Спечелете Samsung Galaxy A40 64GB Dual


Краен срок - 29 март 2020

Участието в Кампанията не е обвързано със закупуване на стоки и/или услуги от Теленор.
Участници в Кампанията могат да бъдат всички физически лица, навършили 16 (шестнадесет) години , с валидна регистрация в Instagram, които са:
· последвали страницата на Организатора в Instagram – telenorbg на адрес: https://www.instagram.com/telenorbg/ през периода на Кампанията и към датата на изтегляне на наградата по Кампанията
· разрешили техния Instagram профил да бъде публичен* за целия период на Кампанията, посочен в т. II и
· публикували лична авторска снимка/видео, с която демонстрират как научават нещо ново вкъщи и с хаштаг #данетиескучно т съответния публичен Instagram профил на участника в Кампанията в периода от 21.03.2020 г. до 23:59 ч. на 29.03.2020 г. Публикуваната снимка/видео следва да отговаря на настоящите условия на Кампанията включително и на добрите нрави.
Служители на Теленор България, както и членове на техните семейства (съпруг/ съпруга, родители, брат, сестра, деца), нямат право да участват в Кампанията, публикувайки авторски снимки/видеа, както и в класирането на финалистите.

* Изискването за публичен Instagram профил е с цел участващата в Кампанията снимка/видео да бъде публично достъпна и за да могат Организаторите да се свържат със съответния участник на лични съобщения в Instagram, в случай че той/ тя е избран за финалист, победител или резерва в настоящата кампания.

Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник и съответно да не го допусне до разпределение за наградата, когато е публикувал Instagram пост, който не съответства на темата на Кампанията и свързаното с нея изискване и/или не спазва добрите нрави, въпреки че отговаря на всички изисквания, посочени в Раздел III, както и в случай че е публикувал поста си извън конкретните дати и часове на Кампанията.

Публикуваният Instagram пост следва да бъде авторски, автентично възпроизведен или обработен допълнително. Изображенията/видеата в Instagram поста следва да отговарят на добрите нрави, да не са от еротичен и/или порнографски характер, да не внушават насилие, национална, политическа, етническа, религиозна и/или расова нетърпимост, да не са възхваляващи или оневиняващи жестокост, насилие, или такива, които са в противоречие с българското законодателство, обществения ред и добрите нрави. Публикуван Instagram пост, който противоречи на горните изисквания, се дисквалифицира и не участва в по-нататъшно класиране.

Наградата в Кампанията се определя чрез жребий и представлява:
· 1 (един) брой смартфон Samsung Galaxy A40 64GB Dual

Тегленето на победителя и резервите в Кампанията, които са изпълнили условията за участие, посочени по-горе, ще се извърши след 30.03.2020 г. (но не по-късно от три седмици след тази дата) на адреса на управление на Организатора в гр. София, район Младост, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6 в присъствието на представители на Организатора.
В жребия ще бъдат изтеглени 1 (един) печеливш и 5 (пет) резерви.

Организаторът ще се свърже с печелившия с лично съобщение, изпратено от профила на Теленор България в Instagram (telenorbg) към Instagram профила, с който лицето е участвало в Кампанията.

Печелившият следва да отговори на личното съобщение на Организатора в Instagram в срок до 48 часа, като:
• Потвърди, че отговаря на всички условия за участие, посочени в т.III;
• Предостави на Организатора актуален телефонен номер за връзка, имена по документ за самоличност и посочи адрес на територията на България, където да получи спечелената награда. Доставката на наградата ще бъде за сметка на Организатора.

Ако в срок от 48 (четиридесет и осем) часа печелившият за съответната награда не отговори на личното съобщение, с което е уведомен от Организатора за спечелването на наградата и не потвърди получаването ѝ, същият губи правото си на награда. В тези случаи Организаторът пристъпва към информиране на съответните резерви по реда на тяхното изтегляне.

При получаване на наградата, печелившият трябва да представи документ за самоличност, единствено с цел удостоверяване на самоличността му. Документът за удостоверяване на самоличността не се копира и/или сканира. Освен лично, наградата може да бъде получена и от трето лице с целесъобразно за получаване на наградата нотариално заверено пълномощно.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара