Спечелете 15 кошници за пикник и 20 комплекта чаши от Сладки времена


Краен срок - 20 февруари 2018

ИГРА І - „УЧАСТВАЙ ЗА НАГРАДА“

Участието в Игра І е обвързано с покупка.

За да участва в играта всеки участник следва успешно да премине през стъпките за участие като:

1. закупи някой от следните продукти:

халва „Сладки времена“ слънчогледова, 180гр.
халва „Сладки времена“ слънчогледова с какао, 180гр.
халва „Сладки времена“ слънчогледова със сусам, 180гр.
халва „Сладки времена“ слънчогледова, 280гр.
халва „Сладки времена“ слънчогледова с какао, 280гр.
халва „Сладки времена“ слънчогледова, 420гр.
халва „Сладки времена“ слънчогледова, 400гр.
халва „Сладки времена“ слънчогледова, 1 кг.
халва „Сладки времена“ слънчогледова с какао, 1 кг.

2. регистрира кода от касовата бележка за покупката на някой от промоционалнте продукти на интернет адрес : http://www.sladkivremena.bg/. Касовата бележка следва по безспорен начин да доказва, че Участникът е закупил някой от горепосочените продукти. Участникът следва да пази касовата бележка и промоционалната опаковка за целите на получаване на награда от Играта.

3. попълни регистрационната форма в сайта със своите лични данни - име, фамилия, телефонен номер и имейл на http://www.sladkivremena.bg/;

Всяко физическо лице, спазило условията по т. 5.1, участва в томболата за спечелването на награда – една от 15 бр. /петнадесет броя/ кошници за пикник. За целта в Игра І ще бъдат изтеглени общо 15 бр. печеливши участници.

Всеки участник в Игра І има право да участва неограничен брой пъти, но има право да спечели само една награда.

Победителите в Игра І се определят с еднократно теглене на 22.02.2018г.. Тегленето се извършва на случаен принцип чрез специализиран софтуер.

Всеки участник носи отговорност за коректното попълване на данните. При несъответствие в данните, ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност.

УЧАСТИЕ В ИГРАТА. ИГРА ІІ - „ПОИСКАЙ ПРОШКА“

Участието в Игра ІІ не е обвързано с покупка.

За да участва в играта всеки участник следва успешно да премине през стъпките за участие на адрес http://www.sladkivremena.bg/,като:

1. избере една от трите категории послания – Семейство, Любим или Приятел;

2. избере едно от четирите послания от съответната категория;

3. попълни регистрирационната форма в сайта със своите лични данни - име, фамилия, телефонен номер и имейл, както и името на човека, на когото желае да изпрати посланието.

Да завърши участието си, като генерира своя картичка с послание.

Да сподели посланието на стената на свой приятел във Facebook, да изпрати посланието като лично съобщение до свой приятел във Facebook или да изпрати картичката, чрез имейл.

Всяко физическо лице, спазило условията на Игра ІІ, участва в томболата за спечелването на награда – една от 20 бр. /двадесет броя/ двойки персонализирани чаши „Сладки времена“ – една чаша за регистрирания участник и една чаша за човека, на когото е пратено посланието.

Всеки участник в Игра ІІ има право да участва неограничен брой пъти, но има право да спечели само една награда.

Победителите в Игра ІІ се определят с еднократно теглене на 22.02.2018г., . Тегленето се извършва на случаен принцип чрез специализиран софтуер.

Всеки участник носи отговорност за коректното попълване на данните. При несъответствие в данните, ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност.

Печелившите участници за всяка част на Играта се определят с еднократно теглене след изтичане на срока за участие в Играта. Тегленето се извършва на случаен принцип чрез специализиран софтуер.

Победителите нямат право да получат паричната равностойност на наградите.

Пълният списък с печелившите участници в Играта ще бъде достъпен в секция Печеливши в сайта на Играта на адрес http://www.sladkivremena.bg/ за срок от минимум 10/десет/ дни след изтичане на периода за участие в играта, посочен в т. 3.2. на Общите условия. С участието си в промоционалната игра печелившите участници се съгласяват трите им имена да бъдат публикувани на сайта: http://www.sladkivremena.bg/.

Печелившите участници в Играта, следва да бъдат уведомени, че печелят чрез писмо на имейл адреса или по телефона на номера, който са посочили при регистрацията си в Играта. За да получи наградата си, Участникът трябва да отговори на това писмо в срок от 10 работни дни, като съобщи трите си имена, телефон за връзка и точен пощенски адрес, на който да бъде доставена наградата от Играта. Печелившите Участници от Игра І предоставят и ЕГН за целите на изготвяне на служебна бележка по ЗДДФЛ. В горепосочения срок, освен описаните данни, печелившите в Част II от играта трябва да предоставят на ОРГАНИЗАТОРА и първото име на лицето, до когото спечелилият участник е изпратил послание чрез участие в играта, тъй като тази информация е необходима с оглед предоставяната награда.

В случай, че с избрания за победител Участник не е осъществен контакт в рамките на 10 (десет) работни дни, през които избраният за победител участник не е предоставил данните по т. 8.1. и / или в горепосоченият срок Участникът откаже да предостави необходимите данни за получаване на спечелена награда, и/или откаже да декларира с подписа си получаването на наградата, и/или при получаване на наградата откаже да предостави изисканите от представителя на ОРГАНИЗАТОРА/Куриера доказателства за удостоверяване на самоличността си, счита се, че Участникът се отказва едностранно от наградата си и ОРГАНИЗАТОРЪТ може на негово място да изтегли нов участник, който да получи съответната награда.

Избраните да получат награди участници получават наградите си по куриер в срок от 45 (четиридесет и пет) работни дни от предоставянето на данните по т. 8.1. на посочения от тях пощенски адрес.

Наградите се получават само срещу предаване на регистрирания касов бон, и опаковка на закупената халва под марка Сладки времена, предоставяне на документ за самоличност и след подписване на приемно-предавателен протокол в 2 екземпляра от печелившия участник,който трябва да бъде предаден на служителя на ОРГАНИЗАТОРА/Куриера. В протокола печелившият участник трябва да попълни личните си данни.

За всяка награда на стойност над 30 лева, въз основа на подписания протокол, ОРГАНИЗАТОРЪТ издава на печелившия участник служебна бележка по образец, която участникът декларира в сроковете и по реда на ЗДДФЛ.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара