Спечелете Мултикукър TEFAL RK601800 от халва 'Сладки времена'


Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливш: Д. Х. с тел: 08** *** 555

Как се участва:

С покупка на пакет „Томбола Сладка прошка“.

Пълни правила:

Механизъм

За да се включи в играта, Участникът трябва да закупи 1 брой пакет „Томбола Сладка прошка“ от онлайн магазина на „Захарни заводи“ АД – www.sladkoe.bg.

Участието в играта е обвързано с покупка от страна на Участника от онлайн магазина на „Захарни заводи“ АД – www.sladkoe.bg .

Всеки потребител участва в томболата с всеки един пакет „С нашенската халва прошката е по-сладка!“, закупен през периода на играта от онлайн магазина на „Захарни заводи“ АД – www.sladkoe.bg.

Наградата в играта е 1 брой Мултикукър TEFAL RK601800.  

Победителят ще бъде изтеглен  на томболен принцип в присъствието на нотариус на 03.03.2021г.

При теглене на победител, освен печелившият участник, ще бъдат изтеглени и 3-ма резервни победители. Резервен победител замества предходния печеливш участник и получава наградата, в следните случаи:

    изтегленият преди него печеливш участник откаже да получи наградата си
    загуби правото да я получи,
    не предостави в срок необходимата информация по т. 10,
    наградата не може да му бъде доставена от куриерската фирма съгласно т. 13 по-долу,
    окаже се, че участникът не отговаря на условията за участие, нарушил е по някакъв начин настоящите правила или бъде дисквалифициран от участие в играта.

Организаторът ще се свързва с резервните победители съгласно предвиденото в т. 9. Ако съответният резервен печеливш не предостави изисканите от него данни в срока и при условията на т. 10, наградата се предоставя на следващия резервен печеливш.

Печелившият участник ще бъде лично осведомен по телефон или чрез имейл на 03.03.2022г ( в деня на теглене на наградата)

Печелившият участник трябва, в срок не по-късно от 10.03.2021г., да попълни своите данни в специално създадена форма, която ще му бъде изпратена чрез имейл след края на играта, и където на попълни три имена, адрес и ЕГН. В случай че победителят не спази срока по настоящата точка, същият губи правото си да получи наградата и наградата ще бъде предоставена на резервен печеливш при условията на т. 8.3.

Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), във връзка с параграф 1, т.62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, предметни награди на стойност над 100 (сто) лева с ДДС са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Наградата, която се предоставя в настоящата промоция, е на стойност по-висока от 100 (сто) лева с ДДС, поради което представлява облагаем доход за физическото лице, за който той дължи данък. Организаторът, съгласно чл.65, ал.7 от ЗДДФЛ, е задължен да удържи и внесе дължимия данък, както и да подаде декларация в НАП за дължимия данък.

За целите на изпълнение на разпоредбите на ЗДДФЛ, при получаване на наградата спечелилият доброволно, информирано и свободно предоставя личните си данни за оформане и подисване на приемо-предавателния протокол за получаване на наградата. Дължимият данък ще бъде внесен от и за сметка на Организатора. Внесеният данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице, получило наградата, не е задължено да подава годишна данъчна декларация.

Наградата се изпраща чрез куриерска фирма на посочения от печелившия Участник адрес в срок до 5 дни от получаването на данните на печелившия Участник по реда на т. 10 по-горе.

Краен срок - 2 март 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара