Спечелете планетарен миксер и 10 дизайнерски книги от Bailey


Краен срок - 31 декември 2019

Напиши рецепта на любимия си Baileys десерт или просто го снимай в коментар на страницата на организатора. Няма правила или задължителни съставки. Трябва само да добавиш Baileys и да стискаш палци, че ще включим десерта в Baileys Cookbook.

Десет автори ще спечелят специалното ни издание, а един от Вас - уникален дизайнерски миксер!

В играта могат да участват само дееспособни физически лица, навършили 18 години, които живеят на територията на република България.
Участието в играта не е обвързано с покупка.

Всички участници, навършили 18 години, които са участвали в играта „Baileys Cookbook“ и са коментирали успешно (само веднъж) под посочения пост, участват в жребий, който на произволен принцип определя единадесет победители. Победителите ще бъдат избирани чрез жребий след края на промоцията и ще бъдат обявени на 06.01.2019г. на Facebook страницата на Baileys https://www.facebook.com/BaileysBulgaria/ чрез пост, включващ първото им име и инициалите на фамилното име.

Жребият се извършва по отделно за Голямата и за Малката награда, като един участник има право да спечели само една награда.

Участниците, които са обявени за печеливши по реда на раздел ІІI от настоящите общи условия („победители”), имат право да получат само една от посочените по-долу награди съгласно извършения жребий.

Наградите:
1. Голяма награда - Планетарен миксер Artisan Elegance KitchenAid– 1 бр.
2. Малка награда – Книга Baileys Cookbook, включваща по една рецепта на десетте победителя -  10 бр.;

Победителите се уведомяват и чрез лично съобщение в профила им във Facebook в срок до 48 (четиридесет и осем) часа, след като са били изтеглени.

Изтеглените победители, които са били уведомени чрез лично съобщение във Facebook, трябва да потвърдят данните си и желанието си да получат наградата чрез изпращане на e-mail, на следния електронен адрес office@knoway.eu в срок от 72 часа след получаване на уведомлението. Изпратено потвърждение след този период се счита за невалидно. Ако победителят откаже да получи наградата или не потвърди данните си чрез отговор на изпратения от организаторите е-mail в срок 72 часа след получаване на уведомлението наградата се печели от изтегления резервен победител.

Изтегленият победител трябва да изпрати имена и ЕГН, за да може дружеството правилно да осчетоводи предоставените награди, както и дължимите данъци в тази връзка.

Изтегленият победител се обявява на Facebook страницата на Baileys -  https://www.facebook.com/BaileysBulgaria/ - чрез публикуване на първо име и първата буква от фамилното име, с които се е регистрирал.

Печелившият участник няма право да получи парична равностойност на наградата.
Право да получи наградата има този участник, който е избран по реда на раздел III и чиито две имена, дата на раждане, електронна поща и мобилен номер, съответстват на тези, с които организаторите са осъществили контакт.
Изтегленият победител получава наградите си в срок от 45 дни след потвърждение.

След уведомлението, изтегленият победител трябва да потвърди метод на получаването на наградата:
1 По куриер за сметка на организатора: В този случай личните данни (Име, адрес и телефон) ще бъдат предадени на лицензирана куриерска фирма, съгласието си с което изтегленият победител следва да потвърди писмено по електронна поща.
2. Ако изтегленият победител откаже данните му да се предоставят на куриерска фирма, тогава може да получи лично наградата си от офис на организатора, на адрес ул. Николай Гогол 28, София в работен ден от 11 до 18 часа (в този случай разходите за получаване на наградата са за сметка на победителя).

При получаване на наградата, независимо коя опция е избрал победителя, съответният изтеглен победител следва да представи документ за самоличност и попълни приемо-предавателен протокол и служебна бележка, удостоверяваща стойността на наградата и условията по чл.12 на настоящите общи условия. Участници, които не отговарят на изискванията на настоящите общи условия нямат право да получат награда.

Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да внесе дължимия данък от името на печелившия.

Лица, които са заявили участие, но не са навършили 18 години – нямат право да получат награди, дори и да са били обявени за победители по реда на тези общи условия.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара