Спечелете 30 броя игра на думи Scrabble


Краен срок - 31 декември 2017

Целта на Играта е популяризиране на настолната игра Scrabble (Скрабъл). Играта е тип „състезание”, в рамките на която Участниците (30 души, описани по-долу), регистрирали най-добро време, ще спечелят Наградите (описани по-долу). За да участва в играта, Участникът трябва да реши минимум една Скрабъл кръстословица. След решаването й се появява таймер с крайното време, за което Участникът е успял да я реши. В случай, че Участникът реши да регистрира своето време, след регистрация се появява и класация, която показва на кое място е този Участник и какво е постигнатото от него време. Един регистриран Участник, не може да регистрира повече от три времена в рамките на  24 часа.

Съгласно чл. 13 ал.1 т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, необлагаеми доходи са предметните печалби с незначителна стойност от други игри на случайността. Съгласно т.62 на Допълнителните разпоредби в същия закон “Предметна печалба с незначителна стойност" за целите на чл. 13, ал.1, т. 21 от закона е предметна печалба, чиято пазарна цена не надвишава 30 лв. с включен ДДС. Единичната парична равностойност на наградата „Скрабъл кръстословица“, описана в Раздел 6, т. 1 на настоящите правила, е 39,90 лв. с включен ДДС. В тази връзка, получилият като награда  класическа игра на думи Scrabble (Скрабъл), следва да декларира наградата в годишната си данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на наградата.

Печелившите Участници имат право да получат Награди, които включват: 30 броя класическа игра на думи Scrabble (Скрабъл)

Имената на печелившите Участници ще бъдат обявени на 12 Януари, 2018 г., посредством класация от базата данни, включваща всички Участници и техните имена. Имената на печелившите Участници (30 души) които са регистрирали най-бързо време за решаване на поне една кръстословица, ще бъдат оповестени на интернет страницата на играта в раздел “Победители“

Награда ще бъде предоставена на печеливш Участник, при условие, че същият отговаря на условията на настоящите Официални правила и предостави следната информация:

(а) име, фамилия;

(б) личен адрес на електронна поща;

(в) телефонен номер – при допълнително запитване от страна на Организатора и единствено във връзка с доставката на Наградата;

(г) адрес на доставка – при допълнително запитване от страна на Организатора и единствено във връзка с доставката на Наградата

или

(д) се регистрира чрез собствения си Facebook профил и предостави телефон за връзка и адрес за доставка при допълнително запитване от страна на Организатора и единствено във връзка с доставката на Наградата

Служител на Организатора ще се свърже с всеки печеливш Участник чрез посочения при регистрацията адрес на електронна поща или чрез лично съобщение в регистрирания Facebookпрофил, за да го уведоми за спечелената Награда и начина на получаването й.

Всеки печеливш Участник в последствие трябва да установи контакт с Организатора за получаване на Наградата в рамките на 10 (десет) работни дни от получаване на известието по електронна поща или на личното съобщение във Facebook профила му

Всеки печеливш Участник ще получи Наградата си в рамките на 30 (тридесет) работни дни от датата на установен контакт с Организатора и изпращане на валиден телефон за връзка и адрес във връзка с доставката на Наградата.

В случай че печелившият Участник не установи контакт с Организатора в срок до 10 работни дни съгласно т.7.4., за да получи Наградата си, Наградата се предлага на друг Участник, регистрирал следващо по бързина време, извън класацията на 30-те най-добри времена, който също ще бъде уведомен по един от упоменатите в тази точка начини.

Наградата се предава от куриер на адреса подаден от Печелившия участник, предоставен при допълнително запитване от страна на Организатора.

Наградата ще бъде изтеглена посредством класация за регистриране на най-добро време

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара