Спечелете спа уикенд, спортни сакове и ваучери за пазаруване от Здраве


Краен срок - 28 февруари 2019

Участието в играта е обвързано с покупка на стоки и/или услуги.

За да се включат в томбола за спечелване на награди участниците в Играта трябва да
изпълнят, описаните по-долу стъпки:
* Да закупят минимум 2 /два/ продукта с марка Здраве в рамките на едно пазаруване;
* Да регистрират номера на касовата бележка на сайт: https://zdravegames.com/ до
23.59 ч. на 28.02.2019 г.
* На сайта: https://zdravegames.com/, освен номера на касовия бон, лицето попълва
имената си, телефон, e-mail.
* Участникът в играта трябва да пази касовия бон, с който е закупил продуктите
Здраве. Наградата се предоставя след представянето на касовия бон.

Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Официалните правила на Играта
(„Нарушение”) ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора.

Нарушение е всяко действие, което променя механизма за участие в Играта или увеличава
шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Официални
правила, в т.ч. правилата за регистрация и за привличане на други участници в Играта.

За периода на Играта, ще бъдат раздадени общо 73 /седемдесет и три/ награди – 50
/петдесет/ ваучера, всеки един на стойност 20 /двадесет/ лв. за онлайн пазаруване от сайт
www.aroma.bg, 20 /двадесет/ спортни сака с бранда ЗДРАВЕ, 3 /три/ спа уикенда за двама в
хотел в България.

Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
(ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2019 г., предметни печалби от игри на случайността със стойност над
100,00 лева са облагаем доход за физическото лице.

Всеки участник, спечелил Награда на стойност над 100,00 лв., е задължен да декларира като
получен доход левовата равностойност на придобитата предметна печалба с годишна данъчна
декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, към която следва да се приложи издадената от организаторите
служебна бележка. Годишната данъчна декларация се подава в сроковете и по реда,
регламентирани в ЗДДФЛ.

Наградите ваучер за онлайн пазаруване и спа уикенд за двама в хотел в България трябва да
бъдат усвоени (ползвани) до 30 Юни 2019 г., в противен случай губят правото си на ползване.

Изображенията на наградите в https://zdravegames.com/ са илюстративни, реалните
награди биха могли да се различават по цвят и вид.

Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални
или нематериални изгоди.

Наградите ще бъдат раздадени с томбола между всички регистрирали се в Играта
участници, съгласно Условията за участие (според раздел III на настоящите правила).

Печелившите ще бъдат изтеглени и обявени на 08.03.2019 г. на интернет адреса на играта
https://zdravegames.com/.

Печелившите участници ще получат известие от Организатора на посочения от тях e-mail
адрес.

Печелившите участници ще получат наградите си на предоставения от тях адрес, по куриер,
за сметка на Организатора, до 30 /тридесет/ дни, считано от обявяването им като печеливши
участници на https://zdravegames.com/. При получаването на наградата печелившият участник
се идентифицира с личната си карта или друг документ за самоличност. При получаване на
наградата, печелившият предоставя касовия бон за направената покупка на минимум 2
продукта Здраве. При липса на касов бон, удостоверяващ направената покупка, наградата не се
предоставя.


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара