Спечелете 60 раници AMG Petronas F1 Team от Monster и Kaufland

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://monsterpromo.bg/winners

Как се участва:

С покупка на продукт и регистрация на касова бележка.

Пълни правила:

Кампанията  „Купи  кутийка  (кен)  Монстър  в  Kaufland,  регистрирай  номера  на касовата бележка, участвай в тегленето и можеш да спечелиш раница AMG PetronasF1 Team“ се организира и провежда на територията на Република България, а участващи търговски обекти са единствено всички търговски обекти на търговска верига „Kaufland“.

Участващи продукти са всички вкусове и опаковки на Monster Energy, разпространявани
в магазинната мрежа на т.в. Kaufland в Р. България.
 
Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Кампанията, са следните:
/Вид и брой награди/:
1.  Раница “AMG Petronas F1 Team” – 60 броя (всяка на стойност ненадхвърляща
115.00 лв. с ДДС)

Наградата не включва поддръжка и ремонт или разходите за тях.

Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с
друга награда.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
 
Всеки  потребител,  който  в  рамките  на  продължителността  на  Кампанията  закупи
кутийка от някой от участващите в Кампанията продукти, подробно описани в част 6 от
Официалните правила, може да участва в Кампанията.

След  закупуване  на  1  кутийка  Монстър,  потребителят  регистрира  номера  от  касовата
бележка на сайта на кампанията  www.monsterpromo.bg. С една касова бележка може да се
участва само веднъж и една касова бележка може да бъде регистрирана само един единствен
път, дори и при повече от 1 брой продукти Monster, закупени при покупката, за която е  издадена  касовата  бележка.  Всеки  участник  може  да  регистрира  повече от  една  касова
бележка и по този начин да участва повече от веднъж за участие в Кампанията.
 
При  първоначалната  регистрация,  всеки  желаещ  да  участва  в  Кампанията  попълва
специална форма за участие, в която трябва да посочи своите имена /собствено и фамилно
име/, телефон за връзка и e-mail. Тези данни ще бъдат използвани  само и единствено за
цели,  както  следва:  за  участие  в  Кампанията  и  за  идентифициране  на  участника  при
изпращането или предоставянето му на спечелена от него награда в играта, включително
обявяване на сайта на имената на спечелилите и предоставяне на информацията на куриер.
Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на
ЗЗЛД и ОРЗД – за повече информация, моля вижте Част 14 от настоящите правила.

Всеки един регистриран номер на касова бележка дава на участника право на едно
участие  в  Кампанията  и  съответно  в  разпределение  на  случаен  принцип  за  някоя  от
посочените в Част  7 от правилата награди.

Всеки участник трябва да пази до края на промоционалната активност касовите
бележки, чиито номера е регистрирал,  за доказване достоверността на регистрираните
касови бележки и на направените покупки на 1 кутийка Монстър. В случай, че спечели
следва да представи касовата бележка от регистрацията, преди да му бъде изпратена
или дадена наградата. Един участник може да спечели само една награда, дори да е
регистрирал  повече  от  една  касова  бележка  с  необходимата  покупка  на  участващ
продукт. Регистрирането на повече касови бележки увеличава шанса за спечелване на
награда.
 
Печелившите имена ще бъдат изтеглени в срок до 04.12.2021г. на случаен принцип
измежду всички участници, които са се включили в Активността. Организаторът изтегля и
резервни печеливши участници, които да получат награди в случай, че някой/някои от
спечелилите    не  могат  да  бъдат  открити    в  срок  от  20  работни  дни  от  обявяване  на
печелившите, за да получат наградите си.  

Имената на печелившите участници ще бъдат обявени в рамките на три работни дни от
деня, в който са изтеглени печелившите на  www.monsterpromo.bg

Получаването  на  наградата  се  осъществява  срещу  представяне  на  лична  карта  и
представяне  на  касова  бележка.  Така  се  удостоверява  самоличността  на  получателя  и  
редовността на регистрацията в кампанията с валидна касова бележка. Представителят на
организатора  може  да  поиска  от  печелившите  фото  копие  на  касовата  бележка  от
регистрацията по e-mail – за потвърждение на редовността на регистрацията. Доставката на
наградата е изцяло за сметка на организатора. Предаването на наградата е след оформяне на
съответен приемо-предавателен протокол.

В  деня  на  реалното  получаване  на  наградата  печелившият  подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора.  За  да  получи  наградата,  печелившият  трябва  заедно  с  протокола,  да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща.  Тези  данни  ще  бъдат  използвани    само  и  единствено  с  цел,  както  следва:  за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в Кампанията и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на Представител на организатора. Организаторът съхранява данните за срока изискуем от българското законодателство.

Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден
телефон за контакти, непълен или неточен адрес за доставка на награди.  

Спечелил участник, който е предоставил грешна или неточна касова бележка, различна
от  регистрацията  или  грешен,  непълен  или неточен  контакт  (телефон,  имена,  е-mail)  и
организаторът не е могъл да се свърже с него, за да му предаде наградата, губи правото си
на награда и Организаторът има право да я предостави на друг участник (изтеглен резервен
печеливш), отговарящ на условията.

Наградите ще бъдат доставяни по куриер  в срок до 40 /четиридесет/работни дни  от
обявяване на печелившите участници на  www.monsterpromo.bg 

Краен срок - 21 ноември 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара