Спечелете мултикукъри, миниблендери, електрически кани и слушалки от Billa

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!


Как се участва:

Чрез покупка за поне 5 лв. от магазини Billa и регистрация на касов бон чрез използване на приложението Billa App.

Пълни правила:

Право на участие в кампанията имат всички дееспособни физически лица, навършили 18 години. Регистрация за участие на участник, който не е навършил 18 години към датата на регистрацията, ще се счита за невалидна. В случай че участник, който е спечелил награда, е на възраст под 18 години към датата на регистрацията, неговото участие ще бъде счетено за невалидно и наградата няма да му бъде присъдена и/или дадена.

За периода на кампанията от 23.03.2023г. до 19.04.2023г. вкл. ще бъде проведена една томбола на 25.04.2023г., в която ще се изтеглят общо 50 предметни награди, представляващи електроуреди и аксесоари към тях с марка Philips както следва:

Philips Мултикукър – 5 броя

Philips Миниблендер – 10 броя

Philips Безжични слушалки с кутийка за зареждане – 20 броя

Philips Електрическа кана – 15 броя

За участие в томболата е необходимо в периода от 23.03.2023г. до 19.04.2023г. вкл. да бъде извършена покупка на стоки или стока в магазин БИЛЛА на обща стойност минимум 5 (пет) лева с един касов бон, независимо дали стойността на покупката или част от нея са заплатени с ваучер за храна, банкова карта или в брой и кодът върху касовата бележка за извършената покупка да бъде регистриран за участие в томболата на интернет страница, достъпна единствено през банер в мобилното приложение BILLA App. За да бъдат достъпени банера и регистрационната форма за участие в томболата, е необходимо клиентът да има инсталирано мобилото приложение BILLA App и да има създаден профил в него.

В случай че клиент няма инсталирано приложението BILLA App, той може да го изтегли от App Store и/или Google Play на адрес: https://www.billa.bg/billa-card/svali-billa-app . За изтегляне на приложението BILLA App, създаване на профил и регистриране на клиента за участие в томболата не се дължат такси.

Приложението BILLA App е налично само за мобилни устройства с операционни системи Android с версия 6.0 или по-нова и IOS с версия 14.0 или по-нова. За изтегляне на приложението BILLA App, създаване на профил и регистриране на клиента за участие в томболата е необходимо устройствата с операционна система Android с версия 6.0 или по-нова да поддържат връзка с Google Play, а устройствата с операционна система IOS с версия 14.0 или по-нова да поддържат връзка с App Store.

Тютюневи изделия, ваучери за подарък и хранителни продукти за кърмачета не участват при формиране стойността на покупката за целите на кампанията и тези Правила.

Минималната стойност от 5 лева се счита изпълнена, ако тази стойност е достигната след приспадане на всички отстъпки, предлагани от БИЛЛА за закупените от клиента стоки, независимо дали стойността на покупката или част от нея са заплатени с ваучер за храна, банкова карта или в брой.

При изпълнение на условието за минимална покупка, извършена с един касов бон, върху касовия бон/касовата бележка се визуализира код, който следва да се регистрира на интернет страница, достъпена единствено през банер в мобилното приложение BILLA App за участие в томболата. Всяка покупка над изискуемия минимален праг от 5 лева получава само един код, независимо от нейната обща стойност.

Например:

- Покупка за 6 лева – получава 1 код с възможност за спечелване на предметна награда с марка Philips;

- Покупка за 12 лева; за 37 лева; за 78 лева; за 98 лева и т.н. – получава 1 код с възможност за спечелване на предметна награда с марка Philips;

Регистрацията се счита за валидна, ако участникът попълни следните полета в регистрационната форма на интернет страницата, достъпна през банер на приложението BILLA App: код за регистрация от касовата бележка (кодът за регистрация се отпечатва върху касовата бележка при изпълнение на изискването за минимална стойност на покупката), име и фамилия, имейл и телефон за връзка, на който може да бъде уведомен при спечелване на награда.

Всеки код от касовата бележка е уникален и може да бъде регистриран само веднъж.

Всеки участник има право да регистрира неограничен брой кодове от касови бележки, респ. да участва с неограничен брой кодове за регистрация. За всяко участие е необходим отделен код. Регистрираният касов бон следва да се съхранява от участника за целите на получаване на награда, в случай че е печеливш.

Тегленето на наградите се извършва от BILLA на 25.04.2023г. на случаен принцип измежду всички участници, успешно регистрирали код в периода на кампанията от 23.03.2023г. до 19.04.2023г. включително. За тегленето се използва специализиран компютърен софтуер, осигуряващ шанс за награда на всички успешно регистрирани участници. Тегленето на наградите се извършва в присъствието на нотариус. За тегленето на наградите се съставя и подписва протокол. В рамките на томболата се теглят:

- 50 (петдесет) печеливши участника за всеки един от 50-те брояелектроуреда и аксесоари към тях с марка Philips ;

- 5 (пет) резервни участника – за същите награди;

Имената на печелившите участници и телефонните им номера без последните 3 цифри ще бъдат публикувани на www.billapromo.bg. За спечелването на награда участниците се уведомяват по телефона. При спечелена награда по телефона спечелилият участник трябва да потвърди, че желае да получи спечелената награда и да посочи адрес на магазин BILLA, в който желае да получи наградата.

В случай че в рамките на три дни спечелил участник не отговори на позвъняванията на БИЛЛА, респ. не потвърди получаването на наградата, същият губи правото да получи награда. В този случай се пристъпва към свързване с изтеглен резервен участник по реда на тяхното изтегляне, като по отношение на него се прилагат гореописаните Правила.

Крайният срок за получаване на всички награди е 19.05.2023г. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок, се считат за невалидни. За получаване на наградата спечелилият участник следва да се яви в съответния магазин BILLA, посочен като обект за получаване на наградата като носи със себе си и представи регистрирания печеливш касов бон. В случай че до определения краен срок спечелилият участник не се яви в съответния магазин BILLA да получи наградата си, той губи правото си на наградата, за което BILLA не дължи никакви обезщетения.

За получаването на награда се подписва приемо-предавателен протокол в два екземпляра, съдържащ данни за самоличността на спечелилото лице (име, адрес, ЕГН, телефонен номер). Спечелилият участник следва да удостовери самоличността си с представяне на лична карта, като последната му се връща веднага. При несъвпадение на данните от личната карта с данните от регистрацията, спечелилият участник губи правото да получи награда.

За награди с пазарна стойност над 100 лв., приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и всички свързани условия в същия закон, БИЛЛА има задължение да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите, както и да внесе дължимия данък от името на печелившия.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица. 

Краен срок - 19 април 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара