Спечелете 150 парични награди на стойността на закупен уред Tesy

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 27 ноември 2022

Как се участва:

Чрез закупуване на продукт Tesy и регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

Наградният фонд за целия Период на Кампанията включва следните парични награди:

150 (сто и петдесет) броя парична награда на стойност цената с включен ДДС, заплатена от печелившия участник за закупения и регистриран от него в Кампанията продукт по т. 10 от тези ОУ, наричани всеки поотделно по-нататък в настоящите Общи условия „Награда“.

Участникът следва да закупи през Периода на Кампанията минимум 1 (един) брой от определени продукти от търговски обект и/или онлайн магазин, на Територията на Кампанията. Пълен списък на участващите продукти може да намерите в сайта на играта.

Участникът следва да достъпи интернет страницата: www.promo.tesy.bg и да въведе в нарочната форма изискваната информация: своите две имена (собствено и фамилно име), имейл адрес, телефонен номер, населеното място, в което е закупен продуктът, наименование на магазина /търговската верига, от който е закупен продуктът, номер на гаранционната карта, придружаваща закупения продукт, вид на закупения продукт (за повече информация защо и как обработваме вашите данни, вижте Вашите информационни права по GDPR). След въвеждане на изискваната информация Участникът следва да се съгласи с тези общи условия и с политиката за защита на личните данни и да натисне бутона „Регистрирай се“. След натискане на бутона „Регистрирай се“ Участникът ще получи потвърждение, както на интернет страницата: www.promo.tesy.bg, така и на посочения от него имейл адрес, потвърждаващ регистрацията на продукта, като това потвърждение съставлява потвърждението за участие в Кампанията. Един Участник има право на неограничен брой регистрации на интернет страницата: www.promo.tesy.bg като номерът на гаранционната карта, придружаваща закупения продукт, въведен при последваща регистрация, следва да се различава от въведените при предходните регистрации на същия Участник номера на гаранционни карти.

Чрез жребий на случаен принцип, ще бъдат определени имената на общо 150 участници, които печелят Награда. Тегленията на печелившите участници ще бъдат извършени както следва:

На 23.09.2022 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 15 броя печеливши участници, регистрирали се за участие в Кампанията през периода от началото на Периода на Кампанията до деня предхождащ деня на тегленето, включително.

На 30.09.2022 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 15 броя печеливши участници, регистрирали се за участие в Кампанията през периода от началото на Периода на Кампанията до деня предхождащ деня на тегленето, включително.

На 07.10.2022 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 15 броя печеливши участници, регистрирали се за участие в Кампанията през периода от началото на Периода на Кампанията до деня предхождащ деня на тегленето, включително.

На 14.10.2022 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 15 броя печеливши участници, регистрирали се за участие в Кампанията през периода от началото на Периода на Кампанията до деня предхождащ деня на тегленето, включително.

На 21.10.2022 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 15 броя печеливши участници, регистрирали се за участие в Кампанията през периода от началото на Периода на Кампанията до деня предхождащ деня на тегленето, включително.

На 28.10.2022 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 15 броя печеливши участници, регистрирали се за участие в Кампанията през периода от началото на Периода на Кампанията до деня предхождащ деня на тегленето, включително.

На 04.11.2022 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 15 броя печеливши участници, регистрирали се за участие в Кампанията през периода от началото на Периода на Кампанията до деня предхождащ деня на тегленето, включително.

На 11.11.2022 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 15 броя печеливши участници, регистрирали се за участие в Кампанията през периода от началото на Периода на Кампанията до деня предхождащ деня на тегленето, включително.

На 18.11.2022 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 15 броя печеливши участници, регистрирали се за участие в Кампанията през периода от началото на Периода на Кампанията до деня предхождащ деня на тегленето, включително.

На 28.11.2022 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 15 броя печеливши участници, регистрирали се за участие в Кампанията през периода от началото на Периода на Кампанията до деня предхождащ деня на тегленето, включително.

Непосредствено след 04.12.2022 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на резервни победители, които ще имат право да получат Награда, ако изтеглен в съответното теглене участник не е изпълнил посочените в т. 13 или т. 14 на тези Общи условия изисквания.

Имената на печелившите участници, както и първите три и последните три цифри на регистрираните от тях телефонни номера за контакт ще бъдат публикувани от Организатора на интернет страницата: www.promo.tesy.bg в деня на съответното теглене. Всеки от печелившите участници в Кампанията ще получи потвърждение от Организатора на посочения от него имейл адрес, че е спечелил Награда. Потвърждението от Организатора по предходното изречение ще съдържа хиперлинк към регистрационна форма, в която печелившият участник не по-късно от 04.12.2022 г., включително, следва да прикачи снимка на оригинал на фискален бон, удостоверяващ закупуването на регистрирания продукт по т. 11, за който е спечелена Наградата или на друг надлежно издаден документ, предвиден от българското данъчно законодателство, удостоверяващ закупуването на регистрирания продукт по т. 11, за който е спечелена Наградата (на които ясно са видими датата, данните, индивидуализиращи закупения продукт по т. 11 и заплатената срещу продукта продажна цена), снимка на страница втора на попълнената гаранционна карта на регистрирания продукт по т. 11, за който е спечелена Наградата, на която ясно е видима датата на закупуване и пълното наименование на модела на закупения продукт по т. 11 и страница първа /предна корица/ и последна /задна корица/ на гаранционна карта на регистрирания продукт по т. 11, на която са видими номера на гаранционната карта, съответстващ изцяло на въведената по реда на т. 11, и стикерът със сериен номер на продукта), да попълни трите си имена, ЕГН, коректен номер на открита банкова сметка на печелившия участник, по която печелившият участник желае да му бъде изплатена паричната награда. В случай, че печелившият участник не стори гореописаното или го стори, но извън посочения по-горе срок, същият губи правото си да получи Награда.

В срок от 5 работни дни след изпращане на регистрационната форма от печелившия участник, той ще получи съобщение на посочения от него имейл адрес относно коректността на попълнената от него информация. Ако предоставената информацията удостоверява по безспорен начин изпълнението от страна на печелившия участник на изискванията за участие в Кампанията и за придобиването на право да получи награда, печелившият участник ще получи потвърждение, че ще му бъде предоставена Наградата.

Наградата ще бъде предоставена по банков път на посочената от печелившия участник банкова сметка до 10 работни дни от датата на изпращане от Организатора на потвърждението към него, че Наградата ще му бъде предоставена. За избягване на всякакво съмнение, за дата на предоставяне на Наградата ще се счита датата на извършване на преводно нареждане за сумата на паричната стойност на наградата към посочената от печелившия участник банкова сметка. Ще се счита също така, че Организаторът е изпълнил задължението си за предоставяне на наградата и в случаите, в които преводното нареждане за сумата на паричната стойност на наградата е извършено от лице, което Организаторът е натоварил с предоставяне на Наградите в Кампанията, по силата на договор или по друг начин.

Награди, непотърсени или с некоректно попълнени регистрационни форми в срок до 04.12.2022 г., включително, ще бъдат раздадени на случаен принцип, чрез жребий между останалите участници в Кампанията.

Организаторът не носи отговорност в случай, че неправилно или непълно изписана или закрита банкова сметка от Печелившия участник, сумата не му бъде преведена или бъде преведена на друго лице. В такъв случай, същият губи правото си да получи Награда.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара