Спечелете прахосмукачки, спрей моп и продукти 'Чисто'


Краен срок - 31 март 2020

Участието в играта е обвързано с покупка на стоки и/или услуги.

За да се включат в томбола за спечелване на награди участниците в Играта трябва да
изпълнят, описаните по-долу стъпки:
* Да закупят продукт/продукти с марка „Чисто“ на минимална стойност 5 /пет/ лв. с ДДС в
рамките на едно пазаруване;
* Да регистрират номера на касовата бележка на сайт: https://www.naistinachisto.bg;
* На сайта: https://www.naistinachisto.bg, освен номера на касовия бон, лицето попълва
имената си, телефон, e-mail за връзка;
* Участникът в играта трябва да пази касовия бон, с който е закупил продукт/продукти с
марка „Чисто“. Наградата се предоставя след представянето на касовия бон за
направената покупка на минимална стойност 5 /пет/ лв. с ДДС за продукт/продукти
Чисто. Предоставянето на касовия бон от печелившите участници става чрез изпращане
на копие от същия по e-mail на адрес - igra@naistinachisto.bg. При липса на касов бон,
удостоверяващ направената покупка, наградата не се предоставя.

Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Официалните правила на Играта
(„Нарушение”) ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора.

За периода на Играта, ще бъдат раздадени общо следните награди – 300 /триста/ продукта
с марката „Чисто“, 10 /десет/ спрей мопа, 3 /три/ прахосмукачки.

Изображенията на наградите в https://www.naistinachisto.bg са илюстративни, реалните
награди биха могли да се различават по цвят и вид.

Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални
или нематериални изгоди.

Печелившите участници ще бъдат определени чрез томбола между всички регистрирали се
за участие в Играта, съгласно раздел III на настоящите правила.

Печелившите ще бъдат изтеглени и обявени на 06.04.2020 г. на интернет адреса на играта
https://www.naistinachisto.bg.

Печелившите участници ще получат известие от Организатора на посочения от тях e-mail
адрес, след което същите следва да предоставят на Организатора в 7 (седем) дневен срок
адрес за изпращане на наградата и копие на касовия бон по e-mail на адрес -
igra@naistinachisto.bg . В случай, че печелившият участник не предостави адрес за изпращане
на наградата и копие на касовия бон по e-mail на адрес - igra@naistinachisto.bg в срока по
предходното изречение, той губи правото си да получи съответната награда и Организаторът
извършва ново теглене чрез томбола.

Печелившите участници ще получат наградите си на предоставения от тях адрес, по куриер,
за сметка на Организатора, до 30 /тридесет/ дни, считано от обявяването им като печеливши
участници на https://www.naistinachisto.bg. При получаването на наградата печелившият
участник се идентифицира с личната си карта или друг документ за самоличност.

Организаторът не носи отговорност в случай, че участникът е предоставил сгрешени имена,
адрес или телефон.

По смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/
предметните печалба от игри на случайността на стойност над 100,00 лева представляват
облагаем доход. „Арома Козметикс“ АД в качеството си на Организатор (респ. платец на
дохода) ще внесе дължимият данък по ЗДДФЛ и ще подаде изискуемата в тази връзка
информация към компетентните органи. От печелившите не се изисква отделно деклариране
на спечелената награда.

Подаването на Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ от участник спечелил
предметна награда на стойност над 100,00 лв. е личен ангажимент на участника и се извършва
в сроковете и по реда, регламентирани в ЗДДФЛ. За целите на изпълнението на задължението
на участника, Организаторът издава служебна бележка.

Наградите ще се дават на участници, които имат право да участват в Играта, били са
обявени за печеливши по Официалните правила на Играта, дали са точен адрес за доставка на
наградата, представили са копие на касовия бон по e-mail на адрес - igra@naistinachisto.bg за
направена покупка на минимална стойност 5 /пет/ лв. с ДДС за продукт/продукти Чисто и при
посещение от куриерската служба се идентифицират пред съответните служители, като
представят валиден документ за самоличност (паспорт, лична карта, шофьорска книжка).

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара