Спечелете 40 уютни одеяла от Ариана


Краен срок - 25 декември 2017

В следващия месец ще раздадем общо 40 уютни одеяла Ариана.

На 27.11 можеш да спечелиш едно от първите десет, като ни напишеш в коментарите с кого би споделил студена Ариана Тъмно и топло одеяло?

За да се включи в конкретна игра, участникът трябва да изпълни условията за участие, посочени в конкретния пост, обявяващ играта, публикувайки съдържание от свое име по указания начин.

В игрите имат право да участват всички пълнолетни физически лица на територията на България, с изключение на служителите на СМАРТС ООД и „Загорка“ АД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба.

Наградите се теглят на томболен принцип чрез жребий в присъствието на 3 /трима/ служители на СМАРТС ООД и „Загорка“ АД, като за целта се съставя и Протокол. Изтеглят се и резервни печеливши, чийто брой се определя в зависимост от броя на предвидените награди. В случай че в указания в т.8 срок не бъде установен контакт с някой от изтеглените печеливши, наградата/ите се предоставя на резервен/вни печеливш/и. Ако е посочен друг критерий, по който се определят победители, същият се конкретизира в поста за обявяване на играта.

Имената на спечелилите участници и изтеглените резерви се публикуват на facebook страницата в деня на тяхното изтегляне.

Спечелилите и резервни участници трябва да се свържат с организаторите чрез лично съобщение на страницата в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата на обявяване на победителя/ите. В съобщението следва да се посочат данните за доставка на наградата (трите имена, адреса за доставка и телефона за връзка на участника). Предоставяните награди са предметни, посочени поотделно за всяка отделна игра и не се допуска замяната им за паричната им равностойност и/или други ценности.

Всеки участник има право да получи само една награда.

Наградата се изпраща по куриер на посочения адрес, като разходите са за сметка на Организатора. Ако участникът не бъде открит в рамките на 5 (пет) работни дни на посочените от него координати /адрес и телефон/, той губи правото да получи наградата и такава не се предоставя.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара