Спечелете 20 спортен сак Under Armour от Activia


Краен срок - 28 февруари 2018

Участието в Играта за седмични награди е обвързано с едновременното закупуване на поне 3
/три/ броя продукти от марката Активиа Натурална 280 грама и/или Активиа Finesse 180 грама
/наричани за краткост промоционални продукти/ наведнъж от някой от филиалите на „Билла
България“ ЕООД, посочени в Приложение № 1, в срока на провеждане на промоционалната
кампания и регистрация на четирицифрения код на касовата бележка и датата на касовата бележка от съответната покупка по начин, указан по-долу – раздел 4, точка 1.

Участниците, регистрирали касови бележки за закупени промоционални продукти, участват в
томбола за спечелване на седмичните награди спортен сак „Under Armour“. Регистрирането на
четирицифрения код на една касова бележка, удостоверяваща закупуването на поне 3 /три/ броя продукти от марката Активиа Натурална 280 грама и/или Активиа Finesse 180 грама дава право на участие за тегленето за седмичните награди.

Броят включвания на един участник в тегления е пропорционален на броя регистрирани кодове от касови бележки за участие. Например: при регистрация на 5 /пет/касови бележки, всяка от която съдържа като минимално условие поне 3 /три/ броя продукти от марката Активиа Натурална 280 грама и/или Активиа Finesse 180 грама, участникът ще бъде включен пет пъти в тегленията за награда.
Забележка: Ако една касова бележка съдържа кратно на 3 броя от промоционалните продукти, това не дава право тя да се регистрира два пъти, тъй като условието е да има поне 3 броя промоционални продукти.

1. Участване за награди
Стъпка 1: Закупете минимум три броя от промоционалните продукти, описани в Раздел 3, т. 2
Стъпка 2: Регистрирайте четирицифрения код на касовата бележка и датата на касовата бележка на интернет страницата www.danone.bg.

Една касова бележка може да бъде регистрирана от участник САМО ВЕДНЪЖ.

Всеки регистриран брой касови бележки се натрупва за участие в тегленията на наградите.
При регистрация на четирицифрения код на касова бележка/и, удостоверяваща/и закупуването
на поне 3 или повече броя продукти от марката Активиа Натурална 280 грама и/или Активиа Finesse 180 грама, участникът се включва автоматично в съответното теглене за седмична награда. В случай че спечели седмична награда, участникът губи правото си за участие за награда занапред, считано от момента на уведомяването му по телефон и/или имейл относно спечелването на съответната награда.

Уникалният идентификатор на всеки участник е създаденият му профил на сайт www.danone.bg, имейл адресът и телефонът му. За да може да натрупа регистрации за участие в тегленето на наградите, участникът трябва да регистрира касови бележки от един и същ профил на сайта, съответно да посочи същия имейл при регистрацията си за участие в играта на интернет страницата: www.danone.bg, за да може системата да отброи правилно успешно регистрираните касови бележки.

Всеки участник може да регистрира максимум 5 касови бележки на ден .

За периода на играта Организаторът ще раздаде общо 20 броя награди – спортен сак “Under
Armour” чрез теглене на победители. Всяко теглене е на случаен принцип.

Наградите ще бъдат изтеглени чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер за
разпределение на награди на случаен принцип и в присъствието на комисия, определена от
Организатора.

Седмичните награди ще се теглят всеки четвъртък, стартирайки от 08.02.2018 г. (08.02, 15.05,
22.02 и 01.03.). В тях ще се включат всички регистрирали кодове от касови бележки,
удостоверяващи закупуването на поне 3 /три/ броя продукти от марката Активиа Натурална 280 грама и/или Активиа Finesse 180 грама, считано от началото на Играта до 24.00 часа на предишния ден. Всяка седмица ще се теглят 5 печеливши и 5 резерви.

Печелившите ще бъдат обявявани на Интернет страницата: www.danone.bg и ще бъдат
информирани с мейл в рамките на 48 часа от изтеглянето им.

Не се допуска спечелването на повече от една награда от един и същи вид от един участник (с
един и същ имейл и/или телефон) за периода на Играта!

ЗА ДА ПОЛУЧАТ НАГРАДИТЕ, ОБВЪРЗАНИ С ПОКУПКА, СПЕЧЕЛИЛИТЕ
УЧАСТНИЦИ ТРЯБВА ДА ПАЗЯТ РЕГИСТРИРАНИТЕ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ В
СЪСТОЯНИЕ, КОЕТО ПОЗВОЛЯВА БЕЗПРОБЛЕМНОТО ИМ РАЗЧИТАНЕ, И ТРЯБВА
ДА ГИ ПРЕДАДАТ ПРИ ВРЪЧВАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА НАГРАДА.

С ЦЕЛ ИЗБЯГВАНЕ НА ЗЛОУПОТРЕБИ ОТ НЕДОБРОСЪВЕСТНИ ЛИЦА,
ОРГАНИЗАТОРЪТ БЕЗКОМПРОМИСНО НЯМА ДА ВРЪЧВА НАГРАДИ, ОБВЪРЗАНИ С
ПОКУПКА, НА УЧАСТНИЦИ, КОИТО НЕ СА В СЪСТОЯНИЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ
ПЕЧЕЛИВШИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ!

Печелившите участници ще бъдат известени на страницата на Организатора и чрез имейл и/или телефон, в отговор на който в рамките на 5 работни дни могат да заявят адрес за получаване на наградата. Ако печелившите не потвърдят наградите си след изпращането на известието в посочения срок губят правото си да получат наградата. В този случай Организаторът обявява за печеливш първия по ред участник, изтеглен като резерва от съответната томбола и връчва наградата по реда, установен по-горе. При непотвърждаване на получаването на известие за наградата от първия по ред участник, изтеглен като резерва, процедурата продължава чрез обявяване на следващ печеливш от резервите по реда, в който са изтеглени в томболата, и така до изчерпване броя на изтеглените резерви. Ако нито един от обявените за печеливш не потвърди получаването на наградата по посочения в тази точка ред, съответната награда остава неразпределена.

Седмични награди ще бъдат доставяни до печелившите участници на посочен от тях адрес чрез куриер след предоставяне на адрес за доставка, но не по-късно от 20 работни дни от получаването на потвърждението, че са спечелили.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара