Спечелете 20 брандирани барбарона и 70 плюшени играчки от Емека

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 19 октомври 2022

Как се участва:

Чрез покупка на продукт Емека от магазини Фантастико и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Играта се провежда единствено в търговските обекти на верига магазини „ФАНТАСТИКО“, чиято търговска дейност се осъществява от следните дружества: „ВАН ХОЛДИНГ“ ООД, ЕИК 831050781, „ЕВРОПА-ВН“ ООД, ЕИК 831524037, „ВИНТЕРКО-БГ“ООД, ЕИК 831680844, и „ДАР Г.Н“ ООД, ЕИК 831556063, находящи се на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

В Играта участват всички продукти с търговска марка “ EMEKA“.

Участващите в Играта продукти не са изрично обособени в отделна промоционална зона и върху тях няма изрично обозначение, че участват в Играта.

За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1 : Да закупи в периода на Играта продукт/и с търговска марка „EMEKA“ от търговски обект на “ФАНТАСТИКО“, находящ се на територията на Република България;

Стъпка 2 : Да влезе на интернет страницата на Играта – www.emeka.bg; да се регистрира като попълни всички задължителни полета, а именно: а) мобилен телефонен номер; б) номер на касовия бон. Важно! – Може да се регистрира само касов бон, издаден в периода на Играта . Касовият бон следва да се пази до получаване на наградата, като на него трябва да е изписано името на закупения продукт с търговска марка „ EMEKA “! Касовият бон трябва да е издаден от търговски обект на “ФАНТАСТИКО“!; в) потвърждение (чрез чек-бокс), че приема Правила на Играта, съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и потвърждение , че ако спечели телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359888123***) ще бъде публикуван на www.emeka.bg.

Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

Регистрираните касови бонове подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия съответният касов бон се счита за невалиден.

Един участник може да направи максимум 2 регистрации в рамките на всеки един от дните, в които се провежда Играта. Всеки опит за регистрация, след достигане на максималния брой регистрации за деня, ще бъде отчетен като невалидна регистрация.

Наградите в Играта са:

МАЛКИ НАГРАДИ : плюшена играчка мечок „Емечо“, с дължина около 50 см. - общо, за целия период на Играта, ще бъдат раздадени 70 броя награди от посочения вид, в следните периоди:

Първи период (22.09. – 28.09.2022 г., включително) - 15 броя плюшена играчка мечок „Емечо“
Втори период (29.09. – 05.10.2022 г., включително) - 15 броя плюшена играчка мечок „Емечо“
Трети период (06.10. – 12.10.2022 г., включително) - 20 броя плюшена играчка мечок „Емечо“
Четвърти период (13.10. – 19.10.2022 г., включително) - 20 броя плюшена играчка мечок „Емечо“

ГОЛЕМИ НАГРАДИ : брандирани барбарона „Емека“ - общо, за целия период на Играта, ще бъдат раздадени 20 броя награди от посочения вид. Тегленето на тези награди ще се извърши след края на Играта. Касов бон, изтеглен за печеливш за МАЛКА НАГРАДА, не участва в тегленето за ГОЛЯМА НАГРАДА.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга замяна.

Стойностите на наградите не надвишават законово предвидените максимални стойности, съгласно действащото българско законодателство.

Един участник има право да спечели една награда с един коректно регистриран касов бон за периода на Играта. Всеки последващ опит за участие в Играта с вече регистриран касов бон се счита за невалиден.

Един участник има право да спечели само по една награда от вид за целия период на Играта.

Един касов бон, без значение за колко броя закупени продукта „EMEKA“ e, може да бъде регистриран само един път и чрез само една регистрация. В случаите, когато на касовия бон не е изписано името на продукта, касовият бон се счита за невалиден . Не се допуска до участие и касов бон, който е издаден от търговски обект, различен от обектите, посочени по т.2.2 от настоящите Правила.

Теглене на печелившите за МАЛКА НАГРАДА:

Разпределението на МАЛКИТЕ НАГРАДИ ще се извършва на произволен принцип чрез специално разработен за целта софтуер и по предварително заложен в електронната система на Играта алгоритъм количествено и равномерно разпределяне на наградите на база регистрации за участие в Играта в съответния ден. Всеки печеливш касов бон автоматично се изключва от следващите тегления, включително от тегленето за ГОЛЯМАТА НАГРАДА.

Печелившите участници ще бъдат известени веднага след регистрацията, чрез съобщение, визуализиращо се на екрана на устройството, чрез което достъпват интернет сайта на Играта, както и със SMS съобщение на телефонния номер, предоставен от тях при регистрацията за участие. В SMS съобщението ще се съдържа телефонен номер на Изпълнителя - 0888422896, на който печелившите участници, чрез обаждане, в срок от 5 дни от получаването на SMS съобщението, ще трябва да посочат: три имена, адрес и телефон за доставка на спечелената награда.

В случай че спечелил участник не е изпълнил условието за потвърждение на наградата си, както е описано в т.7.4.2. в петдневен срок; или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или участникът не е намерен на предоставения адрес; или спечелилият откаже наградата, откаже да представи за проверка на куриера печелившия касов бон или да му представи дигиталния касов бон, с който е изтеглен, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Играта бъде прекратено, Изпълнителят ще се свърже по посочения в предходната точка начин, с първия по ред на регистриране участник, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила и е извършена непосредствено след регистрацията на участника, който не е изпълнил някое от горните условия и е загубил правота да получи наградата си. Определеният по този начин печеливш, в срок от 5 дни, считано от уведомяването му по посочения в т.7.4.2. начин, трябва да изпрати на Изпълнителя необходимите данни за доставка на спечелената награда: трите имена, точен адрес и телефон за връзка.

Обявяване на печелившите: Печелившите за съответния ден се обявяват на интернет страницата на Играта: www.emeka.bg, до 10:00 ч. на следващия ден. Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши телефонни номера на участниците със заличаване на последните 3 цифри от тях, с цел сигурност (пример :+359887 123***). С участието си в Игра, печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните три цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.

Теглене на печелившите за ГОЛЯМА НАГРАДА

Тегленето на печелившите за ГОЛЯМАТА НАГРАДА ще се извърши след края на Играта, на случаен принцип, чрез специално разработен от Изпълнителя за целта софтуер. От тегленето за ГОЛЯМА НАГРАДА се изключват регистрациите на касови бонове, които вече са били изтеглени за печеливши при тегленето на МАЛКА НАГРАДА. Тегленето ще се осъществи на 20.10.2022 г.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS съобщение на телефонния номер, предоставен от тях при регистрацията за участие. В SMS съобщението ще се съдържа телефонен номер на Изпълнителя – 0888422896, на който печелившите участници, чрез обаждане, в срок от 5 работни дни от получаването на SMS съобщението, ще трябва да посочат: трите имена, ЕГН, точен адрес и телефон за доставка на спечелената награда.

Освен печелившите участници, ще бъдат изтеглени и 5 резерви. В случай, че спечелил участник не е изпълнил условието за потвърждение на наградата си, както е описано в т. 7.6.1. в петдневен срок; или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или участникът не е намерен на предоставения адрес; или спечелилият откаже наградата, откаже да представи за проверка на куриера печелившия касов бон, с който е изтеглен, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Играта бъде прекратено, Изпълнителят ще се свърже по посочения в предходната точка начин, с първия по ред резервен печеливш, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила. Изтегленият резервен печеливш, в срок от 5 дни, считано от уведомяването му по посочения в т. 7.6.2. начин, трябва да изпрати на Изпълнителя необходимите данни за доставка на спечелената награда: трите имена, ЕГН, точен адрес и телефон за връзка.

Обявяване на печелившите за ГОЛЯМА НАГРАДА - Обявяването на печелившите се извършва до три дни след края на Играта. Печелившите се обявяват на интернет страницата на Играта: www.emeka.bg. Обявяването става чрез публикуване на изтегления за печеливш телефонен номер на участника със заличаване на последните 3 цифри от тях, с цел сигурност (пример :+359887 123***).

Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Изпълнителя, до всеки печеливш участник, в срок до 30 работни дни след предоставяне на необходимата информация, по реда на т. 7.4.2. по-горе. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай че участникът не бъде открит на адреса и служителят на куриерската компания не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската компания, за да получи наградата си, същият губи право да получи наградата.

Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш или от надлежно упълномощено лице, с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа. Не се допуска получаването на наградата от друго лице. Наградите се получават само срещу представяне на касовия бон, с който участникът е спечелил наградата .

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара