Спечелете пелени или гащички PUFIES за 1 година и 10 дървени маси с активности

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 15 октомври 2023

Как се участва:

Чрез покупка на пакет PUFIES от магазини Кауфланд и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Играта се провежда единствено в търговските обекти на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД, находящи се на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

В Играта участват всички пелени и гащички с търговска марка „PUFIES“. За избягване на всякакво съмнение, участниците се считат уведомени, че покупката на мокри кърпички с търговска марка „PUFIES“ не дава право на участие в Играта.

За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1: Да закупи в периода на Играта пелени или гащички с търговска марка „PUFIES“ . от търговски обект на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД, находящ се на територията на Република България;

Стъпка 2: Да влезе на интернет страницата на Играта - www.pufiespromo.bg; и да се регистрира като попълни всички задължителни полета, а именно:

а) мобилен телефонен номер;

б) номер на касовия бон, посочване на сумата за извършената покупка на продукт/и с търговска марка „PUFIES“, както и качване на снимка на касовия бон от извършената покупка. Важно! – може да се регистрира само касов бон, издаден в периода на Играта. Касовият бон следва да се пази до получаване на наградата, като на него трябва да е изписано името на закупения продукт с търговска марка „PUFIES“! Касовият бон трябва да е издаден от търговски обект на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД! Снимката на касовия бон следва да е ясна и четлива и да не е манипулирана / обработена;

в) да потвърди (чрез чек-бокс), че приема Официалните правила на Играта, съгласен е с Политиката за поверителност; че е навършил е 18 години, както и потвърждение, че ако спечели,телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359888123***), ще бъде публикуван на www.pufiespromo.bg.

Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

Регистрираните касови бонове подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия съответният касов бон се счита за невалиден.

Един участник може да направи максимум 2 регистрации в рамките на всеки един от дните, в които се провежда Играта. Всеки опит за регистрация, след достигане на максималния брой регистрации за деня, ще бъде отчетен като невалидна регистрация.

Наградите в Играта са:

ГОЛЯМА НАГРАДА: общо, в рамките на Играта, 3(три) комплекта пелени или гащички „PUFIES“ (Maxi Pack пелени или гащички Sensitive / Fashion and Nature - по избор на печелившия) за една година. Всеки от комплектите съдържа по тридесет и шест (36) броя пакета пелени или гащички „PUFIES“, като количеството е изчислено на база потребление от 5 бр./24 ч., но до максимална стойност от 792 лв., с ДДС за комплект.

МАЛКА НАГРАДА: общо, в рамките на Играта, 10 (десет) броя дървени маси с активности, всяка от които на стойност 135,50 лв., с ДДС.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга замяна.

Уведомяваме Ви, че получаването на награда по т. 6.1. (което включва награда по т.6.1.1., или награда по т.6.1.2.) подлежи на облагане с окончателен данък в размер на 10 на сто върху брутната сума на наградата. Съгласно разпоредбите на чл. 38, ал. 14 и чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ, Организаторът на Играта е задължено лице за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Спечелилите участници се съгласяват и задължават, за целите на данъчното облагане, да предоставят на Организатора необходимите данни за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Отказът да се предоставят тези данни е основание участието в Играта на конкретния печелиш да бъде прекратено от Организатора, като в този случай отпада и правото му да получи спечелената награда.

Един участник има право да спечели една награда с един коректно регистриран касов бон за периода на Играта. Всеки последващ опит за участие в Играта с вече регистриран касов бон се счита за невалиден. Един участник няма право да спечели повече от една награда в рамките на Игра.

Един касов бон, без значение за колко броя закупени пакети пелени или гащички с търговска марка „PUFIES“ e, може да бъде регистриран само един път и с една регистрация. В случаите, когато на касовия бон не е изписано името на продукта, касовият бон се счита за невалиден . Не се допуска до участие и касов бон, който е издаден от търговски обект, различен от обектите, посочени по т.2.2 от настоящите Правила.

ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ: тегленето на печелившите е на случаен принцип и ще се извърши чрез софтуер, измежду всички участници, регистрирали се успешно за участие в Играта. Тегленето се извършва на след края на Играта, на следната дата – 16.10.2023 г.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS съобщение на телефонния номер, предоставен от тях при регистрацията за участие. В SMS съобщението ще се съдържа телефонен номер на Изпълнителя, на който печелившите участници, чрез обаждане, в срок от 5 работни дни от получаването на SMS съобщението, ще трябва да посочат: трите имена, ЕГН, точен адрес и телефон за доставка на спечелената награда.

ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ: обявяването на печелившите се извършва до 72 часа от тегленето по реда на т. 6.3.3. по-горе. Печелившите се обявяват на интернет страницата на Играта: www.pufiespromo.bg. Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши телефонни номера на участниците със заличаване на последните 3 цифри от тях с цел сигурност (пример :+359887 123***).

Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Изпълнителя, до всеки печеливш участник, в срок до 30 работни дни след предоставяне на необходимата информация, по реда на т. 6.3.4. по-горе. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да си вземе наградата, същият губи право да получи наградата.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара