Спечелете Toyota CH-R, 10 телевизора Philips и 10 ваучера по 100 лв. от Престиж

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://prestigepromo.bg/winners.pdf

Как се участва:

С покупка на продукти за минимум 7 лв и регистрация на касов бон или с регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

Играта се състои от две отделни промоции (Промоция 1 и Промоция 2), с различни механизми и изисквания за участие, и съответно различни награди, които могат да бъдат спечелени от участниците.

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА ЗА СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИ ОТ ПРОМОЦИЯ 1 Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА НА ПРОДУКТИ НА „ПРЕСТИЖ-96′′ АД.

През периода на провеждане на Играта, желаещите да участват в Промоция 1 трябва да закупят продукти на „Престиж-96“ АД на стойност не по-малко от 7,00 лв. (седем лева) и да регистрират фискалния бон (касовата бележка) на www.prestige-promo.bg. Необходимо условие е закупуването на участващите в играта продукти на общата стойност от не по-малко от 7 лв. да бъде вписано на една касова бележка. Участниците могат да регистрират неопределен брой касови бележки със закупени участващи в Играта продукти на „Престиж-96“ АД. 

След регистрацията на поне един фискален бон, отговарящ на условията на Играта, участниците
ще участват в теглене за една от общо 20 награди: 10 телевизора Philips 43” и 10 ваучера на стойност 100 лв.

За да направи валидна регистрация и да участва в тегленето за награди от Промоция 1 на Играта, е необходимо потребителят задължително да премине през следните стъпки:
– Да закупи продукти, съгласно т. 5.2.2 по-горе от Правилата;
– Да въведе на www.prestige-promo.bg номера на фискален бон (касова бележка), който не участва в други игри, провеждани от организатора и не е вече регистриран в тази игра, както и стойността на покупката на продукти на „Престиж-96“ АД, посочена в съответния фискален бон;
– Да въведе име и фамилия, както и валидни: български мобилен номер и email за връзка с него;
– Да потвърди (чрез чек-бокс), че:
o Ще запази фискалните бонове (касовите бележки) и ще ги покаже на куриера при получаването на наградата;
o Е съгласен с настоящите Правила на промоционалната Игра, след като внимателно се запознае с тях;
o След като внимателно се запознае с Политиката на поверителност на „Престиж-96“ АД, да потвърди, че е съгласен с начините и условията на обработване на лични данни, както и че дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора и Изпълнителите.

При правилно регистриран фискален бон в уебсайта на Играта, участникът получава уведомително съобщение на екран (нотификация), потвърждаващо успешната му регистрация.

До 08.03.2022 г. измежду всички успешно регистрирани касови бележки ще бъдат изтеглени на случаен принцип печелившите, които ще спечелят и получат по една от наградите на Промоция 1.

В Периода на провеждане на Играта всеки Участник може да прави множество регистрации на касови бележки с цел участие в Играта. Броят възможности, с които участникът участва в тегленето за награда се формира от общата бройка на регистрираните фискални бонове, доколкото на съответните бонове има закупени продукти на „Престиж-96“ АД на
стойност не по-малко от 7,00 лв. (седем лева). Участниците могат да регистрират и фискални бонове с по-висока стойност на закупените продукти на „Престиж-96“ АД, като за всеки 7 лв., регистрирани в един фискален бон, участниците ще имат една възможност, с която да участват
в тегленето. При всички случаи стойността, с която се участва в тегленето, се закръглява към по-ниското число, кратно на 7 лв., за да може всеки шанс за участие в теглене за някоя от наградите от Промоция 1 да бъде на стойност от 7 лв.

Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен номер. Участникът трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен номер, за да може да бъде известен, ако спечели награда.

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА ЗА СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИ ОТ ПРОМОЦИЯ 2 НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА НА ПРОДУКТИ НА „ПРЕСТИЖ-96′′ АД.

През периода на провеждане на Играта, желаещите да участват в Промоция 2 трябва да се регистрират на сайта www.prestige-promo.bg и ще участват в теглене за наградата от Промоция 2, а именно чисто нов лек автомобил Toyota CH-R, подробно описан в приложение No 1 към
настоящите Правила. Всеки от участниците има право на само едно участие в тегленето на наградата по Промоция 2.

За да направи валидна регистрация за участие в тегленето за наградата от Промоция 2 на Играта, е необходимо участникът задължително:
– Да се регистрира на www.prestige-promo.bg;
– Да въведе име и фамилия, както и валидни: български мобилен номер и email за връзка с него;
– Да потвърди (чрез чек-бокс), че:
o Е съгласен с настоящите Правила на промоционалната Игра, след като внимателно се запознае с тях;
o След като внимателно се запознае с Политиката на поверителност на „Престиж-96“ АД, да потвърди, че е съгласен с начините и условията на обработване на лични данни, както и че дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора и Изпълнителите.

При правилно извършена регистрация за участие в теглене за наградата от Промоция 2 на Играта, участникът получава уведомително съобщение на екран (нотификация), потвърждаващо успешната му регистрация.

Участникът, който ще спечели наградата от Промоция 2 ще бъде изтеглен до 08.03.2022 г., в присъствието на нотариус, измежду всички регистрирани в Промоция 2 участници.

Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен номер. Участникът трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен номер, за да може да бъде известен при спечелване на награда.

С участието си в Играта всеки участник може да спечели най-много една от наградите от Промоция 1 и Промоция 2.

Наградите в тегленето по Промоция 1 на Играта са:
а) Един от общо 10 телевизора Philips 43”, модел PHILIPS 43PFS6855, екран 43 инча; или
б) Един от общо 10 бр. ваучера на стойност от 100 лв.

Ваучерите на стойност от 100 (сто) лева се предоставят на спечелилите участници под формата на карта GiftCard™ - VISA и се използват съгласно условията на доставчика, а именно “Айкарт” АД, с които условия всеки участник следва да се запознае преди да участва в Играта. Условията
за ползване на “Айкарт” АД са достъпни на следните адреси:
https://www.giftcards.eu/bg/general_terms и https://www.giftcards.eu/bg/home.

Наградата в тегленето по Промоция 2 на Играта е:
Чисто нов лек автомобил Toyota CH-R, подробно описан в приложение No 1 към настоящите Правила.

Визията на автомобила, изобразена на уебсайта и върху всички рекламни материали е илюстративна и може да съдържа допълнително оборудване, което не е част от наградата.

В срок от 7 (седем) работни дни, след датата на провеждане на тегленето за наградите от Промоция 1, Организаторът ще уведоми печелившите Участници за спечелената награда чрез кратко текстово съобщение (SMS) на посочения от участника мобилен телефонен номер.
Печелившите участници следва да предоставят на Организатора адрес в Република България, на който да бъде доставена спечелената от съответния участник награда от Промоция 1.

В срок от 7 (седем) работни дни, след датата на провеждане на тегленето за наградите от Промоция 2, Организаторът ще уведоми печелившите Участници за спечелената чрез кратко текстово съобщение (SMS) и обаждане на посочения от участника мобилен телефонен номер.

Наградите по Промоция 1 на Играта ще бъдат доставени за сметка на Организатора с куриер до всеки спечелил на посочен от него адрес в Република България в срок от 45 (четиридесет и пет) дни след потвърждение на данните за доставка.

Наградата по Промоция 2 от Играта ще бъде предоставена на спечелилият я участник в срок до 9 (девет) месеца от края на Играта.  Участниците декларират, че са запознати с общоизвестното обстоятелство, че има и ще продължава да има (за неопределен период от време) забавяне при доставките на нови автомобили, породено от проблеми по веригата на доставките и най-вече тези по отношение на микрочиповете. В тази връзка, участниците са запознати и са съгласни, че е възможно да има забавяне в предоставянето на наградата по Промоция 2 от Играта, за което
Организаторът няма вина. Организаторът не носи отговорност за забавяне в предоставянето на наградата при настъпване на непреодолима сила и/или случайно събитие, както и при настъпване на други обстоятелства извън контрола на Организатора, като, но не само: прекъсване и/или
преструктуриране на веригата на доставки и на самите доставки; забавяне
на доставки от страна на производители, дистрибутори и доставчици;
липса на складови наличности; намаляване на производството; затваряне
на заводи, складове или други подобни обекти; производствени или
транспортни аварии; ограничения или затруднения при превоза на стоки.

Разноските за регистриране на автомобила, сключване на задължителни и допълнителни застраховки, както и всякакви други разходи, свързани с регистрацията и ползването на автомобила, не се поемат от Организатора и следва да бъдат заплатени от участника,
спечелил наградата по Промоция 2 от Играта.

Наградите по Промоция 1 на Играта се получават само срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриерски служител. Допуска се награда да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от спечелилия участник, ако същото е надлежно
упълномощено и е съгласно да я приеме от името на спечелилия, като удостовери това писмено на документа, с който куриерът доставя наградата. Спечелилият може да получи наградата си само след като представи за проверка в оригинал на куриера фискалните бонове (касовите
бележки), които е регистрирал за участие в тегленето и е бил изтеглен като печеливш. Ако се установи, че фискален бон (касова бележка) е повреден, дефектен, или номерът от него не съвпада с регистрирания такъв, наградата няма да бъде предоставена от куриера.

Наградата по Промоция 2 на Играта ще бъде получена на адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 163, след предварително уведомяване на печелившия участник от страна на Организатора за датата и часа на предаване.

Краен срок - 27 февруари 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара