Спечелете смарт телевизори, таблети и смарт часовници от Head&Shoulders

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://www.hs-promo.com/

Как се участва:

С покупка на продукт на Head&Shoulders за поне 5.99 лв.

Пълни правила:

В Кампанията участват всички продукти с марка Head&Shoulders, дистрибутирани от
„Проктър и Гембъл България” ЕООД или „Орбико България“ ЕООД, независимо от вида и
стойността им.

За да участва в Кампанията, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1: Да закупи продукт(и) с марка Head&Shoulders на минимална обща стойност 5.99 лв. с
ДДС, независимо от вида и разфасовката, oт който и да е търговски обект на територията на
Република България, през периода на Кампанията. Необходимо условие е общата стойност от не
по-малко от 5.99 лв. с ДДС, да бъде вписана на ЕДНА касова бележка/ фактура.

Стъпка 2: Да регистрира номера на касовата бележка/ фактурата на интернет страницата
www.hs-promo.com. При регистрацията участникът трябва да:
- въведе кодa от касовата бележка/ фактурата;
- въведе име, фамилия, e-mail и мобилен номер;
- качи снимкана касовата бележка/ фактурата;
- потвърди (чрез чек-бокс), че има навършени 18 години;
- потвърди (чрез чек-бокс), че е съгласен с Официалните правила на Кампанията;
- потвърди (чрез чек-бокс), че се съгласява с политиката на съхранение и обработка на
лични данни;

Снимката на касовата бележка/фактурата следва да отговаря на следните критерии:
- Снимката трябва да е във формат .jpg или .png;
- Снимката не трябва да бъде архивирана(.zip или .rar формат);
- Снимката не трябва да е размазана или с лошо качество, което да попречи на
валидирането й.
- Доказателството за покупка (касовата бележка/ фактурата) трябва да е снимано или
сканирано в оригинал и да показва еднозначно, че е за покупка на участващите в Кампанията
продукти.
- На снимката трябва ясно да са видими: 1) номер на касовата бележка/ фактурата, който
трябва да съвпада с регистрирания в платформата; 2) дата на покупката, която трябва да е в
периода на Кампанията и 3) име на закупения Head&Shoulders продукти, на обща стойност
минимум 5.99 лв. с ДДС.

С регистрацията си в платформата, Участникът декларира, че е запознат и се съгласява с
настоящите правила на Кампанията.

Един участник с регистрация на едн акасова бележка/фактура може да получи само една
от наградите посочени в член 6 ал. 1.

В случай на спечелване на награда, Участникът трябва да предостави допълнителни
лични данни с цел получаванена наградата и заплащане на10% данък по ЗДДФЛ (презиме, дата,
месец и година на раждане, адрес за доставка и ЕГН). Всеки печеливш участник трябва да
изпрати и попълнена и подписана Декларация за съгласие за обработка на личните му данни.

Участниците трябва да пазят касовата бележка/ фактурата без повреди по нея, за да
удостоверят покупката в случай на спечелване. В случай че участник спечели, той трябва да
покаже оригинала на същата на куриера при доставка на наградата . Оригинала на касовата
бележка/ фактурата остава при участника.

Участници, които не спазват настоящите правила или не отговарят на условията на
Кампанията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомяване, като губят правото
на спечелена награда, в случай че са имали право на такава. Всякакви действия, с които се цели
вероятността за спечелване на Кампанията да бъде повишена посредством използването на
методи, различни от и/ или в противоречие на тези, предвидени в настоящите правила, са
забранени. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/ или биха могли
да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Възложителят
и Организаторът си запазват правото да дисквалифицират съответния Участник/ съответните
Участници и да го/ ги лиши от правото да получи/ получат наградата.

Ако в резултат от участието в Кампанията бъдат засегнати права и законови интереси на
трети лица, Възложителят или Организатора, или разпоредбите на закона, този Участник носи
цялата отговорност за всички причинени им преки и непосредствени вреди и пропуснати ползи.
Член 6. Награди

Наградите, които ще бъдат раздадени, са общо:
(a) 5 (пет) броя SMART телевизора Samsung 32T5372 32 "(80 cm), Full HD Led, всеки на
стойност 509,81 лв. с ДДС
(б) 10 (десет) броя таблета Samsung Galaxy Tab A8, Octa-Core, 10.5", 3GB RAM, 32GB, 4G,
Grey, всеки на стойност 520 лв. с ДДС
(в) 15 (петнадесет) броя SMART часовници Samsung Galaxy Watch4, 44mm, BT, Black, всеки
на стойност 509.29 лв. с ДДС

Наградите се доставят само на територията на Република България.

Наградите са ограничено количество и не се планира да бъде осигурено допълнително
количество към описаното по-горе.

Наградите ще бъдат предоставени само ако участникът и участието му/ѝ отговарят на
условията на настоящите Официални правила.

Тегленето на печелившите участници се осъществява от Организатора до 7 дни след края
на Кампанията, по предоставен списък на участници от страна на Партньора, и ще бъде
проведено в присъствието на нотариус. Ще бъдат изтеглени 30 печеливши участници и 30
резервни. Всеки от резервните печеливши участници може да замести предходния изтеглен, при
условие, че не може да се установи контакт с някой от печелившите участници или по друга
причина не може да получи награда, съгласно условията на настоящите Правила.

Имената на всички печеливши Участници ще бъдат обявени до 11.04.2022 г. чрез
публикуване на: https://hs-promo.com/, след свързване с тях и само при изрично потвърждение
от страна на печелившите Участници за тяхното съгласие с това обявяване.

Печелившите Участници ще получат уведомителен (поздравителен) e-mail за спечелване
на награда, в който е посочен линк към съответна лендинг страница (landing page) – в зависимост
от това дали спечелената награда е награда по чл. 6 ал. 1. В срок до 5 (пет) дни, печелившият
Участник трябва да предостави по e-mail изискващите се лични данни. Телефонният номер,
който Участникът предостави, трябва да съвпада с този, който той е въвел първоначално, чрез
регистриране в платформата. Печелившият Участник трябва да следва инструкциите на лендинг
страницата и задължително да предостави всички необходими данни, вкл. име и фамилия,
телефон, адрес за доставка на наградата, дата, месец и година на раждане – във всички случаи
и презиме и ЕГН, с оглед фискалните задължения наОрганизатора за деклариране на наградата
по реда на ЗДДФЛ. Печелившият Участник следва да потвърди изрично желанието си да получи
наградата, да приеме настоящите правила и ако желае да даде изричното си съгласие имената
му да бъдат обявени чрез публикуване на: https://hs-promo.com/. Потвържденията по
предходното изречение се предоставят от печелившия Участник чрез попълване на съответните
полета в лендинг страницата.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 30 (тридесет)
работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници
ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на
посочения от спечелилия участник адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 10 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на Организатора. Разходите за куриер са за сметка на Организатора.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и
предоставена касова бележка/ фактура, изпратена за участие в Кампанията, в която се посочва
закупуването на продукти с марка Head&Shoulders. По изключение е допустимо приемането на
копие на касови бележки, но само при представяне на оригинал за сверяв ане. Допуска се
наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако
същото удостовери писмено, че ще получи наградата от името на печелившия.

Краен срок - 31 март 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара