Спечелете Електрически автомобил марка Kia, модел Niro EV от Visa

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 18 декември 2022

Как се участва:

Чрез плащане с карта Visa.

Пълни правила:

В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години, притежатели на карти Visa, както и юридически лица, притежатели на карти Visa (включително и когато картите Visa са добавени към мобилно устройство - мобилен телефон, смарт часовник или друго мобилно устройство с включена опция за плащане), издадени в Република България преди началната дата на Промоцията (14 ноември) от някоя от изброените в списъка по-долу организации („Участващи карти“).
● Айкарт АД
● Банка ДСК АД
● Българо-американска кредитна банка АД
● Инвестбанк АД
● Кей Би Си Банк България ЕАД
● Обединена българска банка АД
● Пейнетикс ЕАД
● ПроКредит Банк България ЕАД
● Първа инвестиционна банка АД
● Тексим Банк АД
● Транзакт Юръп ЕАД
● УниКредит Булбанк АД
● Централна кооперативна банка АД
● Юробанк България АД
● ТИ БИ АЙ Банк EАД
● Алианц Банк България АД
(наричани по-долу заедно „Участващи организации“, а лицата, които отговарят на условията за право на участие са наричани по-долу „Допустими участници“).

При изпълнение на условията по Раздел 5, всяко плащане с Участваща карта, включително плащане с Участваща карта, която е добавена към мобилно устройство - мобилен телефон, смарт часовник или друго мобилно устройство с включена опция за плащане („Мобилно плащане“), извършено в периода на Промоцията автоматично бива включвано в тегленето за наградата. Всеки притежател на Участваща карта може да се запознае с настоящите Официални правила и условията за участие в Промоцията на адрес visabg.com/visa-qatar.

В Промоцията могат да участват всички лица, притежатели на Участващи карти, които в Периода на Промоцията са извършили поне едно плащане с Участваща карта на ПОС терминал в обект разположен на територията на Република България или онлайн (през уебсайт или в мобилно приложение), включително Мобилно плащане с Участваща карта на ПОС терминал в обект разположен на територията на Република България („Допустими Участници“).

Всяко плащане, независимо от неговата стойност, направено с Участваща карта в периода на Промоцията, дава право на Допустим Участник да участва в тегленето на наградата, както следва:

Всяко едно плащане, направено с Участваща карта в периода на Промоцията - от 14 ноември 2022 г. до 18 декември 2022 г. включително, дава право на едно участие в тегленето за наградата.
Всяко едно Мобилно плащане с Участваща карта дава право за две участия в тегленето за
наградата.

Всеки Допустим Участник получава толкова участия в тегленето за наградата, колкото броя различни плащания е направил с Участваща карта, респективно колкото Мобилни плащания умножени по две, e направил през Периода на Промоцията (от 14 ноември 2022 г. до 18 декември 2022 г. включително). В този смисъл, ако Допустим Участник направи в периода на Промоцията едно плащане с Участваща карта, както и едно Мобилно плащане със същата Участваща карта, която е добавена към мобилно устройство на Допустимия Участник, то този Допустим Участник получава право на три участия в тегленето за наградата.

За избягване на всяко съмнение, ако един Допустим Участник притежава повече от една Участваща карта, то същият получава право да участва в тегленията за награди за всяка Участваща карта поотделно при изпълнение на условията, описани по-горе.

В Промоцията не могат да участват:
● Плащания, направени с карти Visa, издадени след началото на Кампанията (14 ноември 2022 г.);
● Плащания в обекти извън територията на Република България;
● Трансакции за теглене на пари в брой чрез ATM (банкомат), в банков клон/бизнес център или всеки друг начин за теглене на пари в брой;
● Плащания с карти Visa, издадени от организации, неучастващи в Промоцията.

Описание на наградата
Електрически автомобил марка Kia, модел Niro EV („Награда“).
Характеристики:
● Тип на двигателя: Електродвигател
● Макс. мощност (ps / rpm) 204 / 6000 – 9000 (kw / rpm) 150 / 6000 – 9000
● Предаване: 2WD
● Тип на задвижването: Предно задвижване
● Скоростна кутия: Тип Автоматична
● Собствено тегло Минимум (kg) 1 739
● Тегло - пълен Максимум (kg) 2 415
● Размери (Дължина / Ширина / Височина (mm)): 4 420 / 1 825 / 1 570
● Максимална скорост (km/h): 167
● Ускорение 0 → 100 km/h (sec) 7.8; 80 → 120 km/h (sec) 5.0
● Спирачен път 100 → 0 km/h (m) 35.6
● Оборудване “Comfort”

Наградата не може да бъде заменяна за паричната ѝ равностойност.

Печелившият участник ще бъде определен на случаен принцип чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус.

Тегленето за Наградата се осъществява на 20 януари 2023 г. При тегленето за наградата се
определя печелившо плащане с Участваща карта и пет резервни плащания.

След тегленето Възложителят ще информира Участващата организация – издател на Участващата карта, с която е извършено изтегленото печелившо плащане, за нейния печеливш Допустим Участник („Печеливш“), като предостави номера на печелившото плащане. Участващата организация - издател на картата на Печелившия, потвърждава валидността на изтегленото печелившо плащане и изпраща на Възложителя данни за контакт на Печелившия с цел предоставяне на Наградата.

Организаторът, по възлагане на Възложителя, ще уведоми Печелившия писмено по имейл, че е бил изтеглен като Печеливш, в срок до 15 (петнадесет) работни дни след тегленето на Наградата. Печелившият следва да потвърди писмено чрез изпращане на имейл в отговор на уведомителния имейл на Организатора, че приема и желае да получи Наградата, в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на уведомителния имейл. Наградата ще се получава лично от Печелившия, като Организаторът ще уведоми допълнително Печелившия за място, ден, час и всички данни и детайли, както и ще даде указания на Печелившия какви са необходимите действия от негова страна за получаването на Наградата. Печелившият трябва да попълни, подпише и предостави на
Организатора декларация-съгласие за получаване на Наградата, в която предоставя своите три имена (наименование на юридическо лице), ЕГН (ЕИК / БУЛСТАТ), постоянен адрес (седалище и адрес на управление на юридическо лице) и телефон за контакт в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на указанията от Организатора.

Когато Участваща карта е издадена на юридическо лице, Наградата ще се получава лично от законния му представител след уведомление от страна на Организатора и приемане на съответната награда от страна на Печелившия, съгласно реда описан в настоящия абзац.

Печелившият, физическо лице, е длъжен да декларира и внесе дължимия данък върху дохода, представляващ сумата на получената Награда, съгласно сроковете и изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“). Печелившият е длъжен да заплати всички разходи, такси и разноски (разходи за транспортиране, местни данъци, нотариални такси, такси за регистрация на МПС в МВР на името на Печелившия и пр.) за придобиването на собствеността върху Наградата от страна на Печелившия.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара