Спечелете билети за REAL MADRID, фланелки и мултифункционални инструментиКраен срок - 15 април 2020

Купи продукти NIVEA MEN от магазини METRO и спечели страхотни награди!

Специално за своите фенове, REAL MADRID и NIVEA MEN са подготвили нови, страхотни награди! Бъди част от играта и можеш да спечелиш два билета за мач на REAL MADRID, 5 броя официални тениски на REAL MADRID и 50 броя мултифункционални инструменти NIVEA MEN! Оле!🙌🏻

В Играта участват всички продукти с марка „NIVEA MEN“.,

Наградите, които могат да бъдат спечелени в Играта, са следните:
* ДВA БИЛЕТА за футболен мач между REAL MADRID и VILLARREAL за сезон 2019-2020 г. в Мадрид, Испания на 17.05.2020. Двата билета се печелят от един участник
* 5 (пет) броя Официална Фланелка на REAL MADRID
* 50 (петдесет) броя NIVEA MEN Мултифункционален инструмент

Размерът на официалните фланелки REAL MADRID не е по избор на клиента, спечелил наградата.

Наградите, показани в рекламните материали на промоционалната кампания, са илюстративни и може да се различават от реалните.

В Играта могат да участват всички дееспособни физически лица, клиенти на Метро Кеш енд Кери България ЕООД, навършили 18 години към момента на покупката, които пребивават на територията на Република България.

При еднократна покупка на продукти NIVEA MEN, на обща стойност минимум 10 лв. с ДДС от търговска верига Метро Кеш енд Кери България ЕООД, клиентът има възможност да участва в Играта за спечелване на една от посочените в РАЗДЕЛ 4 награди. Всеки клиент може да се регистрира на https://www.nivea.bg/realmadrid, като въведе своите три имена, e-mail, телефон за връзка и качи снимка на оригинал на касова бележка/фактура, удостоверяваща покупката на продукт/и NIVEA MEN на стойност минимум 10 лв. с ДДС.

За участие в Играта се изисква лицето да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма, описани по-горе, да прикачи снимка на касова бележка/фактура и да даде изричното си съгласие, чрез отметка в електронната регистрационна форма за участие в Играта, личните му данни да бъдат обработвани от Организатора за целите на Играта.
Участникът отговаря за верността и коректността на предоставените от него данни.

Оригиналът на фискалния бон/фактура за извършената покупка на продукт/и NIVEA MEN на стойност минимум 10 лв. с ДДС през периода на Играта от търговска верига Метро Кеш енд Кери България ЕООД следва да бъде запазен от лицето.

Всеки Участник има право да участва в Играта многократно, като за всяка регистрация качи снимка на касова бележка/фактура, удостоверяваща нова покупка на продукти NIVEA MEN, на стойност минимум 10 лв. с ДДС от търговска верига Метро Кеш енд Кери България ЕООД, различна от вече регистрирана касова бележка/фактура и при изпълнение на условията в настоящите Официални правила.

Ако с една и съща касова бележка/фактура са закупени NIVEA MEN продукти на по-висока стойност от 10 лв. с ДДС от търговска верига Метро Кеш енд Кери България ЕООД, клиентът има право да направи само една регистрация с тази касова бележка/фактура и неговото име ще участва в Играта за посочените награди само веднъж.

Цената на участващите в Играта продукти се определя от съответния търговски обект.

Недопустими са действия, с които с измама се влияе върху резултатите от Играта и всички действия, извършвани с цел да бъде заблуден Организатора на Играта. При установяването на такива действия, Участникът се лишава от правото да получи спечелената от него или с негово съдействие награда.

Забранени са действия от страна на Участници в Играта, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на Играта си запазва правото да дисквалифицира съответния Участник или Участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда или награди.

На 22.04.2020 г. в офиса на „Байерсдорф България“ ЕООД с адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 1, ет.11 ще бъдат изтеглени 56 (петдесет и шест) печеливши Участници, в присъствието на 5 (пет) членна комисия. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, електронно чрез платформата www.random.com. Заедно с името на печелившите Участници, ще бъдат изтеглени и имената на 10 (десет) резервни такива (двама резервни печеливши за ДВА Билета за мач на REAL MADRID, трима за Официална Фланелка REAL MADRID и петима за NIVEA MEN Мултифункционален инструмент). Изтеглянето на имената се извършва в следния ред – първо се изтегля името на печелившия на двата билета, заедно с имената на двамата резервни печеливши; след това се изтеглят имената на петимата печеливши на официални тениски, заедно с тримата резервни; накрая се изтеглят имената на петдесетимата спечелили мултифункционален инструмент, заедно с петимата резервни.

За резултатите от тегленето на наградите се съставя протокол, в който по реда на изтеглянето се вписват имената на печелившите и резервните печеливши участници.

Участниците, спечелили наградите, ще бъде информирани за спечелването им до 16.00 часа на 24.04.2020 г. чрез позвъняване на посочените от тях телефонни номера.

В случай, че Организаторът не може да се свърже повече от 2 пъти с някой от печелившите Участници на посочения от него телефонен номер, този Участник се замества от изтеглените резервни печеливши. Заместването се извършва по реда на изтеглянето на резервните печеливши.

Печелившите Участници следва да предоставят адрес за доставка на наградите.

В случай, че някой от печелившите Участници поиска да му бъде издадена служебна бележка по чл. 45, ал.7 от ЗДДФЛ, той следва да предостави на Организатора допълнително свои лични данни: ЕГН и постоянен адрес и писмено да изрази изричното си съгласие личните му данни да бъдат обработвани и съхранявани от Организатора в изпълнение на задълженията му по ЗДДФЛ.

Всеки печеливш Участник може да получи само една спечелена награда.

Наградата - ДВA БИЛЕТА за футболен мач между REAL MADRID и VILLARREAL за сезон 2019-2020 г. в Мадрид, Испания на 17.05.2020 - се предоставя от „Байерсдорф България“ ЕООД най-късно 15 календарни дни преди датата на футболната среща под формата на ваучер, а самите билети за футболния мач ще бъдат предоставени непосредствено преди футболната срещата от представители на Beiersdorf срещу предоставянето на ваучера от страна на печелившия Участник.

Наградите 5 (пет) броя Официална Фланелка REAL MADRID и 50 (петдесет) броя NIVEA MEN Мултифункционален инструмент се доставят чрез куриер на адреса, посочен от печелившите, в срок до тридесет работни дни от датата на уведомяването на Организатора за адреса за доставка на наградата.

Във връзка с данъчното облагане на предметни награди, които не са с незначителна стойност по смисъла на §1, т. 62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, предметната награда в настоящата Игра подлежи на облагане с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ, който се удържа и внася от Организатора. В изпълнение на задължението си по ЗДДФЛ Организаторът е длъжен да посочи имената на печелившия, неговото ЕГН и постоянен адрес в справката по чл. 73, ал. 1, т.2 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи и удържан данък. Печелившият Участник има правото да поиска от Организатора на Играта да му бъде издадена служебна бележка по чл. 45, ал. 7 ЗДДФЛ за стойността на спечелената награда.

Организаторът на Играта е длъжен да предостави служебната бележка по чл. 45, ал. 7 ЗДДФЛ на печелившия Участник в срок от 14 (четиринадесет) дни от отправеното искане за издаването й. В случай че искането е направено преди получаването на наградата, заедно с последната на Печелившия участник се връчва и служебната бележка.

Служебната бележка се използва при подаване на годишна данъчна декларация от печелившия Участник съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ. Организаторът не носи
отговорност при неспазване на задълженията на печелившия Участник по ЗДДФЛ и останалите относими закони и подзаконови нормативни актове в областта на данъчното облагане в Република България

При получаването на наградата печелившият Участник трябва да представи документ за самоличност и оригинал на фискален бон/фактура, свидетелстващ за закупени продукти NIVEA MEN на стойност минимум 10 лв. с ДДС от търговска верига Метро Кеш енд Кери България ЕООД в периода на Играта, спазвайки изискването на т. 6.2 от настоящите правила, както и да предостави на Организатора допълнителни свои лични данни – ЕГН и постоянен адрес, с оглед задължението на Организатора по чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ. Доколкото нуждата от обработване на допълнителните лични данни на Печелившия е вменена на Организатора по силата на закон, по смисъла на чл. 6, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679, съгласие за обработка на лични данни на Печелившия не се изисква.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара