Спечелете 50 вечери по 200 лв. и 100 пухени одеяла от сокове Queen’s

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 12 март 2023

Как се участва:

Чрез покупка на 2 продукта Queen’s – 1 L и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Играта е обвързана с покупка и включва закупуване на следните продукти и регистриране на касова бележка:
        2 /два/ броя/ Queen’s – 1 L - /всички вкусове/, наричани по-долу Продуктите, независимо дали се предлагат на промоционална цена, или не, в периода на Играта.

        Продуктите по т.1.1. не са маркирани със специално означение за участие в Играта.
    Продажбите на Продуктите, свързани с Играта, започват на 01.02.2023 г. и продължават до 12.02.2023 г. Продуктите могат да бъдат налични и продавани извън горепосочения период, но закупуването им извън този период не дава право на участие в Играта.

В Играта има право да участва всяко физическо лице, отговарящо на условията, посочени в раздел II, т.3, наричано по-долу Участник, което следва да изпълни следните изисквания:

а/ да закупи 2 /два/ броя продукти Queen’s – 1 L - /всички вкусове/ от обект на територията на Република България.
б/ да попълни задължителните полета с необходимите за участие в играта лични данни: име и фамилия, мобилен телефонен номер и да регистрира своето участие в периода от 00:00:00 часа на 01.02.2023 г. до 23:59:59 часа на 12.03.2023 г. на следния сайт: http://promo.queens.bg/
в/ да регистрира номера на касовата бележка.
г/ да качи ясна снимка на касовата бележка на сайта на Играта http://promo.queens.bg/, от която недвусмислено да може да се определи, че в закупените от участника продукти, фигурират и Продуктите, описани по – горе, а именно - 2 броя Queen’s – 1 L. /всички вкусове/, обектът, от който са закупени и номерът на касовата бележка.
д/  Организаторът си запазва правото да не допусне до участие в тегленето за наградите, описани в глава VI от настоящите правила, потребител, който е качил неясна снимка на касовата си бележка.
е/ Една и съща касова бележка НЕ може да се използва от повече от един потребител и не може да се регистрира повече от веднъж.

    Един участник може да спечели максимално по 1 /една/ награда от вид/2 бр. пухени одеяла (за него и за нея) и 1бр. вечеря за двама на стойност 200 лв. /, независимо от броя на регистрираните касови бележки за целия период на играта.

    Един участник може да спечели 1 награда от вид в рамките на едно теглене, като след това не участва в другите тегления.

    Със завършване на регистрацията си, всеки участник дава своето съгласие за обработване на собствените си лични данни, необходими за целите на настоящата Игра.

    Всеки участник трябва да запази, до края на Играта, касовите бележки, които е регистрирал на сайта на http://promo.queens.bg/. При предоставяне на наградата на спечелил участник, Организаторът или негов представител може да изиска всички касови бележки, регистрирани от печелившия, като необходимо условие за получаване на наградата.

    Всеки участник има право да регистрира неограничен брой касови бележки, отговарящи на условията на настоящите правила, като регистрацията на всяка бележка се свързва със закупуването на Продуктите, посочени в раздел III, т.1 от настоящите правила. Касовите бележки се регистрират на http://promo.queens.bg/.

    Един и същ номер на касова бележка може да бъде регистриран само веднъж.
    Всеки участник трябва да запази регистрираните касови бележки до края на играта, за получаване на наградата, ако е печеливш в тегленето.

    Количество и вид на наградите: 100 х 2 бр. пухени одеяла(за него и за нея) и 50 вечери за двама на стойност 200 лв. за целия период на играта.

    Допуска се отклонение във вида на наградите, представен на сайта, опаковките на продуктите и рекламните материали.

    Максималният брой награди, които всеки регистриран участник може да спечели в играта е 1 бр. пухени одеяла (за него и за нея) и 1 бр. вечеря за двама на стойност 200 лв.

    Вечерята за двама се предоставя под формата на парична стойност, преведена на предварително изпратена банкова сметка на съответния спечелил и може да се реализира в ресторант по избор на печелившия.

    Печелившият участник има право да осъществи вечерята в срок от три месеца, считано от момента, в който е получил сумата по банковата си сметка.

    При реализиране на вечерята, печелившият участник трябва да поиска издаване на фактура от страна на ресторанта на свое име и да я предостави на Организатора, в срок от 5 /пет/ календарни дни, след вечерята.

    Наградите в Играта се присъждат на случаен принцип, чрез теглене, в което участват всички регистрирани.

    Тегленето на наградите ще се организира на датите описани по долу:

a/ Теглене седмица 1 (01.02. – 12.02.2023г.) – 13.02.2023г. – теглене на печеливши за 20 х 2 одеяла( за него и за нея) и 10 вечери за двама на стойност 200 лв.
 
б/ Теглене седмица 2 (13.02. – 19.02.2023г.) – 20.02.2023г. – теглене на печеливши за 20 х 2 одеяла( за него и за нея) и 10 вечери за двама на стойност 200 лв.
 
в/ Теглене седмица 3 (20.02. – 26.02.2023г.) – 27.02.2023г. – теглене на печеливши за 20 х 2 одеяла( за него и за нея) и 10 вечери за двама на стойност 200 лв.
 
г/ Теглене седмица 4 (27.02. – 05.03.2023г.) – 06.03.2023г. – теглене на печеливши за 20 х 2 одеяла( за него и за нея) и 10 вечери за двама на стойност 200 лв.
 
д/ Теглене седмица 5 (06.03. – 12.03.2023г.) – 13.03.2023г. – теглене на печеливши за 20 х 2 одеяла( за него и за нея) и 10 вечери за двама на стойност 200 лв.
 
За всяко теглене, ще бъдат изтеглени следните печеливши на седмична база: по 20 печеливши за 20х2 одеяла( за него и за нея) и 6 резерви и по 10 печеливши за вечеря за двама на стойност 200 лв. и три резерви.

    Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, облагаеми с окончателен данък, в размер на 10%, са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от Организатора.

    В настоящата игра, Организаторът ще начисли за своя сметка, декларира и внесе дължимия данък.
    За тази цел всеки печеливш получава от Изпълнителя специално изработен приемо-предавателен протокол с Организатора за целите на играта. Като необходимо условие за получаване на наградата, печелившият трябва да попълни коректно трите си имена, ЕГН/ ЛНЧ и адрес, да подпише и да върне на Изпълнителя протокола, чрез Куриера или лично, който в последствие бива предаден на Организатора.
    Организаторът включва информацията за получателя и стойността на получената предметна/парична награда в справка, която подава към Националната агенция по приходите.
    Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени от страна на спечелилия данни, във връзка с декларирането на съответната награда.

    Печелившите участници ще бъдат публикувани на сайта на Играта http://promo.queens.bg/ и информирани чрез телефонно обаждане от ОРГАНИЗАТОРА/ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в рамките на 15 календарни дни, от изтеглянето на спечелилите. За да бъдат спазени условията на настоящите правила за получаването на спечелената награда, участникът следва да потвърди, че може да предостави регистрираната печеливша касова бележка за закупуването на продуктите, посочени в раздел III, т. 1.

    Доставките на одеялата ще бъдат осъществявани, съобразно графика на куриерските фирми. Куриерските разходи са за сметка на Организатора.

    Преводът на сумата от 200 лв. за вечерята за двама ще се осъществи до 10 календарни дни след изтегляне на наградата. Печелившият участник има право да осъществи вечерята в срок от три месеца, считано от момента, в който е получил сумата по банковата си сметка.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара