Спечелете спортни сакове, тенис топки и тениски от Stella Artois


Краен срок - 31 юли 2018

Участващи опаковки и разфасовки в канал Заведения:

За да участвате в Промоцията, трябва да закупите от съответното участващо заведение минимум 2 бр. бири с марка Stella Artois в произволна комбинация от следните опаковки и разфасовки:

    Име на продукта     Разновидност     Разфасовка
1     Stella Artois     Стъклена бутилка за многократна употреба.     0,5л
2     Stella Artois     Стъклена бутилка за еднократна употреба.     0,33л
3     Stella Artois     Кен.     0,5л
4     Stella Artois     Наливна бира     0,5л
5     Stella Artois     Наливна бира     0,33л

Участващи опаковки и разфасовки в канал Магазини:

За да участвате в Промоцията, трябва да закупите от съответния участващ магазин минимум 4бр. бири с марка Stella Artois в произволна комбинация от следните опаковки и разфасовки:

    Име на продукта     Разновидност     Разфасовка
1     Stella Artois     Стъклена бутилка за многократна употреба.     0,5л
2     Stella Artois     Стъклена бутилка за еднократна употреба.     0,33л
3     Stella Artois     Кен.     0,5л
4     Stella Artois     Мултипакет от 6 или 4 кена     6*0,5л или 4*0,5л
5     Stella Artois     Мултипакет от 4 стъклени бутилки за еднократна употреба     4*0,33л

Срещу всеки 2 закупени бири Stella Artois за канал заведения и срещу всеки 4 закупени бири Stella Artois за канал магазини, получавате скреч карта от съответния сервитьор или касиер. В случай, че картата е печеливша, можете да вземете наградата, изписана на гърба на скреч картата, на място от обекта, обозначен с рекламен материал. В случай, че скреч картата е непечеливша, то тя съдържа Уникален код, чиято онлайн регистрация на www.mystellaartois.bg дава право на участие в тегленето на 1 от 10 спортни сака.


НАГРАДА БРОЙ НАГРАДИ БРОИ ЗАКУПЕНИ УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ ЗА УЧАСТИЕ ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА
На място в заведенията:
Тенис топка
7 960 2
Брандирана тенис топка Stella Artois
На място в заведенията:
Тениска
3 980 2
Брандирана тениска Stella Artois Wimbledon
На място в магазините:
Тенис топка
4 220 4
Брандирана тенис топка Stella Artois
На място в магазините:
Тениска
2 110 4
Брандирана тениска Stella Artois Wimbledon
Голяма награда:
Спортен сак
10 2 от заведение или 4 от магазин
2 от заведение или 4 от магазин

За да участват за наградите от Промоцията, участниците трябва да закупят 2 бр. бири Stella Artois (по чл.6 по-горе) от участващо заведение или 4 бр. бири Stella Artois (по чл.6 по-горе) от участващ магазин. Участващите в Промоцията обекти (заведения и магазини) са публикувани на www.mystellaartois.bg и са обозначени с рекламен материал.
Участникът получава скреч карта от съответния сервитьор (ако е закупил 2бр. бири Stella Artois от участващо заведение) или касиер (в случай, че е закупил 4бр. бири Stella Artois от участващ магазин).

Ако скреч картата е печеливша, на гърба й е изписан вида на получаваната награда (тенис топка или тениска). За да получи наградата си, Участникът трябва да я предостави веднага, на място, на съответния сервитьор в заведението, където е спечелил наградата, или на съответния касиер в магазина.

Ако скреч картата е непечеливша, то на нея има код, а участникът може да регистрира този код на уебсайта на Промоцията www.mystellaartois.bg в съдържащата се там регистрационна форма за участие, като освен кода, посочи трите си имена, електронна поща, пълен адрес за доставка и телефонен номер за контакт. Ако участникът бъде изтеглен като печеливш участник, ще получи уведомително писмо на посочената електронна поща (от името на stellaartois.bulgaria@gmail.com.).

Участникът може да регистрира Уникални кодове по всяко време в срока на Промоцията – наведнъж или на няколко пъти.

Участникът трябва да регистрира поне 1бр. Уникален код, за да участва за томболата за спортен сак от Промоцията.

Спечелилите награда спортен сак участници се определят на произволен принцип, чрез еднократна томбола, която ще се осъществи автоматизирано от софтуер на 01 август 2018г. Теглят се 10 спечелили. Ще бъдат изтеглени и резервни спечелили участници, на които награда се предоставя в случай, че наградата не може да бъде предоставена на спечелилия я участник.
Участниците трябва да пазят като доказателство всички скреч карти с Уникални кодове, които са регистрирали, и с които са спечелили спортен сак. При получаването на наградата спортен сак спечелилият участник е длъжен да предаде на куриера скреч картата, с чиито Уникален код е спечелил, за да получи наградата си. Ако се установи, че Уникалният код не съвпада с регистрирания, наградата няма да бъде предоставена от куриера.

Участник може да спечели не повече от един спортен сак.

Участник може да регистрира неограничен брой пъти Уникални кодове, с което увеличава шансовете си в томболата за спортен сак.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

Наградата спортен сак се получава лично срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриерски служител срещу връчена и попълнена служебна бележка. При отказ от получаване на служебна бележка, следва да не се връчи награда.

Участниците, спечелили тенис топка или тениска получават съответната награда веднага, на място в обекта, където са я спечелили съгласно т.8.3 по-горе.

Всеки участник, спечелил награда спортен сак, получава уведомително писмо на посочената електронна поща (от името на stellaartois.bulgaria@gmail.com.), че е спечелил награда. Имената на спечелилите се публикуват и на страница “Спечелили“ на www.mystellaartois.bg в рамките на първия работен ден след провеждане на томболата, т.е. в рамките на 02 август 2018г.

Наградите се предоставят само и единствено на участници, имащи право на участие в Промоцията.

Спортните сакове се получават по куриер, за сметка на Организатора, на предоставения от участника адрес за доставка в регистрационната форма. Доставките ще бъдат направени в срок до 10 (десет) работни дни от спечелването на наградата, в работни дни между 09:00 и 17:00 часа. Ако участникът е предоставил непълен или некоректен пощенски адрес, или не бъде открит на адреса, куриерът се свързва с него еднократно на посочения от участника телефон за уговаряне получаването на наградата.

Организаторът не носи отговорност за недоставяне на награда, ако участникът не бъде открит на предоставения от него телефон за контакт, както и в случай че е предоставил неактивен или некоректен телефон за контакт, или не е предоставил телефон за контакт.

При получаване на наградите спечелилите са длъжни да удостоверяват с документ самоличността си, както и че са навършили 18 години към началото на Промоцията. Ако куриерът/ Организаторът установи, че спечелилият не е пълнолетен към началната дата на Промоцията, т.е. участникът не е имал право да участва в Промоцията, участникът няма право да получи награда и куриерът/ Организаторът не му предоставя наградата.

При получаване на наградите участникът е длъжен да предаде на куриера, съответно на Организатора (за голямата награда: спортен сак), промоционалната скреч карта с Уникален код, с която е спечелил. В противен случай участникът няма право да получи наградата.

Организаторът и неговите подизпълнители се задължават, заедно с всяка награда с пазарна стойност над 30 лева, да осигурят и предоставят на участник, който е спечелил награда на стойност над 30 лева, и служебна бележка, удостоверяваща стойността на наградата. Спечелилите награда могат да ползват служебната бележка при подаване на своята годишна данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара