Спечелете стипендии за образования на обща стойност 10 500 лв.


Краен срок - 31 март 2020

Инициативата ще се осъществява в периода от 20.02.2020 г. до провеждане на последното състезание на живо за определяне на победителите. Инициативата се провежда на територията на Република България. Отборите-победители, във всяка една от двете възрастови категории печелят награда, стипендия за образование, под формата на дарение, както следва: за Отбора, класиран на първо място – стипендия в размер на 3 000 (три хиляди) лева., за Отбора, класиран на второ място –стипендия в размер на 1500 (хиляда и петстотин) лева., за Отбора, класиран на трето място – стипендия в размер на 750 (седемстотин и петдесет) лева. Шестте Отбора-победители (по три Отбора във всяка възрастова категория) ще бъдат определени по време на състезание на живо с въпроси на финансова тематика.

В Инициативата могат да участват Отбори от физически лица, които имат постоянен адрес в Република България, като всеки Отбор се състои от един родител/настойник и едно дете, ученик. В зависимост от възрастта на детето, което участва в отбора, Отборът попада в една от двете възрастови категории:

    14-16 години. В тази категория попадат ученици, които са навършили 14-годишна възраст, но не са навършили 17-годишна възраст към датата на регистрация на Отбора и в периода на провеждане на Инициативата.
    17-19 години. В тази категория попадат ученици, които са навършили 17-годишна възраст, но не са навършили 20-годишна възраст към датата на регистрация на Отбора и в периода на провеждане на Инициативата.

Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Инициативата, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Инициативата. Служители на Организатора и на Спонсора също нямат право да участват в Инициативата.

Наградата за участие в Инициативата представлява парична сума, предоставена от Спонсора като Стипендия за образование, под формата на дарение – общо 6 (шест) броя стипендии, по три стипендии, във всяка възрастова категория, както следва:

    Стипендия за класирания на 1-во място – Стипендия за образование в размер на 3 000 (три хиляди) лева
    Стипендия за класирания а 2-ро място – Стипендия за образование в размер на 1500 (хиляда и петстотин) лева.
    Стипендия за класирания на 3-то място – Стипендия за образование в размер на 750 (седемстотин и петдесет) лева.

Наградата следва да бъде получена от родителя/настойник – участник в Отбора-класиран съответно на 1-во, 2-ро или 3-то място, и следва да бъде използвана за образование на детето от същия Отбор.

Участието в Инициативата НЕ е обвързано с покупка. За да участва в Инициативата, Участникът трябва да:

1. Отговаря на условията за участие в Инициативата по горната т. 5.

2. Да посети уебсайта www.finansiada.bg през мобилен телефон, компютър, таблет, или чрез кликване на линкoве в социалните мрежи – Facebook, LinkedIn, YouTube, Tiktok.

3. Да се регистрира в Инициативата еднократно от един потребител от страна на всеки Oтбор с име на Oтбора в сайта на Инициативата: www.finansiada.bg.

Регистрацията на всеки Отбор се извършва от родителя/настойника, който участва в Отбора и включва въвеждане в полета на: собствено име, презиме, фамилно име на родителя/настойника, e-mail адрес, телефон и населено място на родителя/настойника, както и собствено име, фамилия и възраст на детето. Регистрацията се извършва еднократно. В случай, че един Участник се е регистрирал няколко пъти, в т.ч. и през различен e-mail адрес и/или по друг начин, но de jure представлява едно и също физическо лице (родител/настойник), за валидна и правнообвързваща Организатора, регистрация се счита първата постъпила по време/във времето в системата на Организатора регистрация, извършена от съответния Участник.

При въвеждане на възрастта на детето, регистрираният Отбор се причислява към една от двете възрастови категории – 14 – 16 години и 17 – 19 години.

След регистрация всеки Отбор трябва да потвърди своя e-mail адрес, като посети линка, изпратен от Организатора на посочения в регистрацията e-mail.

След регистрация и попълване на Теста в т.7.3, в секция Класация на сайта /т. 7.6/ ще бъде публикувано и публично достъпно единствено името на всеки Отбор.

След регистрация, всеки Отбор решава онлайн тест от 20 въпроса, които се различават спрямо избраната възрастова група – 14 – 16 години и 17 – 19 години. Тестът трябва да бъде решен за време от 20 минути. Тестът проверява знания в областта на личните финанси. След изтичане на времето за отговор на въпросите, регистрацията приключва автоматично за съответния Отбор.

Класира се само Отбор, отговорил вярно на всички 20 въпроса в рамките на времето за отговор.

От всички класирани отбори по т.7.4. за Групова фаза се класират по шест отбора от всяка възрастова категория, които са попълнили онлайн тест с 20 въпроса на финансова тематика и са дали 20 броя. верни отговори на всички въпроси, както и са постигнали най-добро (най-бързо) време за тяхното решаване.

В случай, че има отбори, които са класирани сред шестте отбора от всяка възрастова категория, но които се откажат от последващо участие, или няма достатъчен брой отбори за последващо участие с 20 броя верни отговори, Организаторът ще определи/изтегли за последващо участие следващите в списъка отбори с най-висок брой верни отговори и най-добро постигнато време за тяхното решаване.

Временната Класация е видима на сайта на Инициативата и може да се следи в реално време.

Ако класиран за Групова фаза Отбор се откаже или не може да присъства на Групова фаза, на негово място се избира Отборът с 20 верни отговора и със следващото най-добро постигнато време за тяхното решаване (за всяка възрастова категория). Ако няма Отбор, който да отговаря на правилата на предходното изречение, се избира Отборът,  със следващ най-голям брой верни отговори и следващо най-добро постигнато време за тяхното решаване.

Груповата фаза се провежда във формат – всеки срещу всеки. Три отбора от всяка група играят три игри. За следващата фаза – Полуфиналите – се класират първите два отбора по точки от всяка една група.

На Полуфиналите – класираният първи по точки от 1-ва група (Група А от Групова фаза) играе срещу класирания втори по точки от 2-ра група (Група Б от Групова фаза), чрез директна елиминация. Класираният втори по точки от 1-ва група играе срещу класирания първи по точки от 2-ра група, чрез директна елиминация. От двете полуфинални игри има двама победители и двама губещи, които играят на Финалите.

Финалите се провеждат както следва: победителите от Полуфинали играят голям финал за 1-во и 2-ро място. Загубилите от Полуфинали играят малък финал за 3-то.

Формат на игра за Групова фаза, Полуфинали и Финали

Всеки кръг се състои от 10 въпроса, разделени на 3 вида:

    5 въпроса с опция за избиране A/ Б/ В/ или Г/;
    4 отворени въпроса;
    1 въпрос-задача.

Въпросите са степенувани по трудност и точкуване. Всеки въпрос се точкува, както следва:

1 въпрос – 2 точки;
2 въпрос – 3 точки;
3 въпрос – 4 точки;
4 въпрос – 5 точки;
5 въпрос – 6 точки;
6 въпрос – 7 точки;
7 въпрос – 8 точки;
8 въпрос – 9 точки;
9 въпрос – 10 точки;
10 въпрос – 15 точки;

Всеки Отбор разполага с бутон, който при натиск дава право на отговор на съответния Отбор. След натискане на бутона времето за отговор се отчита в зависимост от вида въпрос – 1-5 въпрос по 10 секунди; 6-9 въпрос по 30 секунди; 10 въпрос – 1 минута. Отборът, първи натиснал бутона за отговор, има право да даде такъв в рамките на 10 секунди. В противен случай, това право се дава на противниковия Отбор. В случай че Отборът, първи натиснал бутона за отговор, даде грешен отговор в рамките на времето, правото на отговор се дава на противниковия Отбор.

Ако за Груповата фаза, Полуфиналите и Финалите се класират Отбори с местоживеене извън гр. София, разходите по техния престой и пътуване се поемат от Спонсора

Отборът с най-добро представяне на Финалите, във всяка възрастова категория, ще бъде обявен за Отбор-победител в Инициативата. Отборът-победител, за всяка възрастова категория, има двама подгласника Отбор, класиран на 2-ро и Отбор, класиран на 3-то място. Обявяването на Отбора-победител, 2-ро и 3-то място, за всяка категория, ще се състои след края на Финалите, на живо в Литературен клуб „Перото“. Участниците от  Отбора-победител, както и тези от Отбора, класиран на 2-ро и Отбора, класиран на 3-то място, са длъжни да потвърдят самоличността си пред Организатора, като след сравняване на данните с регистрираните такива и при условие, че съвпадат ще получат допълнителни инструкции за начина на получаване на наградите.

Стипендиите за образование, под формата на дарение в размер на 3 000 лева (за 1-во място), 1500 лева ( за 2-ро място), 750 лева (за 3-то място) ще бъдат изплатени на една вноска на Отбора – победител, Отбора, класиран на 2-ро място и Отбора, класиран на 3-то място, от всяка възрастова категория. Стипендиите ще бъдат изплатени в срок от 60 дни след представяне на Декларация за банкова сметка от детето или родителя/настойника, в случаите когато детето няма навършени 18 години и след сверяване и потвърждаване на необходимата информация, посочена в т. 7.2.

Всяко физическо лице ще бъде регистрирано за участие само веднъж, с уникален e-mail адрес, който трябва задължително да бъде потвърден чрез отваряне на получения за потвърждение линк в писмото, изпратено след регистрация.

„Банка ДСК“ ЕАД може да изиска от Участниците да потвърдят тяхната самоличност чрез представяне на съответните документи. При отказ от страна на родителя/настойника от Отбора-победител,  и/или  Отбора на 2-ро място и/или от Отбора на 3-то място, да потвърди самоличността си, същият/те губи/ят правото си да получи/ат наградата.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара