Спечелете 500 броя Плюшена играчка - агънце Pufie

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши: https://www.pufiespromo.bg/

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Pufies и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Играта се провежда единствено в търговски обекти, находящи се на територията на Република България и електронни магазини, упражняващи търговска дейност на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

В Играта участват всички пелени и гащички с търговска марка PUFIES.

В КАМПАНИЯТА не участват мокрите кърпички с търговска марка PUFIES.

Участващите в Играта продукти не са изрично обособени в отделна промоционална зона и върху тях няма изрично обозначение, че участват в Играта.

За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1 :

Да закупи в периода на Играта пелени или гащички с търговска марка PUFIES от търговски обект, находящ се на територията на Република България или от електронен магазин, упражняващ търговска дейност в Република България;

Стъпка 2 :

Да посети интернет страницата на Играта - www.pufiespromo.bg и да се регистрира като попълни всички задължителни полета ( регистрации за участие се допускат най-късно до 24 часа след края на периода на Играта, посочен в т.2.1 ), а именно:

а) мобилен телефонен номер;

б) номер и дата на касовия бон или фактурата, както и стойността на закупения/те продукт/и с търговска марка PUFIES. Важно! – Може да се регистрира само касов бон или фактура, издадени в периода на Играта. Касовият бон или фактура следва да се пазят до получаване на наградата, като на тях трябва да е изписано името на закупения продукт с търговска марка PUFIES , както и да е изпълнено изискването за вид продукт, участващ в Играта. Касовият бон или фактура трябва да са издадени от търговски обект, находящ се на територията на Република България или електронен магазин, упражняващ търговска дейност в Република България!;

в) потвърждение (чрез чек-бокс), че приема Правилата на Играта, съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и потвърждение, че ако спечели, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359888123***) , ще бъде публикуван на www.pufiespromo.bg.

Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият мобилен телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

Регистрираните касови бонове или фактури подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия съответният касов бон/ фактура се счита за невалиден/а.

Един участник може да направи максимум 2 регистрации в рамките на всеки един от дните, в които се провежда Играта. Всеки опит за регистрация, след достигане на максималния брой регистрации за деня, ще бъде отчетен като невалидна регистрация.

Наградите в Играта са: Плюшена играчка - агънце Pufie, с дължина около 50 см. Общо, за целия период на Играта, ще бъдат раздадени 500 броя играчки от посочения тип. Всяка седмица от периода на Играта ще бъдат раздадени определен брои награди, както е посочено в 7.8.1.

За периода на Играта, един участник има право да спечели само една награда, независимо от направения брой регистрации от същия участник.

Един участник има право да прави до 2 (две) регистрации на ден. Всяка следваща регистрация се счита за невалидна и не дава право на участие в Играта.

Един касов бон или една фактура, без значение за колко броя закупени продукта PUFIES e, може да бъде регистриран/а само един път и чрез само една регистрация. Печелившите участници получават наградите си само след представяне на печелившия касов бон или фактура на куриера или изпратено копие на фактурата до рекламна агенция „Мейт адвъртайзинг“ на имейл: office@mateadvertising.bg. Задължително условие е на касовия бон/ фактура да е изписано името на закупения продукт PUFIES. Като изключения се приема касов бон с допълнително изписване имената на закупения продукт от касиера в съответния търговски обект. В този случай, касовият бон трябва да бъде подписан и подпечатан от съответния търговски обект. При условие, че участник е спечелил награда с касов бон, който не отговаря на описаните в предходните изречения условия, като последно изключение се допуска участникът да изпрати на Изпълнителя снимка на касовия бон и закупения/ите продукт/и PUFIES. Въз основа на получената снимка, Изпълнителят може да приеме регистрация като валидна.

Печелившите участници ще бъдат известени в срок до 72 часа от тегленето, чрез SMS съобщение на телефонния номер, предоставен от тях при регистрацията за участие. В SMS съобщението ще се съдържа телефонен номер на Изпълнителя - 0888422896, на който печелившите участници, чрез обаждане, в срок от 5 работни дни от получаването на SMS съобщението, ще трябва да посочат: трите имена, точен адрес и телефон за доставка на спечелената награда.

Тегленето на печелившите ще се извърша ежеседмично, на случаен принцип, чрез специално разработен от Изпълнителя софтуер. Тегленията се извършват на следните дати:

ПЪРВО ТЕГЛЕНЕ: 10.04.2023 г. – 80 броя награди
ВТОРО ТЕГЛЕНЕ: 17.04.2023 г. – 80 броя награди
ТРЕТО ТЕГЛЕНЕ: 24.04.2023 г. – 80 броя награди
ЧЕТВЪРТО ТЕГЛЕНЕ: 01.05.2023 г. – 80 броя награди
ПЕТО ТЕГЛЕНЕ: 08.05.2023 г. – 80 броя награди
ШЕСТО ТЕГЛЕНЕ: 15.05.2023 г.– 100 броя награди

Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Изпълнителя, до всеки печеливш участник, в срок до 30 дни след предоставяне на необходимата информация. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай, че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да си вземе наградата, същият губи право да получи наградата.

Краен срок - 14 май 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара