Спечелете 3 ваучера по 300 лв. за пазаруване от Lidl


Краен срок - 13 май 2018

Всеки желаещ да участва в Играта трябва да посети страницата www.lidl.bg/kolbasi, където трябва да избере един от колбасите на екрана. На следващия екран Участникът трябва да натисне бутона „Регистрирай се“, след което трябва да попълни съответната информация в предвидените за тази цел задължителни полета: име, имейл адрес, телефонен номер, да отбележи, че е съгласен с Правилата на Играта и след това да натисне бутон „Регистрирай се“.

Един Участник има право да участва само веднъж в рамките на Периода на провеждане на Играта.

Наградите, които могат да бъдат спечелени при спазване на условията за участие, уредени в раздел ІІІ по-горе, са 3 ваучера за пазаруване в Лидл на стойност 300 лв. всеки. Един Участник може да спечели само една награда.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица.

С получаването на наградата Участникът се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. По повод задължението на Организатора да подава справка за изплатените доходи Участникът се задължава като необходимо условие за получаване на наградата да предостави информация относно своите пълни имена и ЕГН, които ще бъдат третирани и обработени като лични данни по реда на настоящите Общи условия. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Участника.

Определянето на печелившите Участници ще се извърши в първия работен ден след приключване на Периода на провеждане на Играта, а именно на 14.05.2018 г., чрез провеждането на томбола на случаен принцип. От всички регистрирани Участници, в играта ще бъдат изтеглени трима победители, които ще получат трите награди, описани в т. 9. Печелившите Участници не са задължени да приемат предоставените им от Организатора награди.

Имената на печелившите Участници, както са посочени в регистрационната форма за участие, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Лидл България на адрес: www.lidl.bg/kolbasi до 24 часа след провеждане на томболата. Участниците ще бъдат уведомени, че са спечелили награда и чрез имейл, който ще бъде изпратен до имейл адреса, посочен от съответния Участник в регистрационната форма.

Всеки Участник, спечелил награда, трябва да изпрати имейл с потвърждение на адрес: igra@lidl.bg, в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на публикуване на имената на печелившия Участник на www.lidl.bg/kolbasi (датата, следваща деня на провеждане на томболата).

В имейла печелившият Участник следва да посочи конкретен адрес, където би желал да получи наградата.

Организаторът изпраща наградата в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на имейла по т.13. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини, за които той не отговаря, Организаторът си запазва правото да награди печелившия Участник с друг вид награда на същата стойност.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара