Спечелете ваучери, раници, шапки и фиджет мечета от сокчета TEDI

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://promo.tedi.bg/winners

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Tedi и регистрация на касови бележки.

Пълни правила:

Играта е обвързана с покупка и включва закупуването на който и да е от продуктите на марката TEDI с регистриране на касови бележки с натрупване на точки. Продуктите, участващи в играта, не са обозначени със специална маркировка.

    Натрупаните точки не се прехвърлят от един период в следващия.

    Промоцията включват следните продукти TEDI:
        Тedi нектари – 300 ml - /всички вкусове/;
        Tedi сок – 300 ml - /всички вкусове/;
        Tedi нектари – 900 ml - /всички вкусове/;
        Tedi нектари – 200 ml- /всички вкусове/;
        Tedi зърнени закуски – 250 г - /всички вкусове/;
        TEDI корнфлейск – 250 г - / всички вкусове/;
        Tedi Play – напитки – 400 ml- /всички вкусове/;
        Tedi мус - пюре – 100 ml, /всички вкусове/, наричани по-долу Продуктите.

    Играта, започва на 03.10.2022г. и продължава до 20.11.2022г. Продуктите могат да бъдат налични и продавани в търговската мрежа, извън горепосочения период, но закупуването им извън този период не дава право на участие в играта.

    Касовата бележка за закупения продукт се приема за валидна, независимо от мястото, от което продуктът е закупен, стига да е на територията на Република България и на касовия бон ясно и недвусмислено се вижда обектът, от който е закупен продуктът, наличието на продукти TEDI и тяхната стойност.

    Играта се разделя на 6 периода и касовите бележки трябва да бъдат с дати в рамките на съответния период. Касови бележки, извън съответния периода се считат за невалидни.

    Периодите са както следва:
        Първи период: 03.10 - 16.10.2022 г., теглене на 17.10.2022 г.;
        Втори период; 17.10 - 23.10.2022 г., теглене на 24.10.2022 г.;
        Трети период: 24.10 – 30.10.2022 г., теглене на 31.10.2022 г.;
        Четвърти период: 31.10 - 06.11.2022 г., теглене на 07.11.2022 г.;
        Пети период: 07.11 – 13.11.2022 г., теглене на 14.11.2022 г.;
        Шести период: 14.11. – 20.11.2022 г., теглене на 21.11.2022 г.

Пояснение: Ако се регистрира касова бележка с дата на покупката 04.10.2022 г. във втори период (17.10 - 23.10.), то тя е извън датите на съответния период и НЯМА да се зачете при тегленето в томболата на 24.10.2022 г.

    В играта има право да участва всяко физическо лице, относно което са налице условията, посочени в раздел II, т.3, наричано по-долу Участник, което следва да изпълни следните условия:

а/ да закупува продуктите, участващи в Играта, посочени в Раздел III, т.1 от настоящите правила, в периода 03.10.2022г. – 20.11.2022г 23:59 часа (българско време).

б/ да създаде свой профил на уеб сайта на Играта: www.promo.tedi.bg, в периода от 00:00:00 часа на 03.10.2022г. до 23:59:59 часа на 20.11.2022г., след като потвърди, че е съгласен/а с настоящите правила и попълни задължителните полета с личните си данни: и-мейл адрес, мобилен телефонен номер.

в/ да регистрира номер на касова бележка и стойност, която доказва закупуването на продукти посочени в III, т.1, като въведе точна сума до два знака след десетичната запетая. Посочената сума ще бъде конвертирана автоматично в равни по стойност точки. Пример: 0,50 BGN равни на 0,5 точки, съответно 1 BGN е равен на 1 точка.

г/ да качи ясна и видима снимка на касовата бележка в профила си на сайта на Играта www.promo.tedi.bg, от която ясно и недвусмислено да се вижда, че касовият бон съдържа и продуктите, посочени в  Раздел III, т.1 от настоящите правила, тяхната стойност и брой, обектът, от който е закупен и номера на касовата бележка.*

*касови бележки, качени с неясна снимка в профила на участника, посочената стойност е невярна или касовият бон не съдържа посочените в Раздел III, т.1 от настоящите правила продукти, се смятат за невалидни и Организатора си запазва правото да НЕ ги включи в седмичното теглене на играта. Една и съща касова бележка не може да се използва от повече от един потребител и не може да се регистрира повече от веднъж.

    Всеки потребител може да спечели до 2 броя награди от вид, но не в един период (в едно теглене) и не от голямата награда ( ваучер на стойност 100лв.)
    Със завършване на регистрацията участникът дава съгласието си за обработване на предоставените лични данни за целите на настоящата игра.
    Участникът трябва да направи своята регистрация за участие в играта еднократно. При регистрацията участникът вписва телефон и e-mail адрес, който става неговото потребителско име и създава своя парола. В случай на закупуване на следващ продукт участникът регистрира номера на касовата бележка и сумата на закупените TEDI продукти, като влиза на сайта www.promo.tedi.bg, използвайки потребителското си име и паролата си.
    Всеки участник трябва да запази до края на играта касовите бележки, регистрирани на www.promo.tedi.bg. и брой етикети от закупените продукти.
    При предоставяне на награда на участник, Организаторът или негов представител има право да изиска всички касови бележки, регистрирани от участника на сайта www.promo.tedi.bg. В тези случаи предоставянето на касови бележки се счита за съществено условие за получаване на наградите.

РЕГИСТРИРАНЕ НА КАСОВИ БЕЛЕЖКИ И УСЛОВИЯ.

    Всеки участник има право да регистрира неограничен брой касови бележки, , стига същите да отговарят на условията на настоящите Официални правила.
    Един и същ номер на касова бележка може да участва само веднъж.
    Всеки участник трябва да пази регистрираните касови бележки, за да може при решение от страна на Организатора да докаже участието си в Играта и да получи наградата си, ако е изтеглен, като спечелил.
    За участие в томбола се изискват следният брой регистрирани точки:

а/ шапка със светлоотразителна козирка Tedi – 2 точки;
б/ раница Tedi със светлоотразителни елементи – 3 точки;
г/ фиджет Tedi /плюшена глава на мече/ – 4 точки;
д/ ваучер за "Комсед" на стойност 100лв – 8 точки.

НАГРАДЕН ФОНД

    Награди: общо 906 броя

        Шапка (300бр) - 2т. – 50 бр. на седмица;
        Раница със светлоотразителни елементи (300бр) - 3т.– 50 бр. на седмица;
        Плюшена обръщаща се мечка – фиджет (300бр) - 4т.  – 50 бр. на седмица;
        Ваучер за 100лв (6бр)  = 8т. - 1 бр. на седмица.

    Всички награди се предоставят в съответствие с разпоредбите на действащото в страната данъчно законодателство.

    Допуска се отклонение във вида на наградите, представен на сайта и рекламните материали.
    Всеки участник може да спечели до 2 броя награди от вид, но не в един период (в едно теглене) и не от голямата награда (ваучер на стойност 100лв.).

    Наградите в Играта ще бъдат изтеглени на томболен принцип, чрез специализиран софтуер, измежду всички регистрирали се за участие и отговарящи на условията на настоящите правила. Ако броят регистрирани е по-малък от броя награди, съответните не се раздават.

    Теглене в 6 периода, като първият периода се състои от две седмици, всеки следващ от една, както следва:
        Първи период: 03.10 - 16.10.2022 г., теглене на 17.10.2022 г.;
        Втори период; 17.10 - 23.10.2022 г., теглене на 24.10.2022 г.;
        Трети период: 24.10 – 30.10.2022 г., теглене на 31.10.2022 г.;
        Четвърти период: 31.10 - 06.11.2022 г., теглене на 07.11.2022 г.;
        Пети период: 07.11 – 13.11.2022 г., теглене на 14.11.2022 г.;
        Шести период: 14.11. – 20.11.2022 г., теглене на 21.11.2022 г.

    Наградите се теглят в следния ред. Първо се тегли наградата с най-много точки, след това всяка следваща с по-малко брой точки, последна се тегли наградата, която изисква само 2 точки.

    Всички участници губят точките си, след края на съответния период по т.2 от Настоящия Раздел и съответното теглене. За да участват в следващото теглене, трябва да регистрират нови касови бележки с дата от съответния текущ период.

    Наградата може да бъде получена, само срещу проверена и изискана касова бележка и брой етикети.
    Всеки потребител може да спечели до 2 броя награди от вид, но не в един период (в едно теглене) и не от голямата награда ( ваучер на стойност 100лв.)
    Голямата награда може да се спечели само веднъж в Играта.

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, облагаеми с окончателен данък, в размер на 10%, са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от Организатора.

    В настоящата игра, Организаторът ще начисли за своя сметка, декларира и внесе дължимия данък.
    За тази цел всеки печеливш получава от Организатора специално изработен приемо-предавателен протокол за целите на играта. Като необходимо условие за получаване на наградата, печелившият трябва да попълни пълното си име, ЕГН/ ЛНЧ и адрес, да подпише и да върне на Организатора протокола, чрез Куриера.
    Организаторът включва информацията за получателя и стойността на получената предметна награда в справка, която подава към Националната агенция по приходите.
    Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на участника.

    Печелившите участници ще бъдат публикувани на сайта на Играта promo.tedi.bg, чрез потребителските си имена в рамките на 7 календарни дни от датата на извършеното теглене. За да бъдат спазени условията на настоящите официални правила на играта, участникът следва да потвърди, че може да предостави регистрираните за участие касови бележки и етикети на закупените продукти посочени в Раздел III, т.1

    Спечелилият участник е необходимо да предостави на Организатора/ Изпълнителя избран офис на Speedy, през сайта www.promo.tedi.bg в личния си профил, две имена и телефонен номер, по изискване на спедиторската компания, за да може наградата да бъде доставена коректно.

Доставка на наградите

    Ако участникът не предостави необходимите данни за контакт и доставка на наградата, а именно: три имена, точен адрес за доставка или адрес на най-удобния офис на спедиторска компания Speedy и мобилен телефон, не може да бъде намерен в срок до 1 (един) месец, след края на играта и изтеглянето на печелившите, установи се, че не отговаря на условията за участие в Играта, въпреки опитите си Организаторът не може да се свърже с него в продължение на 3 /три/ поредни дни, или откаже наградата си, губи правото да получи спечелената награда.

    Наградата се изпраща чрез куриерска фирма на посочения от печелившия адрес за доставка. Доставките ще бъдат осъществявани в работни дни от 9 до 18 часа. Куриерските разходи са за сметка на Организатора.

    Ако участник не може да бъде открит при посещението на куриера или не потърси наградата в определения от куриера срок, наградата се връща от куриера на Организатора.

    Награда, която се е върнала при Организатора съгласно т. 3, може да бъде потърсена от спечелилия участник в срок от 1 (един) месец след изтеглянето на печелившите, като разходите за доставката на наградата, в този случай, се поемат от участника. След изтичането на този срок, се приема, че участникът се отказва и губи правото да получи наградата си.

Краен срок - 20 ноември 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара