Конкурс "Приказна синя грижа" с награди от Nivea


Краен срок - 6 декември 2017

Участието в Конкурса включва публикуването от Участник (съгласно дефиницията в тези Правила) на негова авторска приказка на български език, представляваща кратък текст до една страница - максимум 3000 (три хиляди) знака, с позитивно съдържание, посветено на грижовността, обичта и приятелството, придружено от хаштаг #ПриказнаСиняГрижа, също изписан на български език, на профилна страница в социалната мрежа Фейсбук. Публикуването на страница във Фейсбук на съдържание с хаштаг #ПриказнаСиняГрижа се счита за регистрация за участие в Конкурса съгласно РАЗДЕЛ 1 от Правилата.
Всеки регистриран участник („Участник“) може да участва с повече от една приказка.

С регистрацията за участието си в Конкурса Участникът декларира и потвърждава, че:

     публикуваният от него текст представлява изцяло авторски материали на лицето, което го публикува, по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права („ЗАПСП“), създаден е за специално и единствено за участие в Конкурса и няма самостоятелно икономическо значение за Участника, не е публикуван преди това и може да бъде използван от Организатора съгласно Правилата;
     не е предоставил изключителните и/или неизключителните права за използване на публикуваното произведение (по смисъла на ЗАПСП) на трети лица;
     не е използвал в публикацията произведения или части от произведения, които са собственост на трети лица и/или се ползват от трети лица и/или авторското право върху тях (по смисъла на ЗАПСП) принадлежи на трети лица,;
     за създаването на произведението не е използвал и/или нарушил по какъвто и да било начин чужди права, предмет на интелектуална собственост;
     В случай на избирането му за Победител по смисъла на Правилата, ще подпише декларация с горното съдържание.

В случай че приказката, с която участва в Конкурса, е написана в съавторство, и при условие, че участниците-съавтори са изтеглени за награда, наградата се връчва на този от съавторите, който е публикувал приказката по реда, определен в Правилата. Участниците-съавтори сами решават как да си поделят и/или да се разпоредят с наградата. При възникнал спор по отношение на авторството следва да се прилагат разпоредбите на ЗАПСП. Нито Организатора, нито трети лица, свързани с организацията и провеждането на Конкурса, могат да бъдат страна в подобен спор.

Участниците се задължават да не разпространяват и публикуват за участие в Конкурса текстове, които могат да увредят и/или застрашат умственото, физическото или моралното развитие на малолетните и непълнолетните или каквото и да е съдържание, неподходящо за лица под 18-годишна възраст, както и съдържание с обиден, неморален, дискриминационен или по друг начин неприемлив характер, като темата и съдържанието на публикациите следва да са съобразени с целта на Конкурса.

Участието в Конкурса не е обвързано с покупка на стоки и/или услуги.

Конкурсът се организира с благотворителна кауза. Конкурсът е част от кампанията „Приказни моменти на грижа” за козметичните продукти с марката NIVEA на „БАЙЕРСДОРФ БЪЛГАРИЯ” ЕООД. „Приказни моменти на грижа” е кампания, в рамките на която определен процент от цената на всеки закупен крем от серията Le NIVEA Crème се заделя и дарява в полза на Сдружение SOS Детски селища България. Целта на Конкурса е популяризирането на кампанията „Приказни моменти на грижа” и дарителската инициатива на Организатора.
В резултат от провеждането на Конкурса по реда на Правилата жури ще подбере 1 (една) детска приказка, публикувана по реда на Правилата за участие в Конкурса, отговаряща в най-висока степен на критериите на Конкурса, която със средства на Организатора ще бъде записана като звукозапис (по смисъла на §2, т. 8 от Допълнителните разпоредби на ЗАПСП) с гласовото изпълнение на популярна личност и ще бъде публикувана в канала на Организатора в YouTube с възможност за свободен достъп, споделяне и сваляне (download) без териториално ограничение в България и чужбина за период от време, определен по съгласие с автора, както и споделяне на публикувания в канала на Организатора в YouTube линк на официалната Фейсбук (Facebook) страница на NIVEA (на следния интернет адрес – https://www.facebook.com/NIVEABulgaria), както и на сайта на Организатора (www.nivea.bg) и сайта на Сдружение SOS Детски селища България (http://sosbg.org), както и при други медйни партньори. Записът и приказката могат да се използват/излъчват и при провеждане на публични мероприятия и събития, организирани с цел популяризиране на кампанията „Приказни моменти на грижа” на Организатора, както и по други начини, които Организаторът сметне за подходящи, възможни и законосъобразни. Авторът на избраната приказка, подбрана за озвучаване, е победител в Конкурса („Победител“).

С оглед стимулиране участието в Конкурса Организаторът ще осигури за периода на провеждане на Конкурса раздаването на ежеседмични награди, определени на случаен принцип с жребий, съгласно РАЗДЕЛ 8 („Печеливши участници“).

Седмичните награди, които могат да бъдат спечелени от Участник, са продукти с търговската марка NIVEA или брандирани подаръци с марката NIVEA по избор на Организатора, на приблизително еднаква стойност.
Всяка седмица през периода на провеждане на Конкурса ще бъдат излъчвани по петима Печеливши участници, които да получат седмични награди.

Определянето на Печелившите участници, спечелили седмичните награди, се определя на принципа на жребий. Определянето на Печеливши участници ще се извършва на 13.11, 20.11, 27.11 и 6.12.2017, когато на случаен принцип  чрез специализиран компютърен софтуер ще бъде теглен жребий с имената на недисквалифицираните Участници от съответната седмица, изтичаща в  деня на теглене.

Всеки вторник през периода на провеждане на Конкурса, на страницата на NIVEA във Фейсбук (https://www.facebook.com/NIVEABulgaria) ще бъдат обявявани имената на петимата Печеливши участници, изтеглени в жребия от предходната седмица.

За да получат наградите си, Печелившите участници трябва да се свържат с Организатора, като предоставят имена и телефон за връзка, както и точен актуален пощенски адрес, като ги изпратят на лично съобщение във Фейсбук страницата на NIVEA, на адрес:  https://www.facebook.com/NIVEABulgaria, или по електронна поща на следния електронен адрес nivea.sofia@beiersdorf.com.

Всички данни, предоставени от Участник, ще бъдат използвани единствено за целите на Конкурса и кампанията и за идентифициране на участника при изпращането и предоставянето
на спечелената от него награда.
Разноските по доставяне на наградите са за сметка на Организатора за доставките с адрес в Република България. Разноските за доставка до адрес извън Република България са за сметка на Печелившия участник.

Наградите до адреси в Република България ще се доставят по куриер, в рамките на 20 (двадесет) работни дни след получаване на данните и адреса за доставка на съответен Печеливш участник. Организаторът не се ангажира със срок за доставка до адреси на доставка извън Република България.

Определянето на печеливша приказка се извършва от специално сформирано жури с представители на Организатора и Сдружение SOS Детски селища България. След крайния срок за публикуване на приказки – 30.11.2017 г., журито ще селектира 1 (една) приказка, с позитивно съдържание, посветено на грижовността, обичта и приятелството, която е най-оригинална и отговаря в най-висока степен на условията на Конкурса и благотворителната му кауза, чийто автор – Участник в Конкурса, ще бъде обявен за победител в Конкурса („Победител“).

Определената от журито приказка (приказката на Победителя) със средства на Организатора ще бъде записана като звукозапис (по смисъла на §2, т. 8 от Допълнителните разпоредби на ЗАПСП) с гласовото изпълнение на популярна личност, който запис, както и самата приказка ще бъдат публикувани в канала на Организатора в YouTube с възможност за свободен достъп, споделяне и сваляне (download) без териториално ограничение в България и чужбина за период от време, определен по писмено съгласие с автора (по възможност - 2 години), както и споделяне на публикувания в канала на Организатора в YouTube линк на официалната Фейсбук (Facebook) страница на NIVEA на следния интернет адрес – https://www.facebook.com/NIVEABulgaria, както и на сайта на Организатора - www.nivea.bg и сайта на Сдружение SOS Детски селища България - http://sosbg.org за същия период от време, определен по съгласие с автора. Печелившата приказка може да бъде публикувана и в официалната Фейсбук страница на NIVEA - https://www.facebook.com/NIVEABulgaria, както и на сайта на Организатора - www.nivea.bg и сайта на Сдружение SOS Детски селища България - http://sosbg.org за същия период от време, определен по съгласие с автора, както и при други медийни партньори. Записът и приказката могат да се използват/излъчват и при провеждане на публични мероприятия и събития, организирани с цел популяризиране на кампанията „Приказни моменти на грижа” на Организатора, както и по други начини, които Организаторът сметне за подходящи, възможни и законосъобразни.

Името на Победителя ще бъде обявено на интернет адрес – https://www.facebook.com/NIVEABulgaria, който е и официалната Фейсбук страница на NIVEA.

Победителят ще получи продукти с търговската марка NIVEA или брандирани подаръци с марката NIVEA по избор на Организатора.

С регистрацията си за участие в Конкурса всеки Участник декларира и потвърждава, че в случай че бъде избран за Победител, ще:

     даде съгласие за възпроизвеждане, разпространяване и разгласяване на произведението му (печелившата приказка) по начина, определен от Организатора в Правилата;
     разреши използването на произведението му по определения в Правилата начин, включително по отношение на неговото разпространяване и възпроизвеждане;
     подпише декларация със съдържание, определено в РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ, както и декларация, с която потвърждава, че наградата, която ще получи по реда на Правилата, е справедливо и достатъчно възнаграждение на автора предвид благотворителната кауза на Конкурса;
     подпише договор, с който изрично ще предостави на Организатора неизключителното право да  използва произведението по определения в Правилата начин (по отношение на обхват, времетраене и територия) за срок от поне 2 (две) години;

Авторските права на Победителя ще бъдат уредени допълнително чрез подписване на писмени декларации от Победителя и договор между Победителя и Организатора.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара