Спечелете 10 прахосмукачки iRobot Roomba 966


Краен срок - 2 юни 2019

10-ят рожден ден на Mall Plovdiv се превръща в истинска фиеста от награди! Вече раздадохме 10 скутера Peugeot Kisbee, 10 електрически велосипеда Leader, а сега можеш да спечелиш една от 10 прахосмукачки iRobot Roomba 966!

Ето как: от 2 май до 2 юни пазарувай в Mall Plovdiv на минимална стойност 150 лв., натрупана от максимум три касови бележки. Донеси своите бележки на щанд Рецепция на партерен етаж и ще получиш своя/ите талон за участие.

Късметлиите ще бъдат изтеглени на 3 юни 2019 и ще бъдат публикувани с инициали на уебсайта и фейсбук страницата на Mall Plovdiv.

Допуска се събиране на стойността на до 3 (три) касови бележки, удостоверяващи покупки, направени през срока на Промоцията. Касовите бележки и заявяването на желание за участие в Промоцията може да бъде извършено в самия ден на осъществяване на покупките или през който и да било друг ден от срока на Промоцията.

Участващи в Промоцията търговски обекти: в Промоцията участват всички търговски обекти в Мол Пловдив.

Всяко физическо лице има право на повече от едно участие в Промоцията, при условие, че всяко от участията отговаря на изискванията, посочени в настоящите Официални Правила.

С показването на Рецепцията, находяща се на партерния етаж на Мол Пловдив, през срока на Промоцията (в рамките на работното време на Рецепцията: всеки ден от 10.00 часа до 21.00 часа със следните почивки: от 11.00 часа до 11.15 часа; от 12.00 часа до 12.30 часа; от 14.15 часа до 14.30 часа; от 16.30 часа до 16.45 часа; от 17.30 часа до 18.00 часа; от 19.30 часа до 19.45 часа) на до 3 (три) валидни касови бележки, доказващи направени покупки (но не и заплащане на задължение за телефон, телевизия, интернет, електричество, вода, ремонт или друга комунална услуга) на обща минимална стойност 150 лева, с ДДС, от участващи в Промоцията търговски обект през срока на Промоцията, Участникът заявява желание за участие в Промоцията съгласно настоящите Официални Правила, като за всеки 150 лева, с ДДС, от стойността на касовата/ите бележка/и има право да получи по един талон за участие в Промоцията (например: валидна касова бележка от един участващ в Промоцията търговски обект, доказваща направена покупка през срока на Промоцията на стойност 360 лева, с вкл. ДДС, дава право на 2 талона за участие в Промоцията).

Касовата/ите бележка/и се маркира/т от представителя на Организатора на Промоцията като използвани за участие в Промоцията и се връща/т на клиента.

Преди попълване на талона за участие, Участникът следва внимателно да прочете текста, записан на талона, касаещ предоставянето от физическото лице на личните данни, необходими за участието на физическото лице в Промоцията.

След като се запознае с текста, записан на талона, физическото лице взима решение дали желае да предостави личните си данни и да участва в Промоцията.

Ако физическото лице не желае да предостави личните си данни, като попълни, подпише и пусне талона за участие в урната на Промоцията, физическото лице не се включва в Промоцията.

В талона за участие в Промоцията физическото лице следва да попълни своите три имена, възраст и телефонен номер. В допълнение, физическото лице следва да подпише и декларация-съгласие във връзка с предоставянето и обработването на личните си данни в талона за участие, като необходимо условие за участието си в Промоцията.

След като Участникът попълни своите три имена, възраст, телефонен номер и декларация-съгласие във връзка с предоставянето и обработването на личните си данни в талона за участие и подпише талона за участие, Участникът има право да пусне талона в урната на Промоцията.

Участникът собственоръчно пуска попълнения талон в урната на Промоцията, с което се включва в томболата за теглене на награда от Промоцията.

Печелившите Участници от Промоцията се определят на случаен принцип, чрез томбола.

Валидни касови бележки са касови бележки, които: (i) са издадени по надлежния ред; (ii) удостоверяват направена покупка; (iii) са четливи, целостта им не е нарушена, не съдържат печатни грешки, не са подправени или по друг начин манипулирани, както и средството за защита, поставено върху тях (ако има такова), не е премахнато, видоизменено или нарушено по друг начин.

Наградите в Промоцията са 10 (десет) роботизирани прахосмукачки iRobot Roomba 966, осигурени от Организатора на Промоцията.

Участник, спечелил награда от Промоцията, има право да получи единствено конкретен артикул, предварително определен за настоящата Промоция от Организатора на Промоцията. За избягване на съмнения, конкретните вид, марка, материя, размер, цвят, и други специфични характеристики на наградата са предварително определени от Организатора на Промоцията и спечелилият Участник няма право да избира измежду различни артикули.

В деня на тегленето (03 юни 2019 г.) Организаторът на Промоцията ще публикува на интернет страницата на Организатора на Промоцията (www.mallplovdiv.bg) списък на спечелилите Участници от Промоцията, в който списък ще бъдат посочени инициалите на трите имена на спечелилите Участници, заедно с първите 3 и последните 3 цифри на посочените от тях в талоните за участие телефони за връзка. Представители на Организатора на Промоцията ще се свържат със спечелилите Участници на посочените в талоните за участие телефони. В случай че представителите на Организатора на Промоцията не успеят да се свържат със спечелилите Участници, последните се считат за уведомени за спечелените от тях награди от датата на публикуване на списъка със спечелилите Участници на интернет страницата на Организатора на Промоцията (www.mallplovdiv.bg).

Спечелилите Участници от Промоцията следва да се явят лично до 21 юни 2019 г., включително, на Рецепцията на Мол Пловдив (от 10.00 часа до 17.30 часа, като се имат предвид следните почивки на Рецепцията: от 11.00 часа до 11.15 часа; от 12.00 часа до 12.30 часа; от 14.15 часа до 14.30 часа; от 16.30 часа до 16.45 часа), за получаване на наградите. Награди, потърсени след този срок, няма да бъдат предоставяни.

Право да получи съответната награда има лицето, чиито три имена са посочени в талона за участие. Организаторът на Промоцията не проверява и не носи отговорност за това дали лицето, което е взело фактическо участие в Промоцията, е това, чието име е посочено в талона за участие.

При получаване на наградите от Промоцията спечелилите Участници следва да представят валиден документ за самоличност (паспорт, лична карта) и да подпишат приемо-предавателни протоколи.

След попълването и подписването на необходимите документи от спечелилия Участник, представителят на Организатора на Промоцията му предоставя наградата. За попълването на гореописаните документи Участникът трябва да предостави трите си имена и ЕГН.

Спечелилият Участник се счита уведомен от Организатора на Промоцията за следното:
1. На основание чл. 12, чл. 13, ал. 1, т. 21 и чл. 35 от ЗДДФЛ спечелената от настоящата Промоция награда представлява облагаем доход за спечелилия Участник;
2. Този доход се равнява на паричната равностойност на спечелената награда и се облага с 10% (десет процента) данък върху брутната стойност на спечеленото;
3. Заплащането на дължимия данък от спечелилия награда от настоящата Промоция Участник се извършва от и за сметка на Организатора на Промоцията;
4. Спечелилият Участник е длъжен да декларира спечелената от него награда в годишната си данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в срок до 30.04.2020 г.;
5. Организаторът на Промоцията не носи отговорност при неподаване на годишна данъчна декларация от спечелилия Участник към съответните данъчни служби.
Ако невалидността на талона за участие на печеливш Участник или участието на печеливш Участник в нарушение на настоящите Официални Правила бъде установена по-късно, Участникът губи правото си да получи наградата, а ако вече я е получил или получил и консумирал, следва да я върне на Организатора на Промоцията или изплати левовата й равностойност.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара