Спечелете Hyundai i10, 10 smart телевизора, 30 4G телефона ZTE Blade S6 и още 700 награди

Краен срок - 9 семптември 2015

Всеки Участник подал заявка за участие чрез попълване на електронен регистрационен талон за участие, намиращ се на Уеб страницата на играта участва в провежданите томболи за разпределяне на наградния фонд.

Организаторът осигурява наградния фонд за играта, чиито бюджет е 100 000 (сто хиляди) лева, които се състои от:

1 (един) брой нов автомобил Hundai, i10 – голяма награда;

10 (десет) броя 32‘‘ цифрови телевизионни приемника SAMSUNG с активиран 6 (шест) месечен абонамент за предоставяната от Партньора електронна съобщителна услуга „FUSION IP телевизия“.

30 (тридесет) броя 4G мобилни телефони ZTE Blade S6, със заплатен абонаментен план за електронни съобщителни услуги, предоставяни от Партньора за 6 (шест) месеца, включващи неограничен достъп до мобилен интернет и 1000 минути за разговор към всички мрежи.

100 (сто) боря тримесечни абонамента за предоставяната от Партньора електронна съобщителна услуга FUSION IP телевизия с предоставено оборудване за целта;

200 (двеста) броя тримесечни абонамента за предоставяната от Партньора електронна съобщителна услуга достъп до интернет чрез оптична/4 G връзка;

400 (четиристотин) броя тримесечни абонамента за предоставяната от Партньора електронна съобщителна услуга „FUSION IP телевизия“ за цифрови телевизионни приемници от най-ново поколение (т.н. Smart TV);С оглед на характера на наградите по т. 1, 2, 3 по –горе, а именно нуждата от наличието на изградена телекомуникационна инфраструктура до потребителя, в случай че няма налична инфраструктура, позволяваща ползването на услугата, обявена като награда, от Участник, спечелил тази награда, Организаторът му предоставя заместваща, равностойна награда: оборудване за цифрова сателитна телевизия, включващо HD декодиращо устройство, сателитна чиния и конвертор и предплатен абонаментен план за цифрова телевизия за три месеца, предоставени от Партньора. (3) За наградите, включващи предоставянето на електронни съобщителни услуги за определен период, Участниците, спечелили наградата, сключват безсрочни договори с Партньора. След изтичане на месеците, включени в наградата, Участникът може да върне представеното му оборудване от Партньора в пълен комплект или да продължи да го ползва като заплаща месечна такса по цени, съгласно актуалната към момента ценова листа на Партньора. При ползването на електронните съобщителни услуги, отношенията между спечелилия Участник и Партньора се уреждат съобразно условията на сключения между тях договор.

Разпределянето на наградния фонд се осъществява чрез провеждане на томболи. Томболата се извършва чрез автоматично теглене чрез специализиран софтуер.

Считано от 12.07.2015 г., когато се провежда първото разпределение на награди, до 10.09.2015 г, когато се провежда последното разпределение, всеки последен ден на седмицата (неделя) Организаторът ще разпределя по 40 бр. „Тримесечни абонамента за предоставяната от Партньора електронна съобщителна услуга „FUSION IP телевизия“ за цифрови телевизионни приемници от най-ново поколение (т.н. Smart TV)“ и по 20 бр. „Тримесечни абонамента за предоставяната от Партньора електронна съобщителна услуга достъп до интернет чрез оптична/4 G връзка“.

Считано от 16.08.2015 г., когато се провежда първото теглене до 10.09.2015 г, когато се провежда последното разпределение, всеки последен ден на седмицата (неделя) Организаторът ще разпределя в допълнение на наградите по ал.1 и по „20 бр. тримесечни абонамента за предоставяната от Партньора електронна съобщителна услуга FUSION IP телевизия с предоставено оборудване за целта“;

На 10.09.2015 г. се провежда последното разпределяне на награди чрез томбола, на която се разпределят последните бройки на посочените в ал.2 и 3 награди и се теглят печелившите Участници за наградите „30 (тридесет) броя 4G мобилни телефони ZTE Blade S6, със заплатен абонаментен план за електронни съобщителни услуги, предоставяни от Партньора за 6 (шест) месеца, включващи неограничен достъп до мобилен интернет и 1000 минути за разговор към всички мрежи“, „10 (десет) броя 32‘‘ цифрови телевизионни приемника SAMSUNG с активиран 6 (шест) месечен абонамент за предоставяната от Партньора електронна съобщителна услуга „FUSION IP телевизия“ и голямата награда 1 (един) брой нов автомобил Hundai, i10.

Изтеглянето на наградите по чл.3, ал.1, т. 5 и 6 ще се излъчи на 10.09.2015 г. от 20:00 часа по следните телевизионни канали: BG TOP MUSIC, ТВ+ и Телевизия ПЛАНЕТА.

Организаторът обявява имената на изтеглените печеливши Участници във форума на уеб страницата: www.bulsat.com в раздел Томболи и ги уведомява на посочените от тях номера на телефони, предоставени от тях при регистрацията им за мястото и времето на получаване на наградата.

В разпределянето на наградния фонд чрез отделните томболи участват всички Участници, попълнили коректно регистрационната форма до датата на провеждане на съответната томбола, с изключение на участниците, които са били изтеглени и са спечели награди в предходно проведена томбола.

Получаването на наградите, включващи абонамент за електронна съобщителна услуга следва да стане не по-късно от 14 (четиринадесет) дни от датата на публикуване на съответния списък с печелившите участници.

Получаването на наградите: 4G мобилни телефони ZTE Blade S6, 32‘‘ цифрови телевизионни приемника SAMSUNG и лек автомобил Hundai i10, става до 10.10.2015 г.

Наградата се получава лично от лицето или от изрично упълномощен с нотариално заверено пълномощно представител. В случаите на получаване на награда, включва и електронни съобщителни услуги в пълномощното следва да е указано, че упълномощеният може да сключи договор от името на представлявания.

Предаването на предметните награди: 4G мобилни телефони ZTE Blade S6, 32‘‘ цифрови телевизионни приемника SAMSUNG и лек автомобил Hundai i10 става с подписването на приемо-предавателен протокол. Предаването на наградите, включващи електронни съобщителни услуги се счита за настъпило с подписването на договор между Участника и Партньора.

Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара