Спечелете 15 комплекта PlayStation®5 FIFA 23 Bundle

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 30 декември 2022

Как се участва:

Чрез зареждане на поне 30 литра гориво на бензиностанция ЕКО и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

За да се включи в Играта, всеки участник, отговарящ на условията по раздел IV, в рамките на Периода на Играта трябва:

a. да зареди 30 (тридесет) или повече литра гориво (без значение от неговия вид), на една касова бележка, от която и да е бензиностанция ЕКО на територията на страната в периода на промоцията. Промоцията важи и за комбинация от бензин и газ при условието, че общото заредено количество на една касова бележка е равно на или надвишава 30 (тридесет) литра.

b. При зареждане на 30 (тридесет) или повече литра гориво EKO Racing 100 или Diesel Double Filtered, шансът на съответния участник да спечели при едно от трите тегления съгласно Раздел VII по-долу се удвоява, като касовата бележка за покупка на цитираните горива в цитираните количества, ще бъде считана в Играта за две на брой касови бележки, а съответният участник, ще се счита за двама на брой участника, и по този начин ще има двоен шанс да бъде изтеглен. За избягване на съмнения, закупуването на горивата съгласно предходното изречение не дава право на повече от една награда в Играта, а единствено удвоява шанса на участник да бъде изтеглен като печеливш или като резерва в едно от тегленията при условията, посочени в настоящите Официални правила.

c. да посети Лендинг страницата и в регистрационна форма да попълни в предвидените за тази цел задължителни полета: име и фамилия, e-mail адрес, телефон за връзка, номер на касовата бележка, дата на закупуване на горивото, номер на обекта, от който е закупено горивото (в случай, че в касовата бележка липсва номер на обект, в празното поле следва да се попълнят четири нули – 0000), да отбележи какво е зареденото гориво, или комбинация от горива в падащото меню, както и да потвърди, че се съгласява с Официалните правила на Играта и е запознат с Уведомлението за обработване на лични данни на участниците в Играта.

d. Да потвърди своето участие с избиране на опцията „Регистрирай“.

Всеки участник трябва да се увери, че участва в Играта със своето име по документ за самоличност, което следва да удостовери с представяне за справка на документ за самоличност, в случай, че спечели награда от Играта. В случай, че за получаване на спечелена награда участник се представлява от трето лице, пълномощникът трябва да представи изрично пълномощно за целта с нотариална заверка на подписа на печелившия участник, в което да са посочени три имена и ЕГН на печелившия участник и на пълномощника.

В рамките на Периода на Играта всеки участник може да участва неограничен брой пъти, при отчитане на условието, че с една касова бележка не може да се участва повече от веднъж, както и че всеки участник може да спечели само една награда от Играта. За всяко участие е необходима отделна касова бележка и отделно попълване на регистрационната форма.

Общият брой на наградните комплекти в Играта е 15, както следва: PlayStation®5, FIFA 23 Bundle, DualSense Wireless Controller и headset Pulse 3D

Тегленето на печелившите участници се осъществява, както следва:

а. На 5 декември 2022 г. 5-ма участници, изпълнили условията на Играта, ще бъдат изтеглени на случаен принцип, чрез електронен жребий, в присъствието на комисия от представители на Подизпълнителя. При тегленето всеки от изтеглените участници ще спечели по един комплект PlayStation®5, FIFA 23 Bundle, DualSense Wireless Controller и headset Pulse 3D;

б. На 19 декември 2022 г. 5-ма участници, изпълнили условията на Играта, ще бъдат изтеглени на случаен принцип, чрез електронен жребий, в присъствието на комисия от представители на Подизпълнителя. При тегленето всеки от изтеглените участници ще спечели по един комплект PlayStation®5, FIFA 23 Bundle, DualSense Wireless Controller и headset Pulse 3D;

в. На 3 януари 2023 г. 5-ма участници, изпълнили условията на Играта, ще бъдат изтеглени на случаен принцип, чрез електронен жребий, в присъствието на комисия от представители на Подизпълнителя. При тегленето всеки от изтеглените участници ще спечели по един комплект PlayStation®5, FIFA 23 Bundle, DualSense Wireless Controller и headset Pulse 3D;

Всеки участник, при съобразяване на реда и условията посочени в Официалните правила, за целия Период на Играта може да спечели само 1 (една) награда от общия брой награди, независимо от броя участия или от вида на закупеното гориво. Изтеглените във всяко от тегленията печеливши участници, не участват в следващите тегления. Така, изтеглените печеливши участници в първо теглене, не участват във второ и трето теглене, а изтеглените печеливши участници във второ теглене, не участват в трето теглене.

След изтегляне на печеливш участник Организаторът извършва проверка дали същият отговаря на поставените в настоящите Официални правила условия. В случай че даден печеливш участник не отговаря на условията за получаване на наградите, не му се предоставя награда, като за печеливш се счита следващият изтеглен за печеливш участник, отговарящ на условията.

При дадено съгласие, имената на печелившите участници, и спечелената награда ще бъдат публикувани на Лендинг страницата на Организатора, както и на официалната Facebook страница на Организатора, до два работни дни след всяко от трите тегления.

Всеки печеливш участник ще бъде уведомен в рамките на три работни дни от изтеглянето на печелившите участници, че е спечелил съответната награда на e-mail адреса и/или телефона за връзка, посочени от него в регистрационната форма.

Получаването на наградите ще се осъществява на адреса на управление на Организатора – гр. София 1756, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев“ № 3, комплекс „Литекс Тауър“, ет. 9. Получаването може да бъде осъществено лично или чрез представител срещу подписан приемно – предавателен протокол по образец на Организатора и след като представи за справка касовата бележка, с която е участвал и е спечелил в Играта, и документ за самоличност, а при получаване чрез представител – пълномощно с нотариална заверка на подписа на печелившия участник.  

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара