Спечелете хладилни шот машини, преносими колонки, хладилни раници и домашни парти сетове

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

Тони С.
Деница В.
Цветан Ф.
Олга Д.
Боряна А.
Жулиан Ж.
Алексей К.
Калояния М.
Александър К.
Стефан А.

Как се участва:

Чрез покупка на продукт Jägermeister за поне 15 лв и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

В кампанията има право да участва:

    Всяко физическо лице
    Навършило 18 годишна възраст
    Живеещо на територията на Република България
    Регистрирано за Кампанията на https://www.jagermeister.promo със следните данни: две имена, имейл адрес и телефон
    Закупило Участващ/и продукт/и на минимална стойност 15 лв в една касова бележка и съгласно изискванията на тeзи правила, на територията на България, в Периода на Кампанията, и споделило през регистрацията си в Кампанията на https://www.jagermeister.promo снимка и номер на касова бележка, отговаряща на Изискванията за касова бележка посочени в ЧАСТ 8.

Продуктите, които участват в Кампанията, наричани за краткост „Участващи продукти“, са с марка Jägermeister и Jägermeister MANIFEST в каквато и да е налична на пазара в България опаковка/ ml, като за участие в Кампанията Участващите продукти следва да са на стойност минимум 15 лева на една касова бележка.

Oбщ брой и вид на наградите, които участниците в Кампанията разбират към момента на регистрацията на касова бележка дали печелят:

    50 бр. – преносими тонколони SONY SRS-XB13
    100 бр. – Домашен парти сет – Съдържащ 1 бр Jägermeister 0,7L, пурар и комплект 6 стъклени шот чаши, за споделяне с приятели
    150 бр. – Хладилни раници Jägermeister

Общ брой на наградите, които ще бъдат изтеглени чрез томбола на случаен след края на Кампанията:

    10 бр. Хладилни шот машини

Участници в томболата за шот машина Jägermeister ще бъдат потребители с всички уникални регистрации на  касови бележка в периода на Кампанията, с които касови бележки не са спечелени награди, описани в т.7.1.

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната ѝ равностойност или с друга награда.

Посочената награда от точка 7.2. – Шот машина Jägermeister е с пазарна стойност над 100 лева без ДДС и спечелилите участници следва да се информират за данъчните задължения, описани в чл. 9.5. от настоящите правила.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ

Всеки потребител, отговарящ на условията описани в част 5 по-горе, може да участва в Кампанията „Бъди винаги готов за MEISTER парти“ за спечелване на някоя от изброените в ЧАСТ 7, точка 7.1. и 7.2. награди, при условие че изпълни всички посочени по-долу условия, а именно:

Закупи в България, в периода на Кампанията (24.10.2022г. – 11.12.2022г.) с касова бележка, издадена съобразно българското законодателство, Участващ/и продукт/и (посочени в част 6 по-горе), като в една касова бележка закупените Участващи продукти следва да са на стойност минмум 15 лева. Участващите продукти следва да са конкретно посочени в касовата бележка;

Регистрира касова бележка по 8.1.1. с покупката си, онлайн на адрес https://www.jagermeister.promo,  в периода на Кампанията (24.10.2022г. – 11.12.2022г.) с посочване на следните данни:

Имена, телефонен номер и електронен (имейл) адрес на участника, на които Организаторът и/или Партньорът да се свърже с Участника; Тези данни ще бъдат използвани  за цели, както следва: за участие в Кампанията и за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето му на спечелена от него награда в Кампанията, включително обявяване на сайта на имената на спечелилите и предоставяне на информацията на Партньора и куриер. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и ОРЗД – за повече информация, моля вижте Част 14 от настоящите правила.

Снимка на уникална, нерегистрирана до момента в Кампанията касова бележка, от която да са видни датата и номера ѝ (датата на покупката на Участващ/и продукт/и следва да е в периода на Кампанията) и че отговаря на условията по т.8.1.1.; Касови бележки, от които не е ясен участващият продукт, а са с обозначение например "артикул 1", "артикул 2" и т.н. няма да бъдат допускани за участие.

Номер на касовата бележка, чиято снимка е регистрирана съгласно посоченото по-горе;

Снимката на касовата бележка трябва да бъде във формат jpg, .jpeg или .png и в размер до 4,5 MB. Снимката трябва да бъде с видими в нея Участващи продукти, обект, дата, номер на касова бележка, QR код, и същата да е четима. Кодът на касовата бележка може да бъде регистриран само веднъж и дава право на едно участие и само веднъж в Кампанията, независимо колко пъти е достигната минималната стойност на Участващи продукти необходимa за участие, закупени и посочени в нея. Регистрираният код трябва да съвпада с кода на касовата бележка, предоставена от участника при регистрацията.

Една и съща касова бележка (касова бележка с един и същ номер) може да бъде регистрирана само един път за целите на настоящата Кампания, независимо от броя и вида Участващи продукти, които фигурират в нея и колко пъти е достигната минималната сума за участие в Кампанията - стойност на Участващи продукти, закупени и посочени в нея;

С една уникална регистрация с една касова бележка може да се спечели само една награда.

В случай че Участващите продукти са закупени от електронен магазин, то за касова бележка се счита предоставената товарителница. В този случай, Участника трябва да следва изискванията посочени за касова бележка, а референция в тези правила към "касова бележка" ще се счита, че включват и документа по този параграф;

В случай че Участващите продукти са закупени от електронен или физически магазин, предоставящ фактури, то за касова бележка се счита именно фактурата. В този случай, Участника трябва да следва изискванията посочени за касова бележка, а референция в тези правила към "касова бележка" ще се счита, че включват и документа по този параграф.

За спечелване на някоя от наградите по т. 7.1., в периода на Кампанията, след всяка регистрация по точка 8.1.2, се появява онлайн скреч поле на платформата https://www.jagermeister.promo. Участникът следва да изтрие полето, за да разбере дали и какво печели. В случай че на изтритото скреч поле е отбелязано, че печели, там се изписва и наградата. Участникът получава и информативен имейл за това.

Важно! В рамките на 5 работни дни след това (получаването на информативния имейл за награда след изтриване на скреч полето), Пaртньорът или Организаторът извършват проверка дали е налице уникална и валидна регистрация, направена в съответствие с чл. 8.1.2. по-горе чрез която е спечелена съответната награда и дали са спазени настоящите правила за спечелване на наградата. В случай че проверката установи уникална и валидна регистрация и съответствие с тези правила, Партньорът или Организаторът изпращат, в срока по предходното изречение, на участника, на имейла посочен от него при регистрацията, потвърдителен имейл за спечелената награда.

В случай че потвърдителен имейл не е изпратен към участника в този срок, се счита, че регистрацията не отговаря на условие по тези правила и участникът губи правото си на награда.  В случай че спечелената награда е потвърдена с потвърдителен имейл, описан в предходния параграф, участникът следва да предостави на Партньора/ Организатора адрес и телефон/ данни за доставка, както и да направи други уточнения, ако са указани от Организатора или Партньора. В случай, че участникът не направи това в срок до 5 работни дни от потвърдителния мейл по предходния параграф, се счита, че участникът се отказва от наградата и губи правото си да я получи. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи потвърдитения имейл за спечелена награда и/или по невнимание не е предоставил адрес и телефон/ уточнения и данни за доставка и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането им и по тази причина връзка с участника и/или доставка не е била възможна или не е бил намерен на посочения адрес и/или е пропуснал да отговори на потвърдителния мейл в срока по предходния параграф.

Всяка уникална регистрация на касова бележка по т.8.2.1., с която участник не е спечелил награда от посочените в т.7.1., автоматично бива включен в томбола за наградата описана в т.7.2.

На 13.12.2022г се теглят на случаен принцип, посредством софтуер https://www.random.org/ десет (10) регистрации по 8.1.2. на потребители, от включените в томбола описана в точка 8.3. регистрации.

Печелившите участници ще бъде уведомени от Организатора и/или Партньора посредством имейл на предоставената от него електронна поща при регистрацията в Кампанията в срок до 14.12..2022г.

Печелившите участници следва да предоставят на Партньора/ Организатора адрес и телефон/ данни за доставка, както и да направят други уточнения, ако са указани от Организатора или Партньора. В случай, че участник не направи това в срок до 5 работни дни от имейла по предходния параграф, се счита, че той се отказва от наградата и губи правото си да я получи.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи имейла за спечелена награда по тази точка и/или по невнимание не е предоставил адрес и телефон/ уточнения и данни за доставка и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането им и по тази причина връзка с участника и/или доставка не е била възможна или не е бил намерен на посочения адрес и/или е пропуснал да отговори на потвърдителния мейл в срока по предходния параграф.

Всеки потребител може да участва с неограничен брой регистрации в Кампанията, в случай че всяка отделна негова регистрация е уникална и отговаря на тези Официалните правила на Кампанията.

За уникална и валидна регистрация по смисъла на тази Кампания се счита всяка регистрация с коректно въведени данни по т.8.1.2. и с уникална, нерегистрирана до момента касова бележка, удостоверяваща покупката на Участващ/и продукт/и, отговарящи на условията по тези правила. С една касова бележка може да се участва в Промоцията само веднъж, независимо от броя или колко пъти е достигната минималната стойност за участие със закупените Участващите продукти, присъстващи в нея.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби, в това число създаване и сторниране на касови бележки от служители в търговски обекти, използванена на „дупликати“ или „копие“ на касови бележки.

В Кампанията няма да бъдат приемани касови бележки, на които не е посочен конкретен Участващ продукт, дори и да е изписано на „Артикул“: „Алкохол“ или др.

За невалидни се считат касови бележки с нечетим текст, включително и такива, на които не си личи датата на тяхната направа и/или номер.

Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора и наградата няма да се предоставя.

Представител на Партньора ще се свърже с всеки от печелившите на предоставената от тях електронна поща или телефон след преминалата проверка (в рамките на 5 работни дни след изпращането на информативния имейл), с цел да информира участникът, че трябва да подаде данни за доставка на наградата , а участникът следва да подаде данните за доставка в срок до 5 работни дни, след като представител на Партньора се е свързал с него.  В случай че представител на Партньора или Организатора не е могъл да се свърже с печеливш и/или печелившият участник не предостави данни за доставка в посочения в предходното изречение срок, или предостави непълни или неточни такива, това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата, съответно такава не се предоставя.

Наградите от точка 7.1. и точка 7.2. ще бъдат доставени по куриер в срок до 30 дни от изтегляне на печелившите, тяхното валидиране и свързване с тях, но не по- късно от 30 дни от края на промоционалната активност, при условие, че участникът е предоставил съответните данни в срок и е намерен на адрес.

Краен срок - 11 декември 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара