Спечелете телефони Apple iPhone 15, дронове, смарт часовници и 200 ваучера за eMag

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 31 декември 2023

Как се участва:

Чрез покупка на стока от eMag за минимум 29.99 лв. и заплащане с Visa карта запаметена в акаунта на купувача.

Пълни правила:

За да се включи в Играта, всеки участник на Платформата трябва да изпълни следните условия:
- да направи поръчка на стойност над 29.99 лв., заплатена с Картата Visa запазена в акаунта му в
еМАГ, съгласно указанията в настоящия правилник („Поръчката“);

- Поръчката следва да бъде направена в периода на провеждане на Играта, посочен в т. 2.1 с карта Visa, издадена преди 16.11.2023г., на територията на България.

- участникът следва да плати поръчката си и да не упражни правото си на отказ от договора, сключен от разстояние на по-късен етап;

- поръчката да не бъде анулирана или участникът да не се откаже от договора, сключен от
разстояние;

- един участник може да участва с повече от една Поръчка, но може да спечели НЕ повече от една награда.
- участието в Играта е обвързано с покупка

Продуктите в Поръчката следва да отговарят на следните условия:
- да не е разопакован;
- да се предлага от eMAG, т.е. да не е купен от друг търговец (маркетплейс продавач).

Всяко лице, имащо право на участие, което е изпълнило всички условия на т. 4.1 и 4.2 от
настоящите правила, ще се включи в томбола за изтегляне на печеливш участник. Томболата ще се проведе с помощта на платформата https://www.randomwinners.com, без за това да се използват
каквито и да е лични данни на участниците. Тегленето ще се извърши на база на номерата на
поръчките, които участниците са направили по време на Играта и които отговарят на условията й.

Организаторът ще обозначи всяка участваща поръчка с отделен номер, различен от номера й в
платформата на и тегленето ще се извърши измежду тези новосъздадени номера.

Тегленето на томболата ще се извърши до 15.01.2023 г.

Всеки от направилите Поръчки ще има възможност да спечели една от следните видове награди:

1. ваучер на стойност 100 /сто/ лв., който може да с използва за последващо пазаруване на платформата - 100 броя

2. ваучер на стойност 200 /двеста/ лв., който може да с използва за последващо пазаруване на платформата - 100 броя

3. Смарт Часовник Apple - 5 броя

4. Дрон DJI - 5 броя

5. телефон Смартфон Apple iPhone 15, 128GB - 5 броя

Един участник не може да спечели повече от една награда независимо колко Поръчки е
направил.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВАУЧЕРА
1. Ваучерът не може да бъде заменян за паричната му стойност.
2. Ваучерът не може да се прехвърля на трети лица.
3. Използването на ваучера става, след като кодът му се въведе при регистрацията на нова
поръчка на указаното за това място в Платформата
4. Ако покупката, към която се прилага ваучера е на по-висока стойност от тази на ваучера, то
разликата следва да се доплати от участника. В случай, че поръчката, към която се прилага ваучерът, е на стойност по-ниска от тази на ваучера, то спечелилият участник губи разликата.
5. Поръчка, към която се прилага ваучерът, следва да се направи само чрез Платформата. Ако
поръчката, към която спечелилият желае да приложи ваучера се направи в шоурум на еМАГ, то той следва да има активен акаунт в еМАГ, да предостави на консултантите в шоурума и-мейла си, за да може новата поръчка да се направи през акаунта му и към нея да се приложи ваучера.
6. Ваучерът не може да се дели и е възможно да се използва само за една поръчка. Ваучер,
получен в резултат на провеждане на Играта не може да се комбинира с какъвто и да е друг ваучер или пък код за отстъпка, независимо от основанието за получаването му.
7. Ваучерът може да бъде използван за следваща поръчка през Платформата в периода от
01.02.2024 – 01.06.2024г.

Ваучерът ще бъде изпратен по електронен път на и-мейл адреса на участника, с който той е
регистрирал акаунта си в Платформата, от който акаунт е била направена Поръчката. В случаите, в които ваучерите са на стойност над 100 лв., печелившият участник следва да потвърди, че желае да получи наградата и предостави трите си имена и единния си граждански номер, за да може Организаторът да изпълни законовото си задължение да уведоми Националната агенция по
приходите за предоставената наградата. За целта участникът ще получи и-мейл, с който еМАГ ще помоли за такова потвърждение и съответните данни.

За целта след изтеглянето на печелившите участници Организаторът ще се свърже с тях по и-
мейла, чрез който е регистриран акаунта им в Платформата, за да им съобщи, че са спечелили
награда, да поиска потвърждение от тях, че желаят да я получат и да му предоставят информация
за адреса, до който да бъде изпратена спечелената награда. Това може да е домашен или служебен адрес.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара