Спечелете 100 броя детски куфари Kinder

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 16 октомври 2022

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Kinder за общо 3 лв и регистрация на касови бележки.

Пълни правила:

Участващите продукти са всички продукти с марка Kinder,  закупени  в рамките на посочения в раздел 3 по-горе  Промоционален период, предлагани на българския пазар („Промоционални продукт(и)“).

Участието в Кампанията се осъществява в следните стъпки:

    Участникът трябва да закупи Промоционален продукт(и) през Промоционалния период на минимална стойност от поне 3 лева на една или повече касови бележки, да снима касовата/ите бележка(и) от покупката/ите и да я/ги запази.

    В рамките на Промоционалния период участникът трябва да влезе на Сайта  www.kinder.com/bg в секцията, посветена на Промоционалната кампания на Kinder „Тръгваме, семейство откриватели“ и да се регистрира за участие в Кампанията, като създаде свой личен потребителски профил, попълвайки форма със следните данни: име, фамилия, български мобилен телефонен номер,  имейл адрес и парола, съдържаща минимум осем символа.

    От участника ще бъде изискано да потвърди, че е навършил 18-годишна възраст, че е прочел, разбрал и се е съгласил с Официалните правила и че е прочел и разбрал информацията, засягаща обработването на лични данни в Приложение 1 на Официалните правила.

    След успешно създаване на профил в Сайта в секцията, посветена на Промоционалната кампания на Kinder „Тръгваме, семейство откриватели “, участникът трябва да регистрира  касовата си бележка от закупения Промоционален продукт(и), прикачвайки ясна и четлива снимка на касовата бележка (изображението трябва да бъде във формат jpg, jpeg или, png и с размер не по-малко от 128 КВ и не повече от 8 МВ), откъдето да са видими следните данни: конкретното име на закупения Промоционален продукт(и) (т.е., Kinder /Киндер или друг подобен текст, доказващ закупуването на Kinder); номерът на касовата бележка; датата на касовата бележка (да е в рамките на Промоционалния период); стойността на закупения Промоционален продукт(и). Касови бележки, които не съдържат и не посочват ясно тези данни или не отговарят на останалите условия на Промоцията, няма да бъдат одобрявани и ще отпадат от играта (виж и забележката в края на раздел 5.1).

    В своя профил участникът може да регистрира допълнително, по всяко време в рамките на Промоционалния период нови касови бележки  oт закупен/и в Промоционален/ни продукт/и в съответствие с разпоредбите на настоящите Официални правила.

    Участникът трябва да е регистрирал касовата/ите си бележка(и)  от закупени Промоционален продукти в рамките на Промоционалния период, но не по-късно от 23:59:59 часа на  16.10.2022 г.

    Една и съща касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. Повторно регистрирани касови бележки няма да бъдат приемани за участие в Промоцията.

    Снимките на касовите бележки ще бъдат прегледани и одобрявани от техническо лице, което ще провери дали отговарят на условията по т. 4 по-горе, на другите изисквания посочени в настоящия раздел 5.1, както и на останалите условия на Промоцията, посочени в настоящите Официални правила. Участниците ще бъдат уведомявани чрез имейл, дали регистрираната касова бележка/и е одобрена/отхвърлена за участие в Промоцията.

    В зависимост от стойността на всеки закупен Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка в профила на участника се натрупва определена сума (левове), като един натрупан лев в профила на участника съответства на един пълен похарчен български лев за Промоционален продукт/и, а в случай че има частична стойност, когато се достигне 1 пълен лев, се добавя един лев в профила.

    При натрупаната сума от минимум 3 пълни лева в профила на участника съгласно правилото на предходната точка 8, участникът участва в томбола за спечелване на награда - 1 от 100 куфара Kinder.   С всеки следващи натрупани пълни 3 лв. от регистрирани валидни (одобрени) касови бележки от закупен/и Промоционален продукт/и съгласно настоящите Официални правила, профилът на участника се включва отново в томболата, като по този начин се увеличава шанса на участника за спечелване на награда.  Тоест ако до края на Промоционалния период (23:59:59 ч. на 16.10.2022 г.) участник има в профила си натрупана сума от минимум 3 пълни лева профилът се включва за участие в томболата веднъж; в случай че в профилът на участника има натрупана сума от минимум 6 пълни лева профилът се включва за участие в томболата 2 пъти и така участникът увеличава двойно шанса си за спечелване на награда; в случай че натрупаната сума в профила е минимум 9 пълни лева профилът се включва за участие в тегленето 3 пъти, като по този начин участникът увеличава тройно шанса си за спечелване на награда и т.н.

    За избягване на съмнение: печелившите участници се определят в едно теглене като всеки участник може да спечели само 1 награда (тоест само 1 куфар Kinder) в рамките на Промоцията. Тегленето е след края на Кампанията и печелившите ще бъдат уведомени по телефон, като информация относно спечелилите награда ще бъде публикувана и на Сайта съгласно условията, посочени в настоящите Официални правила.

    Забележка: За избягване на съмнение общата стойност от минимум 3 лв. за закупени Промоционални продукти, даваща възможност за спечелване на награда, както и сумата от всеки следващи натрупани 3 лв. в профила на участник, могат да бъдат достигнати с една или няколко регистрирани и одобрени за участие касова/и бележка/и.


    Всеки участник трябва да пази касовата бележка(и) със закупени Промоционални продукти, за да може в случай че от него/нея бъде изискано, да представи касовата бележка/и в оригинал и да докаже участието си в Промоцията и/или  за да получи наградата си, ако е спечелил такава.

    Печелившите участници ще бъдат потърсени по телефона за да бъдат уведомени за спечелването на наградата и   за доуточняване на детайли по получаването на наградата, а инициалите на всеки от тях и последните четири цифри от телефонния му номер ще бъдат публикувани на Сайта на Промоцията. Обаждане ще бъде инициирано поне 3 пъти на ден в рамките на три последователни дни. При невъзможност да се свържем с победителя в рамките на този период, наградата ще се присъди на негова резерва.

Забележка: За избягване на всякакво съмнение:

(а) касовата бележка ТРЯБВА задължително да съдържа, наред с другата изискуема информация, и името на закупения Промоционален продукт(и), като касови бележки, които не отговарят на това условие, ще бъдат счетени за невалидни, следователно няма да бъдат одобрявани за участие в Промоцията. Това означава, че за да се приеме за валидна една касова бележка, касовата бележка трябва да съдържа изрично името на Промоционалния продукт(и) (т.е., Kinder/ Киндер или сходни наименования), като името на Промоционалния продукт(и) не може да бъде заместено от други родови понятия, включително, но не само: захарни/шоколадови/сладкарски или друг вид изделия, бонбони, сладки и други подобни. Не се приемат за валидни касови бележки с неуточнени или неясни артикули.

(б) Касови бележки, на които не се виждат ясно: номерът или датата на касовата бележка, името на закупения Промоционален продукт(и) (т.е., Kinder /Киндер или сходни наименования) или стойността на закупения Промоционален продукт(и), ще бъдат дисквалифицирани.

(в) Не се приемат за валидни и касови бележки, върху които името на Промоционалния продукт(и) или някои от другите изискуеми данни са били добавени ръчно или преправяни допълнително.

(г) Не се приемат за валидни и касови бележки, чийто дати показват покупка на Промоционален/и продукт/и преди или след Промоционалния период, както и касови бележки, от които е видно, че Промоционалния продукт/и са закупени извън територията на Република България.

(д) Не се примат за валидни и касови бележки, които не отговарят на останалите разпоредби на настоящия раздел 5.1 или на други условия, предвидени в настоящите Официални правила.

Присъждане на награди

Наградите в Промоцията (общо 100 куфара Kinder) се присъждат чрез софтуер на случаен принцип чрез томбола, организирана в присъствието на нотариус в периода 20.10 – 31.10.2022 г. в рамките на едно единствено теглене.

С цел прозрачност на резултатите от проведеното теглене на наградите Организаторът публикува на Уебсайта на Промоцията инициалите на всеки печеливш участник и последните четири цифри от телефонния му номер, съгласно условията, посочени в тези Официални правила.

За избягване на съмнение един участник може да спечели и получи само една награда (тоест само  1 куфар Kinder) в рамките на Промоцията.

След изтеглянето на пeчелившите ще бъдат изтеглени и общо 10 алтернативни победители (резерви).  Наградата се присъжда на алтернативен победител (резерва),  в случай, че печеливш участник не може да валидира участието си чрез представяне на оригинал на касова/и бележка/и, необходима/и за спечелване на наградата, когато такива са били поискани; или Организаторът не може да се свърже с печелившия участник в рамките на 3 последователни дни; или спечелил участник  не е предоставил необходимите данни за получаване на наградата или не е изпълнил други условия на Промоцията; или спечелилият отказва наградата.  

Печелившите участници ще бъдат информирани по телефон за спечелената от тях награда както и за номера на касовата бележка(и), която са регистрирали, ако е необходимо, а инициалите на всеки от тях и последните четири цифри от телефонния му номер ще бъдат публикувани на Сайта на Промоцията. При невъзможност да се установи връзка с победителя, обаждането ще се повтори. Максималният брой опити за откриване са 9 – по 3 на ден, в рамките на 3 последователни дни.  

При наличие на съмнения относно автентичността на снимката на регистрираната касова бележка/и в профила на печелившия, може да бъде изискано предоставяне на регистрираната касова бележка/и в оригинал за валидиране участието на печелившия.  Такава проверка може да бъде направена и преди тегленето на печелившите.

След като печелившият е валидирал участието си (ако е приложимо), той/тя  трябва да изпрати имейл с информация за валиден и пълен адрес на територията на Република България и трите си имена, а в случаите, в които е необходимо за целите на връчване/получаване/доставяне на наградата, печелившият трябва да посочи в предоставяната информация и ЕГН (или друг релевантен идентификатор за чуждестранно физическо лице).

В случай че останат нераздадени награди (дори след изчерпване на резервите)  поради недостатъчен брой печеливши и резерви, отговарящи на  изискванията за валидиране и на другите условия на Промоцията,  следващо теглене за достигане и връчване на пълния брой на предвидените за Промоцията награди няма да бъде организирано.

Наградите ще бъдат доставени от Организатора до печелившите участници чрез куриер на посочения от печелившия участник валиден и пълен адрес на територията на Република България. За избягване на всякакви съмнения доставки на награди до адреси извън територията на Република България НЕ се извършват.

Спечелилият участник ще трябва да изпрати на Организатора и трите си имена, ЕГН или друг релевантен идентификатор за чуждестранно физическо лице (в случаите в които тези данни са необходими за връчването/получаването/доставянето на наградата), точен адрес на територията на Република България за получаване на наградата, както и да уточни в съгласие с него подробностите по получаването и организацията.

Доставките ще бъдат осъществени в рамките на до 6 седмици, считано от датата, на която печелившият участник е изпратил пълен адрес за доставка и/или другите необходими данни и след като са съгласувани всички детайли по получаването на наградата. Доставките ще бъдат реализирани в работни дни, от 9:00 до 18:00 часа.

Спечелилият участник удостоверява получаването на наградата с подписа си. Организаторът и Възложителят не носят отговорност и не са задължени да доставят награда в случай на неизпратен адрес или други необходими данни в рамките на 10 календарни дни, след като спечелилият е уведомен за наградата; при подаден непълен или грешен адрес или други непълни или грешни данни; ако адресът е извън територията на Република България; или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъде открит на адреса и на телефонния номер за връзка при 2 независими опита за доставка.

Наградите не могат да бъдат заменяни или спечелилите да изискват размяната им за паричната им равностойност, нито да променят характеристиките и параметрите им.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара