Спечелете парични награди от 1500 лева или 100 лева от Visa

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 31 август 2022

Как се участва:

Чрез мобилни плащания.

Пълни правила:

Visa е мрежа, която ти дава повече при плащане с мобилно устройство

Плащай с Visa – бързо и удобно с твоето мобилно устройство – и участвай за награди. Плати поне 10 пъти по минимум 10 лева в рамките на някой от месечните подпериоди и може да спечелиш 1500 лева или 100 лева. Промоцията продължава от 1 юни до 31 август 2022 г. Месечни подпериоди: 1 – 30 юни, 1 – 31 юли, 1 – 31 август.

В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години, притежатели на карти Visa, както и юридически лица, притежатели на карти Visa, издадени от някоя от изброените в списъка по-долу организации и добавени към мобилно устройство (мобилен
телефон, смарт часовник или друго мобилно устройство) с включена опция за плащане („Участващи карти“).
● Айкарт
● Банка ДСК
● БНП Париба С.А. – клон София
● Българо-американска кредитна банка
● Бяла карта
● Инвестбанк АД
● Обединена българска банка
● Пейнетикс ЕАД
● ПроКредит Банк България
● Първа инвестиционна банка
● Райфайзенбанк България
● Тексим Банк
● Транзакт Юръп ЕАД
● УниКредит Булбанк
● Централна кооперативна банка
● Юробанк България АД

Всеки клиент на Участваща организация получава автоматично правото да бъде включен в тегленето за награди през съответния месечен подпериод на Промоцията, като с извършване на мобилно плащане, осъществено безконтактно за покупка на стоки и/или услуги с Участващи
карти, отговарящо на изискванията по Раздел 5, клиентът приема настоящите Официални правила и условията за участие в Промоцията.

В промоцията могат да участват всички лица, притежатели на Участващи карти, които в рамките на съответния месечен подпериод от Промоцията са извършили поне 10 плащания с мобилно устройство (с мобилен телефон, смарт часовник или друго устройство) безконтактно на
стойност от минимум 10 (десет) лева с ДДС всяко. (“Допустим Участник”)

В този смисъл право на 1 (едно) участие в тегленето на награди за съответния подпериод от Промоцията дава 1 (една) поредица от поне 10 (десет) отделни мобилни плащания, извършени безконтактно с мобилно устройство (с мобилен телефон, смарт часовник или друго устройство)
от една и съща Участваща карта, всяко от които на минимална стойност от 10 лв. с ДДС. В случай че едно мобилно плащане с Участваща карта е на стойност над 10 лв. с ДДС, то плащането се включва в поредицата от изискуемите минимум 10 мобилни плащания като едно изискуемо
плащане от поредицата (пример: Ако се извърши еднократно мобилно плащане на стойност от 50 лв. с ДДС, това мобилно плащане се зачита за едно мобилно плащане в поредицата от изискуемите минимум 10 мобилни плащания и Допустимият Участник трябва да направи следващи 9
мобилни плащания, всяко от които на минимална стойност от 10 лв. с ДДС).

Всеки Допустим Участник получава право на толкова участия в тегленето на награди за съответния подпериод от Промоцията, колкото отделни поредици от поне 10 (десет) отделни мобилни плащания на минимална стойност от 10 лв. с ДДС всяко плащане направи този Допустим Участник
с една и съща Участваща карта безконтактно с мобилно устройство (с мобилен телефон, смарт часовник или друго устройство) в съответния подпериод на Промоцията (примери: Ако в даден подпериод на Промоцията Допустим Участник направи 20 (двадесет) отделни мобилни
плащания безконтактно с мобилно устройство от една и съща Участваща карта, на минимална стойност от 10 лв. с ДДС всяко плащане, то този Допустим Участник получава право на 2 (две) участия в тегленето на награди за съответния подпериод от Промоцията. Ако в даден подпериод
на Промоцията Допустим Участник направи 25 (двадесет и пет) отделни мобилни плащания безконтактно с мобилно устройство от една и съща Участваща карта, на минимална стойност от 10 лв. с ДДС всяко плащане, то този Допустим Участник получава право на 2 (две) участия в
тегленето на награди за съответния подпериод от Промоцията.).

За избягване на всяко съмнение, ако един Допустим Участник притежава повече от една Участваща карта, то същият получава право да участва в тегленията на награди за всяка Участваща карта поотделно при изпълнение на горните условия (т.е. ако с едната Участваща карта в съответния подпериод от Промоцията са извършени 5 (пет) мобилни плащания на стойност от 10 лв. с ДДС всяко, а с друга Участваща карта, собственост на същия Участник, са извършени 5 (пет) плащания на стойност от 10 лв. с ДДС всяко, то въпросният Участник не получава право да участва в теглене на награди за съответния подпериод от Промоцията).

Всяка една поредица от поне 10 мобилни плащания с мобилно устройство на стойност от минимум 10 лева всяко плащане, извършени безконтактно в рамките на съответния месечен подпериод от Промоцията, дава право на едно участие в тегленето на награди само за съответния месечен подпериод, в рамките на който е извършена поредицата от плащания. Всеки Допустим Участник може да участва в тегленето на наградите за съответния подпериод от Промоцията, неограничен брой пъти, стига да направи в съответния месечен подпериод съответния брой поредни мобилни плащания с мобилно устройство, кратен на 10.

За валидни се считат само мобилни плащания с мобилни устройства (с мобилен телефон, смарт часовник или друго устройство), направени безконтактно чрез ПОС терминал в търговски обекти в България, позволяващи плащания с Google Pay, Apple Pay и подобни услуги за разплащания.

В Промоцията не могат да участват:
● Плащания, направени директно с карта Visa, без да бъде използвано мобилно устройство, в т.ч. и безконтактни плащания, направени
директно с карта Visa.
● Плащания, направени през Интернет към интернет сайтове.
● Плащания в обекти извън територията на Република България.
● Трансакции за теглене на пари в брой чрез ATM (банкомат), в банков клон/бизнес център или всеки друг начин за теглене на пари в брой.
● Плащания с карти Visa, издадени от организации, неучастващи в Промоцията.

За всеки месечен подпериод в рамките на Промоцията [общо 3 (три) месечни подпериода] се теглят следните награди измежду всички
участници, направили поне 1 поредица от 10 мобилни плащания с мобилно устройство на стойност от минимум 10 лева с ДДС всяко плащане,
през съответния месечен подпериод:
● За всеки от трите месечни подпериода: по 15 броя награди по 1500 лева,
● За всеки от трите месечни подпериода: по 30 броя награди по 100 лева.

Печелившите участници ще бъдат определени на случаен принцип чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус въз основа на
нарочно генерирани кодове за всяка отделна поредица от 10 мобилни плащания с мобилно устройство на стойност от минимум 10 (десет) лева с
ДДС всяко. При всяко теглене ще се определят съответният брой печелившиза всеки отделен месечен подпериод.

Датите за тегленията на наградите за съответните месечни подпериоди са както следва:
● За първия месечен подпериод – тегленето се извършва на 29 юли 2022 г.
● За втория месечен подпериод – тегленето се извършва на 31 август 2022 г.
● За третия месечен подпериод – тегленето се извършва на 30 септември 2022 г.
Допълнително за всеки от месечните подпериоди на Промоцията се теглят на случаен принцип и по 45 (четиридесет и пет) броя резервни печеливши участници.

Всяка спечелена награда ще бъде преведена директно към картовата сметка, свързана със съответната Участваща карта, която е използвана за извършване на съответното печелившо плащане по следния график:
● За първи месечен период – до 29 август 2022 г.
● За втори месечен период – до 30 септември 2022 г.
● За трети месечен период – до 30 октомври 2022 г.
В банковото извлечение преводът ще бъде посочен като „Visa mobile promo“.
Участниците разбират и се съгласяват, че Организаторът няма да търси други начини за предоставяне на наградата, различни от директно
плащане към картовата сметка, свързана със съответната Участваща карта, която е използвана за извършване на съответното печелившо
плащане.
Допустимите участници в Промоцията се съгласяват, че Участващата карта, която е използвана за извършване на съответното Участващо
плащане и/или Участващи плащания и картовата сметка, свързана със съответната Участваща карта, следва да са активни и валидни към
момента на получаване на наградата. Ако дадена Участваща карта и/или сметка е закрита или блокирана (неактивна), съответният Допустим
участник губи правото да получи сумата. В случай че Участващата карта не е активна, то Допустимият участник губи правото си да получи
сумата. Правилата по предходното изречение се прилагат и когато Допустимият участник е получил наградата по сметката си, но се е отказал от
нея (върнал я е на Организатора).
В този случай наградата се получава от първия резервен печеливш участник. В случай че и неговата Участваща карта и/или картовата сметка,
свързана със съответната Участваща карта е неактивна или невалидна, наградата се получава от втория резервен печеливш участник, което
правило се повтаря до валидно получаване на наградата или до изчерпване на броя на резервните печеливши участници. Правилата по
предходните две изречения се прилагат и когато печеливш участник е получил наградата по сметката си, но се е отказал от нея (върнал я е на
Организатора).
В случай че Допустим Участник не желае да получава награда/и по настоящата Промоция или печеливш участник иска да върне получена вече
награда по настоящата Промоция, то той трябва да информира за това Организатора на промоционалния имейл visa@usefulmarketing.info или по
телефон – с обаждане на „горещата линия“ на Промоцията на номер 0800 12020 (безплатно за цялата страна, с изключение на обаждания от
крайни потребители на фиксираната мрежа на VIVACOM, свързани с централи без възможност за таксуване по време, които заплащат един
импулс независимо от продължителността на разговора) в работни дни между 10 ч. и 18 ч. Горещата линия ще бъде активна до 15 ноември 2022
г. Съответният печеливш ще получи информация с указания за това как следва да върне получената награда.
Всеки Печеливш, физическо лице, е длъжен да декларира и внесе дължимия данък върху дохода, представляващ сумата на получената
награда, съгласно сроковете и изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“).

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара