Спечелете всяка седмица 5 ваучера по 1000 лв. и 7 камери Samsung Gear 360


Краен срок - 4 март 2018

Плащай с Visa и печели!

Времето ти е ценно. Ние го знаем и ти помагаме да получиш повече.

Твоята карта Visa ти дава бързина, удобство и сигурност. A сега може да ти донесе и награда! Всичко, което трябва да направиш, е да извършиш поне едно плащане с Visa и автоматично се включваш в тегленето за съответната награда в края на седмицата.

Безконтактните плащания ти дават право на участие в томболата за 360-градусова камера, а контактните и онлайн плащания – в тегленето за пътуване до избрана дестинация на стойност 1000 лв.

Всеки участник има право само на една награда от съответното седмично теглене, независимо от броя на плащанията, извършени през съответния период.

Кампанията се провежда в периода от 29.01.2018 г. до 04.03.2018 г., вкл., на пет седмични етапа, както следва:
От 29.01.2018 г. до 04.02.2018 г., вкл.;
От 05.02.2018 г. до 11.02.2018 г., вкл.;
От 12.02.2018 г. до 18.02.2018 г., вкл.;
От 19.02.2018 г. до 25.02.2018 г., вкл.;
От 26.02.2018 г. до 04.03.2018 г., вкл.;
по-долу наричани „Седмични етапи“.

Кампанията се провежда във всички търговски обекти на територията на България, разполагащи с ПОС терминали за извършване на безконтактни и контактни разплащания, както и по отношение на онлайн разплащания към търговци със седалище на територията на България.

В Кампанията имат право да участват всички физически и юридически лица, притежатели на кредитни, дебитни или предплатени карти Visa, включително Visa Business и VPAY, издадени от банкови и финансови институции със седалище на територията на България преди началната дата на Кампанията, а именно 29.01.2018 г., („Участващи карти“), с изключение на служителите на Възложителя и Агенцията, както и всички техни дъщерни дружества, или други лица, обвързани професионално с провеждането на Кампанията, както и членове на техните семейства („Допустими участници“).

Всеки Допустим участник, извършил поне едно безконтактно разплащане с Участваща карта чрез ПОС терминал, инсталиран в търговски обект, находящ се на територията на Република България, участва в тегленето за Наградите за безконтактни разплащания за съответната седмица, през която е извършено плащането.

Всеки Допустим участник, извършил поне едно контактно разплащане с Участваща карта чрез ПОС терминал, инсталиран в търговски обект, находящ се на територията на Република България, или поне едно онлайн разплащане към търговец със седалище на територията на България, участва в тегленето за Наградите за контактни и онлайн разплащания за съответната седмица, през която е извършено плащането.

Право на участие в седмичните тегления за наградите дава извършването на съответния тип плащане с Участваща карта, като няма минимален праг за стойността на извършената покупка.

Всеки Допустим участник може да извършва неограничен брой и тип разплащания по време на Кампанията, като може да получи само по една награда от всеки вид в рамките на съответния Седмичен етап.

Разплащанията, извършени в един Седмичен етап на Кампанията, дават право на участие само в тегленето за награди за съответния Седмичен етап. Тези плащания не се акумулират и не се вземат предвид при определянето на печеливши от другите Седмични етапи.
Раздел 6. Награди, предоставяни в Кампанията

Във всеки Седмичен етап от Кампанията се предоставят 5 награди за контактни или онлайн разплащания, представляващи ваучери за екскурзия от „Астрал холидейз интернешънъл“ АД, всеки на стойност от 1000 лева с ДДС (,,Награда за контактни или онлайн разплащания“) и 7 награди за безконтактни разплащания, представляващи камера Samsung Gear 360, всяка на стойност от 499 лева с ДДС („Награда за безконтактни разплащания“).

Тегленията за Награда за контактни или онлайн разплащания за съответния Седмичен етап се извършват измежду всички Допустими участници извършили поне едно контактно или онлайн разплащане през съответния Седмичен етап. Тегленията за Награда за безконтактни разплащания за съответния Седмичен етап се извършват измежду всички Допустими участници извършили поне едно безконтактно разплащане през съответния Седмичен етап.

Печелившите за всеки седмичен етап се определят на случаен принцип чрез теглене на жребий със специализирана софтуерна програма в сроковете съгласно т. 5.5, по-горе.

Във всяко теглене се определя и по шест резерви, в случай че Печелившият се откаже от наградата или не спази реда за получаването й.

За целите на теглене на жребия, банките или финансовите институции картоиздатели на Участващи карти предоставят на Агенцията уникалeн номер на трансакцията за всеки един Допустим участник, извършил съответния тип разплащане през съответния Седмичен период.

Тегленето на жребиите се осъществява след получаване на уникалните номера на Допустимите участниците, извършили съответния тип разплащания през съответната седмица.

След провеждане тегленето на жребиите и съответно определяне на печелившите номера по реда, предвиден по-горе, Агенцията се свързва с банките или финансовите институции картоиздатели на Участващи карти Visa, като им предоставя уникалните номера, определени за печеливши в съответния Седмичен етап, като от своя страна банките или финансовите институции картоиздатели се свързват със съответните печеливши Допустими участници („Печеливши“), като им предоставят информация за реда за получаване на наградите и за печелившия номер на трансакцията, не по-късно от:
За седмичен етап от 29.01.2018 г. до 04.02.2018 г., вкл. -12.02.2018 г.;
За седмичен етап от 05.02.2018 г. до 11.02.2018 г., вкл. - 19.02.2018 г.;
За седмичен етап от 12.02.2018 г. до 18.02.2018 г., вкл. -26.02.2018 г.;
За седмичен етап от 19.02.2018 г. до 25.02.2018 г., вкл. -06.03.2018 г.;
За седмичен етап от 26.02.2018 г. до 04.03.2018 г., вкл. -12.03.2018 г.;

Наградите се предоставят от Възложителя със съдействието на Агенцията срещу предоставяне от страна на Печелившия (само при положение, че Печелившият е физическо лице) на идентификационните си данни по лична карта, необходими за издаване на служебни бележки съгласно т. 7.6. по-долу.

Наградите за контактни и онлайн разплащания се предоставят по email, посочен от Печелившия, или чрез доставка с куриер на адрес посочен от Печелившия. Ваучерът за екскурзия може да бъде използван за заплащане на екскурзия по избор на печелившия на стойност по-ниска или равна на стойността на ваучера. Ваучерът може да бъде използван единствено при следната туристическа агенция “Астрал холидейз интернешънъл“ АД в рамките на срока на валидност, а именно 15.09.2019 г.

Наградите за безконтактни плащания се предоставят чрез доставка с куриер на адрес посочен от Печелившия. Всички награди се предоставят в 45-дневен срок от приключване на Кампанията.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара