivka и да попълни в съответните полета номера на магазина, от който е пазарувал, и номера на касовата бележка, както е показано на самата страница, както и да посочи в регистрационната форма съответната информация в предвидените за тази цел задължителни полета: име и фамилия (на кирилица), имейл адрес, телефонен номер, да отбележи, че е съгласен с Правилата на Играта и личните му/ѝ данни да бъдат обработвани за целите на Играта съгласно политиката на Лидл България за защита на личните данни за Играта и след това да натисне бутон „Участвай“.

В рамките на Периода на провеждане на Играта всеки Участник може да участва неограничен брой пъти, при отчитане на условието, че с една касова бележка не може да се участва повече от веднъж, т.е. за всяко участие е необходима отделна касова бележка. За целите на Играта, участникът следва да запази касовата бележка, с която е участвал, до един месец след приключване на Периода на провеждане на Играта, тъй като представяне на копие на същата е условие за получаване на награда в Играта, в случай че Участникът бъде изтеглен като победител.

Наградите, които могат да бъдат спечелени при спазване на условията за участие, уредени в раздел ІІІ по-горе, са:

100 ваучера за пакет туристически услуги до избрана от печелившия Участник дестинация в България или чужбина, всеки на стойност 1000 лв.

100 ваучера за пакет туристически услуги до избрана от печелившия Участник дестинация в България, всеки на стойност 250 лв.

Посочените в т. 9.1. и 9.2. ваучери са поименни, като на тях се изписват имената на печелившите участници.

Един Участник може да спечели само една награда, независимо колко отделни участия има; по-големият брой отделни участия увеличава шанса Участникът да бъде изтеглен като печеливш в Играта.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица.

Дестинацията на екскурзията, продължителността ѝ, начинът на пътуване и настаняване и други специфики във връзка с използването на ваучера се уточняват между печелившия Участник и туристическата агенция (StarsTravel, тел:. +35928114781, интернет адрес: http://www.starstravel.info/ или имейл lidltravel@starstravel.info). При избор от печелившия Участник на почивка в България, пътните разходи за достигането до желаната дестинация (напр. за гориво, билети за обществен транспорт и др.) не се включват в пакета от туристически услуги, съответно в стойността на ваучера (ваучерът отново покрива 1000 или 250 лева от разходите за избраната почивка, но не може да включва това перо). При избор от печелившия Участник на екскурзия на обща стойност, по-ниска от стойността на ваучера, печелившият Участник няма право да получи разликата в нейната парична равностойност. Цялата сума по ваучера се използва само еднократно, в рамките на едно пътуване. Агенция StarsTravel предоставя само индивидуални туристически продукти и не препродава организирани екскурзии на други туроператори, с които няма договорни отношения.

При предявяване на ваучера агенция StarsTravel изисква от печелившия Участник документ за самоличност за сверяване на данните с тези, посочени на ваучера, с цел гарантиране незаобикаляне на изискването по т.10 от тези Правила чрез множество регистрации от един Участник с различни (фиктивни) имена. Печеливш Участник може да преотстъпи за ползване наградата си на трето лице, но при предявяване на ваучера следва да се яви и представи пред агенция StarsTravel документ за самоличност с оглед осъществяване на горната проверка. При невъзможност за доказване на идентичност на имената агенция StarsTravel си запазва правото да не приеме ваучера.

Участникът, спечелил ваучер за пакет туристически услуги на стойност 1000 или 250 лева, ще може да го използва до 31.03.2021 г., което означава, че до тази дата Участникът трябва да се е свързал с туристическа агенция StarsTravel и да е избрал пакет услуги за своята почивка.

С получаването на наградата Участникът се задължава като необходимо условие да предостави информация относно своите пълни (три) имена и ЕГН с оглед фискалните задължения на Организатора за декларирането на наградата по реда на ЗДДФЛ. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда.

Определянето на печелившите Участници ще се извърши чрез провеждането на 4 томболи на случаен принцип. От всички регистрирани Участници в Играта ще бъдат изтеглени общо 200 печеливши, като всеки от тях ще получи по една награда, описана в т. 9. Печелившите Участници не са задължени да приемат предоставените им от Организатора награди.

Организаторът ще проведе 4 томболи, като при всяка ще изтегли по 50 печеливши (25 от тях ще спечелят ваучер на стойност 1000 лева и 25 ще спечелят ваучер на стойност 250 лева) измежду всички регистрирани от началото на Играта до момента на тегленето Участници (с оглед условието, че един Участник може да спечели само една награда, печеливши Участници в предходна/и томбола/и няма да участват в последваща/и томбола/и). Тегленията ще се проведат на следните дати: 09.03.2020, 16.03.2020, 23.03.2020 и 01.04.2020. Имената на печелившите Участници, както са посочени в регистрационната форма за участие, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Лидл България на адрес: www.lidl.bg/pochivka до 24 часа след провеждане на съответната томбола. Участниците ще бъдат уведомени, че са спечелили награда и чрез имейл, който ще бъде изпратен до имейл адреса, посочен от съответния Участник в регистрационната форма. 

Всеки Участник, спечелил награда, трябва в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на публикуване на имената му/ѝ на интернет страницата на Лидл България съгласно условията на т. 17, да изпрати потвърждение, че желае да получи наградата, както и конкретен валиден адрес за получаване. Потвърждението става през контактния формуляр на следния линк: https://www.lidl.bg/kontakt. След отваряне на линка в полето “Относно” се избира „Игри“. Участникът следва задължително да попълни следните полета: име и фамилия, имейл адрес, адрес за доставка (полета „Улица“, „Номер“, „Пощенски код” и „Населено място“), поле „Съобщение“, в което да посочи ЕГН, трите си имена и „Приемам награда от играта „Пътувай с Lidl“ или формулирано по друг начин съгласие за приемане на наградата, както и да приложи сканирано копие на касовата бележка, с която той/тя е участвал/а в Играта.

Ако Организаторът не получи от уведомения Участник имейл в рамките на срока и със съдържанието, посочени в т. 18, Участникът губи правото да получи наградата си.

В случай че печеливш Участник откаже да приеме наградата или е загубил правото да я получи по каквато и да е причина, Организаторът си запазва правото да изтегли нов печеливш Участник, като в тази връзка се прилагат съответно т.18-19 като тегленето отново е на случаен принцип, но името на изтегления нов печеливш Участник не се публикува на www.lidl.bg/pochivka, а Участникът се уведомява единствено чрез имейл, че е спечелил награда. Електронният формуляр по т.18 следва да се попълни в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от получаване на имейла, с който Участникът е уведомен, че е спечелил награда.

Организаторът изпраща наградата в срок до 15 (петнадесет) работни дни от получаване на попълнения електронен формуляр по т.18. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини, за които той не отговаря, Организаторът си запазва правото да награди печелившия Участник с друг вид награда на същата стойност.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара