Спечелете ваучери за диамантено бижу, таблети и слушалки Apple и ваучери за MDL shop от Ferrero Rocher

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 30 ноември 2022

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Ferrero Rocher и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Блясък по твой вкус

    1. Купете Ferrero Rocher в периода 01.10 – 30.11.2022 г. и запазете касовата бележка от покупката.
    2. Регистрирайте се в сайта и създайте свой профил за участие в кампанията.
    3. След приключване на регистрацията отбележете за каква малка и за каква голяма награда бихте искали да участвате при достигане на съответния минимален брой точки в профила ви в съответствие с Официалните правила на кампанията.
    4. Регистрирайте касовата/ите бележка/и от покупката/ите си в своя профил в периода 01.10 – 30.11.2022 г. и всеки пълен похарчен лев ще донесе една точка в профила ви.
    5. Повече точки в профила ви дават възможност за спечелване на по-голяма награда съгласно Официалните правила на кампанията.
    6. Тегленето на наградите се извършва след края на кампанията, като наградите се теглят от голяма към малка съгласно Официалните правила на кампанията. Един участник може да спечели само една награда.

Участващите продукти са всички продукти с марка Ferrero Rocher  в самостоятелна търговска опаковка, които са закупени в рамките на посочения в раздел 3 по-горе Промоционален период  („Промоционални продукт(и)“).  За избягване на съмнение в Промоцията няма да участват продукти, представляващи комбинирани опаковки (микс), съдържащи Ferrero Rocher и други марки продукти (като например Ferrero Collection).

Механизъм на Промоцията

Всяко лице, навършило 18-годишна възраст, което е закупило Промоционален продукт(и) на обща стойност от поне 5 лева (може с различни касови бележки) в рамките на Промоционалния период, посочен в Раздел 3, може да участва в Промоцията, регистрирайки касовата си бележка(и) от покупката и избирайки награда за която ще играе, в съответствие с реда и правилата, установени в настоящите Официални правила.

Всеки похарчен лев за Промоционален продукт от регистрирана и одобрена за участие в Промоцията касова бележка съгласно настоящите Официални правила носи на участника една точка в профила. В зависимост от натрупания брой точки в профила един участник в Промоцията може да участва за голяма и малка награда (или само за малка награда), като избере и конкретния вид малка съответно голяма награда за които ще играе между двете възможни опции за всеки от двата вида награди, подробно описани  в раздел 5, точка 5.3 от настоящите Официални правила.

За избягване на съмнение един участник не може да спечели и получи повече от една награда в рамките на Промоцията, включително повече от една награда от вид.

Процедура за участие

За да осъществи валидно участие в Промоцията, участникът трябва да влезе на www.ferrerorocher.com („Сайта“) и да следва стъпките, описани по-долу. Участието в Промоцията на Сайта е позволено само за покупки, направени на територията на България от места за продажба, предлагащи Промоционалните продукти, в рамките на Промоционалния период, посочен в раздел 3.

Участието се осъществява в следните стъпки:

    Участникът трябва да закупи  Промоционален продукт(и) и да запази касовата бележка от покупката.
    След това участникът трябва да влезе на Сайта  http://www.ferrerorocher.com и да създаде свой потребителски профил, като се регистрира, попълвайки форма със следните данни: име, фамилия,  български мобилен телефонен номер, имейл и парола.
    От участника ще бъде изискано да потвърди, че е навършил 18-годишна възраст, че е прочел, разбрал и се е съгласил с Официалните правила и че е прочел и разбрал информацията, засягаща обработването на лични данни в Приложение 1 на Официалните правила.

    След създаване на своя потребителски профил в Сайта, участникът трябва да избере и отбележи вида малка и голяма награда, за които би желал да играе в съответствие с настоящите Официални правила (при натрупване на поне 5 точки в профила, може и от различни касови бележки, участникът има право да участва в томбола за един от двата вида малки награди посочени в точка 5.3 по-долу, а при достигане на поне 25 точки в профила, може и от различни касови бележки, участникът има право да участва и в томбола за един от двата вида големи награди посочени в точка 5.3 по-долу). По всяко време преди края на Промоционалния период участникът може да влезе в профила си и да промени първоначално направения избор на награда. За избягване на съмнение – участник не може да играе едновременно за двата вида малки награди, нито може да играе едновременно за двата вида големи награди. В зависимост от броя събрани точки в своя профил съгласно настоящите Официални правила,  участникът може да играе само за един от двата вида големи и за един вид малки награди (при събрани минимум 25 точки в профила) или само за един от двата вида малки награди (при събрани миниум 5 точки в профила). Един участник може да спечели само една единствена награда в рамките на Промоцията.

    В профила си участникът трябва да регистрира касовата бележка от закупения Промоционален продукт(и), прикачвайки ясна и четлива снимка на касовата бележка, от които да са видими следните данни: името на закупения Промоционален продукт(и) (т.е., Ferrero Rocher/Ферреро Рошер или друг подобен текст, доказващ закупуването на   Ferrero Rocher в самостоятелна търговска опаковка); номерът на касовата бележка; датата на касовата бележка (да е в рамките на Промоционалния период); стойността на закупения Промоционален продукт(и). Касови бележки, които не съдържат посочените данни или не отговарят на останалите условия на Промоцията, няма да бъдат одобрявани и ще отпадат от играта (виж и забележката в т. 5.1.10).

    Снимките на касовите бележки ще бъдат прегледани и одобрявани от техническо лице, което ще провери дали отговарят на условията  по т. 5 по-горе и на останалите условия на Промоцията. Участниците ще бъдат уведомявани чрез имейл, в случай че качената касова бележка/и не е одобрена за участие в Промоцията.

    В зависимост от стойността на всеки закупен Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка в профила на участника се натрупват точки, като една точка съответства на един пълен похарчен лев, а в случай че има частична стойност, когато се достигне 1 лев, се добавя една точка в профила.

    В зависимост от броя на събраните точки в профила си  по реда на предходната т.7 и според избора на награда, който е направил съгласно т. 4 по-горе участникът може да спечели една от следните награди, подробно описани в раздел 5, точка 5.3 от настоящите Официални правила:

        При натрупване на поне 5 точки в профила на участник, равняващи се на обща стойност от поне 5 лв. за закупен/и  Промоционален/ни продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и участникът се включва в томбола за малка награда, като според отбелязания избор в профила, участникът се включва или в теглене за слушалки Apple AirPods 3-то поколение, цвят бял или в теглене за ваучер за  онлайн пазаруване от сайта на  MDL shop (https://shop.mdl.bg/) на стойност 400 лв.

        При натрупване на поне 25 точки в профила си, равняващи се на обща стойност от поне 25 лв. за закупен/и  Промоционален/ни продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и участникът се включва и в томбола за голяма награда, като според отбелязания избор в профила, участникът се включва  или в теглене за ваучер за диамантено бижу от Elite Precious на стойност 2300 лв. или в теглене за таблет Apple iPad PRO М1, 11 инча, модел 256 GB Wi-Fi, цвят астро сиво (Space Grey).

     Забележка: За избягване на съмнение общата стойност (от 5 или 25 лева) за  закупен/и  Промоционален продукт(и), даваща възможност за спечелване на някоя от посочените награди, може да бъде достигната с една или няколко регистрирани и одобрени за участие касови бележки/а.

    Тегленията на всички награди се извършва след края на Кампанията при условията на т. 5.2 от настоящите Официални правила, а печелившите ще бъдат уведомени по телефон. За избягване на съмнение един участник не може да бъде включен в тегленията за двата вида големи награди, нито може да бъде включен в тегленията за двата вида малки награди.

    Участникът трябва да е регистрирал касовата си бележка(и) от закупения Промоционален продукт(и) в рамките на Промоционалния период, но не по-късно от 23:59:59 часа на 30 ноември 2022 г.

    Касовата бележка ТРЯБВА задължително да съдържа името на закупения Промоционален продукт(и) (т.е., Ferrero Rocher/Ферреро Рошер или производни наименования), както и да отговоря на другите условия, посочени в настоящите Официални правила, включително но не само да бъде издадена от обект за продажба на територията на Република България. Касови бележки, които не отговарят на тези условия, ще бъдат счетени за невалидни, следователно няма да бъдат одобрявани за участие в Промоцията. Моля вижте и забележката по-долу.

    Касова бележка с един и същи номер може да бъде регистрирана само веднъж (повторно регистрирани касови бележки няма да бъдат одобрявани за участие в Промоцията).

    Касови бележки, на които не се виждат ясно: номерът и датата на касовата бележка, името на закупения Промоционален продукт(и) (т.е., Ferrero Rocher/Ферреро Рошер или производни наименования) и стойността на закупения Промоционален продукт, ще бъдат дисквалифицирани.

    Забележка: За избягване на всякакво съмнение, за да се приеме за валидна една касова бележка,  наред с другата изискуема информация, касовата бележка трябва да съдържа изрично името на Промоционалния продукт(и) (т.е., Ferrero Rocher/Ферреро Рошер или производни наименования) и името на Промоционалния продукт(и) не може да бъде заместено от други родови понятия, включително, но не само: захарни/шоколадови/сладкарски или друг вид изделия, бонбони, сладки, и други подобни. Не се приемат за валидни касови бележки, които не съдържат името на Промоционалния продукт (т.е., Ferrero Rocher/Ферреро Рошер или производни наименования) или върху които то е било добавено допълнително ръчно; касови бележки с неуточнени или неясни артикули, както и касови бележки, съдържащи други допълнително добавени надписи, касаещи името на Промоционалния продукт или останалите изискуеми данни (виж т. 5 по-горе).

    Всеки участник трябва да пази регистрираната касова бележка(и), за да докаже участието си в Промоцията и за да получи наградата си, ако е спечелил такава.

    Печелившите участници ще бъдат потърсени по телефона за да бъдат уведомени за спечелената от тях награда и за доуточняване на детайли по получаването на наградата. Обаждане ще бъде инициирано поне 3 пъти на ден в рамките на три последователни дни. При невъзможност да се свържем с победителя в рамките на този период, наградата ще се присъди на негова резерва.

    Инициалите на имената и последните четири цифри от телефона на печелившите участници, както и съответната награда, която са спечелили ще бъдат публикувани на Сайта с оглед осигуряване на прозрачност на резултатите от проведеното теглене на наградите.

Наградите в Промоцията се присъждат чрез томбола по долуописания начин:

    Малка награда вид 1 (слушалки Apple AirPods 3--то поколение, цвят бял):  чрез софтуер на случаен принцип посредством теглене, което ще се проведе след края на Кампанията 20 (двадесет) от всички участници, които съгласно настоящите Официални правила  са избрали да играят за този вид малка награда, регистрирали са валидна касова бележка(и) и са събрали поне 5 точки в профила си (равняващи се на  обща стойност  от поне 5 лв. за закупен/и  Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и) , могат да спечелят тази награда. Спечелилите награди участници ще бъдат уведомени по телефон чрез обаждане.  В рамките на разговора следва да се доуточнят детайлите по получаването на наградата.

    Малка награда вид 2 (ваучер за онлайн пазаруване от сайта на MDL shop (https://shop.mdl.bg/) на стойност 400 лв.):  чрез софтуер на случаен принцип  посредством теглене, което ще се проведе след края на Кампанията 20 (двадесет) от всички участници, които съгласно настоящите Официални правила  са избрали да играят за този вид малка награда, регистрирали са валидна касова бележка(и) и са събрали поне 5 точки в профила си (равняващи се на  обща стойност  от поне 5 лв. за закупен/и  Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и), могат да спечелят тази награда. Спечелилите награди участници ще бъдат уведомени по телефон чрез обаждане.  В рамките на разговора следва да се доуточнят детайлите по получаването на наградата.

    Голяма награда вид 1 (ваучер за диамантено бижу на стойност 2300 лв. от Elite Precious): чрез софтуер на случаен принцип посредством теглене, което ще се проведе след края на Кампанията, 3 (трима) от всички участници, които съгласно настоящите Официални правила са избрали да играят за този вид голяма награда, регистрирали са валидна касова бележка(и) и са събрали поне 25 точки в профила си (равняващи се на  обща стойност  от поне 25 лв. за закупен/и  Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и), могат да спечелят тази награда.  Спечелилите награди участници ще бъдат уведомени по телефон чрез обаждане.  В рамките на разговора следва да се доуточнят детайлите по получаването на наградата.

    Голяма награда вид 2 (таблет Apple iPad PRO M1, размер 11 инча, модел 256 GB Wi-Fi, цвят астро сиво (Space Grey)): чрез софтуер на случаен принцип посредством теглене, което ще се проведе след края на Кампанията, 3 (трима) от всички участници,  които съгласно настоящите Официални правила са избрали да играят за този вид голяма награда, регистрирали са валидна касова бележка(и) и са събрали поне 25 точки в профила  си (равняващи се на  обща стойност  от поне 25 лв. за закупен/и  Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и), могат да спечелят тази награда.  Спечелилите награди участници ще бъдат уведомени по телефон чрез обаждане.  В рамките на разговора следва да се доуточнят детайлите по получаването на наградата.

Томболата за наградите ще се извърши в присъствието на нотариус през месец декември 2022 г., като наградите ще бъдат изтеглени чрез софтуер на случаен принцип в общо 4 отделни тегления: две отделни тегления за двата вида големи награди и две отделни тегления за двата вида малки награди. Наградите се теглят от голяма към малка (първо се провеждат двете тегления за големите награди, а след това двете тегления за малки награди). В зависимост от това колко точки е събрал участникът в своя профил и за какъв вид малка и голяма награда е избрал да участва, участникът се включва в тегленията по следния начин:

    Участник с минимум 25 точки в профила си може да спечели една голяма или една малка награда, като вида на съответната голяма и малка награда, в тегленето на които ще бъде включен зависи от избора, който участникът е направил при включването си в Кампанията/преди края на Промоционалния период. Това означава че всеки участник събрал минимум 25 точки в профила си (равняващи се на  обща стойност  от поне 25 лв. за закупен/и  Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и) се включва първо в теглене за голяма награда, като в зависимост от това за кой вид голяма награда е избрал на участва в съответствие с настоящите Официални правила, участникът се включва или в тегленето за голяма награда вид 1 (ваучер за диамантено бижу на стойност 2300 лв. от Elite Precious) или в тегленото за голяма награда вид 2 (таблет Apple iPad PRO М1, 11 инча, модел 256 GB Wi-Fi, цвят Space Grey). В случай, че участникът не спечели голяма награда, той/тя се включва в тегленето за малка награда като в зависимост от това за кой вид малка  награда е избрал/а да участва в съответствие с настоящите Официални правила, участникът се включва или в тегленето за малка награда вид 1 (слушалки Apple AirPods 3-то поколение, цвят бял) или в тегленото за малка награда вид 2 (ваучер за  онлайн пазаруване от сайта на MDL shop (https://shop.mdl.bg/) на стойност 400 лв.).   

    Участник с минимум 5 точки в профила си може да участва само за спечелване на малка награда  като вида на малката награда, в тегленето на която ще бъде включен зависи от избора, който участникът е направил при включването си в Кампанията/преди края на Промоционалния период. Това означава че всеки участник събрал минимум 5 точки в профила си (равняващи се на  обща стойност  от поне 5 лв. за закупен/и  Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и) се включва само в теглене за малка награда  като в зависимост от това за кой вид малка награда е избрал на участва в съответствие с настоящите Официални правила, участникът се включва или в тегленето за малка награда вид 1 (слушалки Apple AirPods 3-то поколение, цвят бял) или в тегленето за малка награда вид 2 (ваучер за  онлайн пазаруване от сайта на MDL shop (https://shop.mdl.bg/)на стойност 400 лв.).

Забележка: За избягване на съмнение един участник не може да бъде включен в тегленията за двата вида големи награди, нито може да бъде включен в тегленията за двата вида малки награди. Участникът може да бъде включен в теглене само за един вид голяма и един вид малка награда или само в теглене за един вид малка награда в зависимост от броя събрани точки както е описано по-горе и съобразно избора на награда, за която е заявил, че участва съгласно настоящите Официални правила. Eдин участник не може да спечели и получи повече от една награда в рамките на Промоцията, включително повече от една награда от вид.

С цел прозрачност на резултатите от проведеното теглене на наградите на Сайта ще бъдат публикувани инициалите на имената и последните четири цифри от телефона на печелившите, както и съответната награда, която са спечелили. Печелившите участници ще бъдат информирани по телефон за спечелената от тях награда, както и за номера на касовата бележка(и), който са регистрирали, ако е необходимо. При невъзможност да се установи връзка с победителя, обаждането ще се повтори. Максималният брой опити за откриване са 9 – по 3 на ден, в рамките на 3 последователни дни.

Печелившият трябва да изпрати имейл с информация за валиден и пълен адрес на територията на Република България, трите си имена, ЕГН (или друг релевантен идентификатор за чуждестранно физическо лице).

При наличие на съмнения относно автентичността на снимката на регистрираната касова бележка/и в профила на печелившия може да бъде изискано предоставяне на регистрираната касова бележка/и в оригинал за валидирането на печелившия.  Такава проверка може да бъде направена и преди тегленето на печелившите.

За всяка от наградите освен печелившите ще бъдат изтеглени и три резерви. Награда ще бъде връчвана на резерва в случай че: (i) спечелил участник  е дисквалифициран, защото не може да валидира участието си, предоставяйки оригинал на регистрираната касова бележка/и в профила си, отговаряща/и на изискванията на Промоцията; (ii) Организаторът не може да се свърже с печелившия в продължение на 3 последователни дни; (iii) спечелил участник не е предоставил изискуемите данни или не отговаря на другите условия на Промоцията; или (iv) спечелилият откаже наградата.

В случай че останат нераздадени награди (дори след изчерпване на резервите), следващо теглене за достигане и връчване на пълния брой на предвидените за Промоцията награди няма да бъде организирано.

Брой и вид на наградите

В рамките на Промоцията ще бъдат предоставени общо 4 (четири) вида награди - два вида малки награди и два вида големи награди, както следва:

Ниво 1 - малки награди:

    Малка награда вид 1: слушалки Apple AirPods 3-то поколение, цвят бял. Ще бъдат предоставени общо 20 (двадесет) броя награди от този вид.

    Малка награда вид 2: ваучер за онлайн пазаруване от сайта на MDL shop (https://shop.mdl.bg/) на стойност 400 лв. Ще бъдат предоставени общо 20 (двадесет) награди от този вид. Ваучерът може да се ползва както за онлайн пазаруване от сайта  https://shop.mdl.bg/, така и във физическите магазини MDL shop. Ваучерът може да се използва еднократно (в рамките само на една онлайн поръчка или покупка във физически магазин) и е с валидност 1 година от датата на издаването му. В случай че сумата на покупката  превишава стойността на ваучера, разликата може да се доплати с карта или наложен платеж. В случай на покупка с по-ниска стойност от стойността на ваучера разликата не се възстановява.

Ниво 2 - големи награди:

    Голяма награда вид 1: ваучер за диамантено бижу от Elite Precious на стойност 2300 лв. Ще бъдат предоставени общо 3 броя награди от този вид. Ваучерът може да се ползва както за онлайн пазаруване от сайта  https://www.eliteprecious.com/category/262/diamanti.html, меню Диаманти, така и във физическите магазини Elite Precious. Ваучерът може да се използва еднократно (в рамките само на една онлайн поръчка или покупка във физически магазин) и е с валидност 1 година от датата на издаването му. В случай че сумата на покупката превишава стойността на ваучера, може да се доплати с карта или наложен платеж (при онлайн поръчка) и с карта или в брой (при пазаруване във физически магазин). В случай на покупка с по-ниска стойност от 2300 лв. разликата не се възстановява.

    Голяма награда вид 2: таблет Apple iPad PRO M1, размер 11 инча,   модел 256 GB Wi-Fi, цвят астро сиво (Space Grey). Ще бъдат предоставени общо 3 броя награди от този вид.

Ако поради непредвидени обстоятелства или поради причини извън контрола на Организатора и Възложителя наградите са увредени или дефектни, не се предвижда замяната им с друга награда или каквато и да е друга алтернатива. Изображенията на наградите върху промоционалните материали, са с илюстративна цел.

За информация относно Промоцията може да се свържете с нас на имейл  info.bulgaria@ferrero.com, който е имейлът на Промоцията, или да посетите Сайта.

Доставка на наградите

Наградите ще бъдат доставени от Организатора до печелившите участници чрез куриер на посочения от печелившия участник валиден и пълен адрес на територията на Република България. За избягване на всякакви съмнения доставки на награди до адреси извън територията на Република България НЕ се извършват.

Доставките ще бъдат осъществени в рамките на до 6 седмици, считано от датата, на която печелившият участник е изпратил пълен адрес за доставка и другите необходими данни и след като са съгласувани всички детайли по получаването на наградата. Доставките ще бъдат реализирани в работни дни, от 9:00 до 18:00 часа.

Спечелилият участник удостоверява получаването на наградата с подписа си. Организаторът и Възложителят не носят отговорност и не са задължени да доставят награда в случай на неизпратен адрес или други необходими данни в рамките на 10 календарни дни, след като спечелилият е уведомен за наградата; при подаден непълен или грешен адрес или други непълни или грешни данни; ако адресът е извън територията на Република България; или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъде открит на адреса и на телефонния номер за връзка при 2 независими опита за доставка.

Наградите не могат да бъдат заменяни или спечелилите да изискват размяната им за паричната им равностойност, нито да променят характеристиките и параметрите им.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара