Спечелете пътуване до Швейцария и среща с Роджър Федерер или 200 подаръчни кошници Lindt

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 5 май 2024

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта и/или покупка на продукти Lindt за поне 2 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Участието в Игра 1 не е обвързано с покупка на стока или услуга предлагана от Организатора или трето лице.

Участието в Игра 2 е обвързано с покупка на стока/и с търговската марка “Lindt”.

Участник в Игра 1 може да бъде всяко лице, което отговаря на настоящите правила и което в периода на провеждане на играта посочен в т.3.1. е:

    Посетило страницата на кампанията http://www.lindtpromo.bg,
    Направило е избор за участие в Игра 1,
    Отговорило е на въпроса “Ако имаш шанс да се срещнеш с Роджър Федерер, с кой от изброените Lindt продукти би го почерпил?” като е посочило един от следните възможни отговори:
    Бонбони Lindor
    Златното зайче Lindt Gold Bunny
    Любимия ми шоколад Lindt Excellence
    Попълнило е следните свои данни, необходими за участие в Играта – две имена, адрес на електронна поща (email) и телефонен номер.

Участник в Игра 2 може да бъде всяко лице, което отговаря на настоящите правила и което в периода на провеждане на играта посочен в т.3.1. е:

    Извършило е покупка на продукт/продукти с марката „Lindt“ от търговски обект на територията на Република България на стойност минимум 2 лв. (два лева)
    Посетило страницата на кампанията http://www.lindtpromo.bg,
    Направило е избор за участие в Игра 2,

В Игра 2 може да се участва само с действителни касови бележки. Всеки опит за подправяне, промяна, или фалшиво генериране на касови бележки ще бъде преследвано с цялата строгост на закона. Организаторът си запазва правото да извършва проверки на приложените от участниците касови бележки

ВАЖНО!!!

    Всеки участник може да участва едновременно и в двете Игри;
    Всеки участник може да участва еднократно в Игра 1;
    Всеки участник може да участва многократно в Игра 2, според броя на извършените от него покупки в периода на Игра 2, при условие, че за всяка покупка са изпълнени условията и стъпките по т.5.2.

    Всеки участник може да бъде определен еднократно за победител в Игра 2 и може да получи само една от малките награди, независимо от броя на участията му. По-големият брой участия в Игра 2 с различни касови бонове за отделни покупки, отговарящи на условията за покупка на продукти “Lindt” увеличава единствено шанса на участника да бъде избран за победител.

    С оглед условието на предходната точка и в случай, че Участник бъде избран повторно за победител за малка награда (независимо от нейния вид), този избор не се взема предвид и на негово място се избира друг участник, който е изпълнил условията на Играта, а Участникът има право да получи наградата, за която е направен първоначалния му избор.

Наградите, които ще бъдат раздадени в Кампанията са общо 221 броя.

Награди от Игра 1

В Игра 1 ще бъде разпределена една награда (голяма награда от Кампанията), представляваща: Посещение на музея на шоколада в гр. Цюрих, Швейцария и среща с тенисиста Роджър Федерер за двама човека (по избор на Победителя наградата може да бъде използвана самостоятелно от него или от Победителя и посочено от него лице придружител).

Наградата включва:

    Самолетни билети София – Цюрих – София (икономична класа).
    две нощувки в двойна стая с включени две закуски в 4 звезден хотел в центъра на гр. Цюрих;

Забележка: броят на нощувките може да бъде удължен за сметка на Организатора съобразно полетното разписание или с оглед промени в програмата.

    транспорт от и до летището в гр. Цюрих, както и транспорт до и от местата за посещение съгласно програмата.
    еднодневна програма, включваща: обяд, посещение на шоколадовия музей в Цюрих, курс по производство на шоколад, един брой ваучер за покупка на стоки от магазина към Музея на стойност до 50 CHF (петдесет швейцарски франка), кафе пауза, среща с Роджър Федерер и вечеря.
    Преводач

Победителят е длъжен да спазва програмата като същата не може да бъде изменяна по негово искане или за негово удобство.

Корекции в програмата могат да бъдат направени само от Организатора при настъпване на събития, които налагат тяхното извършване, като в този случай Победителят трябва да се съобрази с корекциите.

ВАЖНО!!!

С цел избягване на всякакво съмнение, всички разходи свързани с пътуване, престой и настаняване, извън изрично посочените по-горе, както и разходи за застраховки и снабдяване с необходимите документи за пътуване в чужбина се осигуряват и са за сметка на Победителя/неговия придружител. Победителят/неговия придружител трябва предварително да се запознаят с условията за преминаване на държавните граници съобразно дестинацията.

Награди от Игра 2

В Игра 2 ще бъде разпределени общо 220 награди, от които:

    200 награди подаръчни кошници. Всяка награда съдържа кошница с продукти Lindt (Линдт вафла 138 г асорти, ЛИНДТ Корнет Асорти 200г, ЛИНДТ Корнет Млечен 200г, ЛИНДТ Линдор млечен 100г (2 бр.), ЛИНДТ Голд лешник 300г (2 бр.), ЛИНДТ Линдор стик 38г (2 бр.), ЛИНДТ Екселенс 70% какао 100г, ЛИНДТ Екселенс натурален с портокал 100г (2 бр.), ЛИНДТ бонбониера Суис Лакшьри Селекшьн 230г, Златно зайче 200г).

    20 награди шапка с подписа на Роджър Федерер.

Не се допуска замяна на спечелена награда с друга предметна награда или с паричната й равностойност. Собствеността върху предметните награди не може да бъде прехвърляна на друго лице до момента на предаването на наградата на Победителя. Победителят за голямата награда не може да посочи друго лице, което да го замени и използва същата вместо него.

Предвидените в Игра 2 награди остават неразпределени в случаите на недостатъчен брой участници или изчерпване на резервните победители без наградата да е била връчена при условията на раздел 7.

Определяне на Победител от Игра 1

След изтичане на периода на провеждане на Игра 1 (голяма награда от кампанията), в срок до 10 работни дни се извършва определянето на Победителя за голямата награда сред участниците включили се и изпълнили условията на Игра 1 и отговарящи на всички изисквания на настоящите правила.

Изборът на победител се извършва на случаен принцип чрез томбола, чрез използване на софтуер за избор на случаен принцип.

Определянето на Победителя се извършва от двама представители определени от Организатора в присъствието на Нотариус.

При определянето на Победителя се изтеглят и трима резервни победители като имената им се подреждат в списък по реда на изтеглянето им.

Определяне на Победители от Игра 2

Изборът на победители в Игра 2 и разпределянето на малките награди от Кампанията в срока на провеждането й се извършва веднъж седмично както следва:

    8 април 2024 изтегляне на 40 победители за награда кошница с продукти Lindt и 4 победители за награда шапка с подпис на Роджър Федерер;
    15 април 2024 изтегляне на 40 победители за награда кошница с продукти Lindt и 4 победители за награда шапка с подпис на Роджър Федерер;
    22 април 2024 изтегляне на 40 победители за награда кошница с продукти Lindt и 4 победители за награда шапка с подпис на Роджър Федерер;
    29 април 2024 изтегляне на 40 победители за награда кошница с продукти Lindt и 4 победители за награда шапка с подпис на Роджър Федерер;
    7 май 2024 изтегляне на 40 победители за награда кошница с продукти Lindt и 4 победители за награда шапка с подпис на Роджър Федерер;

Изборът на победители се извършва на случаен принцип чрез томбола, чрез използване на софтуер за избор на случаен принцип. Изборът на победители се извършва сред всички участници, които към датата на съответното теглене са изпълнили необходимите условия за участие в Игра 2.

Определянето на Победителя се извършва от двама представители определени от Организатора, които съставят и подписват протокол за удостоверяване на извършения избор.

При ежеседмичното определяне на Победителите се изтеглят и резервни победители за всеки вид награда, чийто брой е равен на броя на изтеглените победители (40 резервни победители за награда кошница и 20 резервни победители за награда шапка за всяка една седмица). Имената на резервните победители се подреждат в списък по реда на изтеглянето им.

Участниците избрани за Победители съобразно условията на настоящия раздел се обявяват на страницата по т.2.3. в срок до един работен ден от деня на извършване на съответното теглене от Игра 1 и Игра 2.

В срок до 5 работни дни от получаване на съобщението по т.7.4. Победителят от Игра 1 трябва да осъществи контакт по имейл и телефон с представител на Агенцията, с цел да потвърди получаването на наградата и да бъде проведена среща за уточняване на всички въпроси свързани с планиране и ползване на наградата в това число, дата на отпътуване, продължителност на престоя, информация за придружител и т.н.

Ако определения за Победител участник не се свърже в посочения срок с представител на Агенцията или откаже да получи наградата той губи правото си да получи и използва наградата, като в този случай Организаторът не дължи каквото и да било обезщетение/компенсация за това. В хипотезата по предходното изречение Агенцията повтаря процедурата спрямо избран резервен победител по реда на изтеглянето им до изчерпване на резервните победители или до осъществяването на контакт и получаване на данни от резервен победител.    

В срок до 5 работни дни от получаване на съобщението по т.7.4. Победител от Игра 2 трябва да осъществи контакт по имейл с представител на Агенцията, с цел предоставяне на данни за получаване на наградата (три имена, точен адрес за доставка (личен или офис на Спийди) и телефон за контакт ако е различен от вече заявения).

Ако определеният за Победител участник не се свърже в посочения срок с представител на Агенцията или не предостави необходимите данни той губи правото си да получи и използва наградата, която е спечелил, като в този случай Организаторът не дължи каквото и да било обезщетение/компенсация за това. В хипотезата по предходното изречение Агенцията повтаря процедурата спрямо избран резервен победител за съответната награда по реда на изтеглянето им до изчерпване на резервните победители или до осъществяване на контакт и получаване на данни от резервен победител.

Планирането и условията за ползване на Наградата от Победителя от Игра 1 подлежат на допълнително уточняване между Организатора, Агенцията и Победителя.

Предметните награди от Игра 2 се изпращат от Агенцията до адреса, посочен от победителя, чрез куриер в срок до 10 дни от получаване на данните от Победителя по реда на т.7.6. Получаването на наградата се извършва само на територията на Република България, лично от лицето, участвало в Играта и избрано за победител.

За да получи наградата Победителят представя на служителя на куриерската фирма своя лична карта, с цел удостоверяване на самоличността и възрастта на Победителя и представя касовия бон, с чиято регистрация е бил изтеглен за победител.

При получаване на наградата Победителят подписва протокол, с който потвърждава получаването на наградата и предоставя своите данни (три имена и ЕГН) с оглед изпълнението на изискванията на данъчното законодателство относно облагаемите предметни награди.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара